بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های خراسان رضوي در کنکور 1400
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر مشهد تعداد قبولی کانون از استان خراسان رضوي میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه علوم پزشکي مشهد دندانپزشکي
40 31 9 22 65 6531 116 275 390 155
2 دانشگاه علوم پزشکي مشهد پزشکي
نيمسال اول
64 55 23 45 63 6442 121 233 356 354
3 دانشگاه علوم پزشکي مشهد پزشکي
نيمسال دوم
63 53 19 35 63 6170 399 451 668 521
4 دانشگاه علوم پزشکي مشهد دندانپزشکي
24 11 3 10 62 6331 511 417 1471
5 دانشگاه علوم پزشکي مشهد پزشکي
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
30 28 14 22 57 5919 571 601 1534 2235
6 دانشگاه علوم پزشکي مشهد پزشکي
محل تحصيل نيشابور
30 11 6 6 48 6064 646 896
7 دانشگاه علوم پزشکي مشهد پزشکي
نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
30 26 10 16 67 5995 821 749 2822 2545
8 دانشگاه علوم پزشکي مشهد داروسازي
55 29 14 24 41 5788 857 1096 1726 1404
9 دانشگاه آزاداسلامي-واحدمشهد پزشکي
34 26 8 16 49 5585 1473 1749 3508 3020
10 دانشگاه علوم پزشکي مشهد داروسازي
20 13 5 10 51 5639 1658 1658 3701 2876
11 دانشگاه آزاداسلامي-واحدمشهد پزشکي
34 23 8 15 50 5537 2062 2062 3845 3250
12 دانشگاه آزاداسلامي-واحدمشهد پزشکي
8 7 4 5 51 5725 2087 2154
13 دانشگاه علوم پزشکي مشهد فيزيوتراپي
13 6 2 4 38 5945 2250 3419
14 دانشگاه علوم پزشکي مشهد بينايي سنجي
14 6 2 2 67 5272 2676
15 دانشگاه علوم پزشکي مشهد پزشکي
بومي خراسان رضوي-محل خدمت خواف --مناطق محروم
7 5 3 5 63 4757 2724
16 دانشگاه آزاداسلامي-واحدمشهد پزشکي
8 3 0 0 17 5681 2746
17 دانشگاه علوم پزشکي مشهد گفتاردرماني
15 4 1 2 73 5035 2935
18 دانشگاه علوم پزشکي مشهد علوم آزمايشگاهي
5 3 2 2 23 5725 2958 3380
19 دانشگاه علوم پزشکي مشهد بينايي سنجي
4 4 1 1 34 5863 3205
20 دانشگاه فردوسي - مشهد زيست شناسي سلولي مولکولي
25 8 5 6 29 5090 3255 3255
21 دانشگاه علوم پزشکي مشهد پرستاري
نيمسال اول
32 15 7 10 42 5362 3419 3534 5649
22 دانشگاه فردوسي - مشهد روانشناسي
شبانه
11 3 3 3 34 5159 3503
23 دانشگاه فردوسي - مشهد دکتراي عمومي دامپزشکي
40 22 7 11 39 5142 3649 3561 5501 4946
24 دانشگاه علوم پزشکي مشهد تکنولوژي پرتوشناسي
15 9 3 4 52 5433 3713 3681 6806 4500
25 دانشگاه علوم پزشکي مشهد علوم آزمايشگاهي
15 6 4 6 63 5470 3801 4037
26 دانشگاه فردوسي - مشهد دکتراي عمومي دامپزشکي
--نوبت دوم
30 9 4 6 51 5406 4007 5578
27 دانشگاه علوم پزشکي مشهد پرستاري
نيمسال دوم
32 14 7 9 47 5435 4018 4018 4414
28 دانشگاه فردوسي - مشهد روانشناسي
11 6 3 6 39 5296 4085
29 دانشگاه علوم پزشکي مشهد کاردرماني
12 5 3 3 57 4992 4104 4104
30 پرديس شهيد بهشتي - مشهد آموزش ابتدايي
بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف
6 3 0 3 74 4832 4119 7910
31 پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد آموزش ابتدايي
بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف
4 4 0 4 78 5578 4199 4275
32 دانشگاه علوم پزشکي مشهد پرستاري
10 6 5 5 38 5215 4501 4592
33 دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل قوچان) پرستاري
24 10 7 10 39 5447 4722 6470
34 دانشگاه فردوسي - مشهد مديريت بازرگاني
6 4 3 3 24 5239 5331 5331
35 دانشگاه فردوسي - مشهد زيست شناسي سلولي مولکولي
شبانه
10 6 4 5 52 5202 5369 5369
36 دانشگاه فردوسي - مشهد شيمي کاربردي
شبانه
6 4 4 4 30 5442 5375 5712
37 دانشگاه علوم پزشکي مشهد مامايي
15 6 4 4 39 5052 5531
38 دانشگاه علوم پزشکي مشهد تکنولوژي اتاق عمل
17 9 2 6 55 5175 5557 5557 6469
39 پرديس شهيد بهشتي - مشهد آموزش علوم تجربي
بومي خراسان رضوي - محل خدمت نيشابور
6 4 1 4 45 5382 5603
40 پرديس شهيد بهشتي - مشهد آموزش ابتدايي
