بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های سمنان در کنکور 1400
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر شاهرود تعداد قبولی کانون از استان سمنان میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه علوم پزشکي شاهرود پزشکي
نيمسال اول
31 16 1 2 53 5882 1297 1297 2165
2 دانشگاه علوم پزشکي شاهرود پزشکي
نيمسال دوم
31 25 2 2 51 5896 1894 1678 2425
3 دانشگاه علوم پزشکي شاهرود پزشکي
نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
14 11 0 0 63 5726 2471 2467 3678 3355
4 دانشگاه علوم پزشکي شاهرود پزشکي
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
14 11 2 2 54 5535 2551 3521
5 دانشگاه آزاداسلامي-واحدشاهرود پزشکي
29 16 0 0 54 5573 2580 2544 4004 3558
6 دانشگاه آزاداسلامي-واحدشاهرود پزشکي
7 6 0 0 57 5697 4037 4086
7 دانشگاه علوم پزشکي شاهرود تکنولوژي پرتوشناسي
15 5 1 1 36 5229 7957 10401
8 دانشگاه علوم پزشکي شاهرود پرستاري
نيمسال اول
20 7 3 3 26 5060 9374 13999
9 دانشگاه علوم پزشکي شاهرود پرستاري
نيمسال دوم
26 4 2 3 74 4928 10057 19351
10 دانشگاه علوم پزشکي شاهرود علوم آزمايشگاهي
20 8 2 6 69 4852 10118 29036
11 دانشگاه علوم پزشکي شاهرود هوشبري
20 9 3 6 26 4727 12971 25302
12 دانشگاه علوم پزشکي شاهرود تکنولوژي اتاق عمل
20 4 2 4 29 4492 16830
13 دانشگاه علوم پزشکي شاهرود بهداشت عمومي
20 3 0 0 48 4548 18681
14 دانشگاه علوم پزشکي شاهرود فناوري اطلاعات سلامت
15 6 0 0 27 4557 19924 23559 19924
15 دانشگاه علوم پزشکي شاهرود مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
16 3 0 0 13 4311 24258
16 دانشگاه صنعتي شاهرود حسابداري
18 6 0 1 30 4587 27298 30439
17 دانشگاه صنعتي شاهرود اقتصاد
18 4 1 3 16 4280 27531
18 دانشگاه علوم پزشکي شاهرود مامايي
16 3 1 1 51
19 دانشگاه علوم پزشکي شاهرود مهندسي بهداشت محيط
20 3 0 0 24
6/4/2023 5:15:50 AM
Menu