بومي خراسان رضوي - محل خدمت تايباد
4 3 0 3 64 4936 5877 8699
41 دانشگاه علوم پزشکي مشهد فناوري اطلاعات سلامت
15 4 2 4 36 5082 5987
42 دانشگاه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد علوم تغذيه
نيمسال اول
30 15 12 13 43 5042 6782 8355
43 دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز مشهد روانشناسي
18 4 3 3 32 5251 7465
44 دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل كاشمر) پرستاري
16 7 3 4 33 5351 7501 7501
45 دانشگاه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد علوم آزمايشگاهي
نيمسال اول
30 20 13 17 31 4973 7647 10323
46 دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل قوچان) پرستاري
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
8 8 6 7 40 5189 8117 8805
47 دانشگاه فردوسي - مشهد شيمي محض
24 6 2 3 25 5266 9046
48 دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل كاشمر) علوم آزمايشگاهي
5 4 2 3 29 4928 10054
49 پرديس شهيد بهشتي - مشهد آموزش ابتدايي
بومي خراسان رضوي - محل خدمت تربت جام
4 3 0 3 91 4975 10085 13698
50 دانشگاه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد علوم تغذيه
نيمسال دوم
30 13 5 7 51 4963 10270 10270 16507
51 دانشگاه غيرانتفاعي حکمت رضوي - مشهد روانشناسي
18 4 1 3 46 4128 10507
52 دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل كاشمر) پرستاري
6 4 1 2 51 5399 10595
53 دانشگاه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد علوم آزمايشگاهي
نيمسال دوم
30 13 9 10 30 4931 10752 12024 14006
54 دانشگاه علوم پزشکي مشهد بهداشت عمومي
20 6 0 6 25 4441 11166 15442
55 دانشگاه فردوسي - مشهد زيست شناسي گياهي
25 3 2 2 10 4354 11235
56 دانشگاه فردوسي - مشهد شيمي کاربردي
24 8 4 6 29 4906 12370 14097
57 دانشگاه غيرانتفاعي بهار - مشهد روانشناسي
18 6 2 2 14 4585 12944 62814
58 دانشگاه فردوسي - مشهد علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
20 5 2 3 29 4513 13348
59 دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز مشهد حسابداري
15 7 4 5 33 4295 13354 19045
60 دانشگاه علوم پزشکي مشهد مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
16 5 1 4 35 4715 13517
61 دانشگاه فردوسي - مشهد علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
شبانه
10 4 3 3 42 4520 13959 15200
62 دانشگاه فردوسي - مشهد اقتصاد
شبانه
6 3 1 1 33 5071 14004
63 دانشگاه علوم پزشکي مشهد مهندسي بهداشت محيط
20 6 3 3 40 4983 14122
64 دانشگاه فردوسي - مشهد زمين شناسي
25 3 2 2 32 4270 14382
65 دانشگاه فردوسي - مشهد بهداشت مواد غذايي
25 6 2 3 36 4565 14573 27417
66 دانشگاه غيرانتفاعي كاويان - مشهد زيست شناسي سلولي مولکولي
25 10 6 9 44 4811 14904 14904
67 دانشگاه فردوسي - مشهد علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
30 9 2 5 24 4309 15308 31224
68 دانشگاه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد فناوري اطلاعات سلامت
نيمسال اول
20 6 5 6 15 5296 15822 15822
69 دانشگاه غيرانتفاعي اقبال لاهوري - مشهد روانشناسي
18 6 4 6 34 4584 15925 15925
70 دانشگاه فردوسي - مشهد گياه پزشكي
20 5 2 3 37 5388 16370 34931
71 دانشگاه علوم پزشکي مشهد مددکاري اجتماعي
15 5 2 4 31 4473 17508
72 دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل كاشمر) کارداني فوريت هاي پزشکي پيش بيمارستاني
15 6 0 6 49 4545 18140 18140
73 دانشگاه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد علوم وصنايع غذايي گرايش کنترل کيفي وبهداشتي
15 6 4 4 32 4322 19336 21203
74 دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز مشهد زيست شناسي سلولي مولکولي
40 11 7 10 33 4573 20128 20155 46599
75 دانشگاه غيرانتفاعي كاويان - مشهد روانشناسي
15 6 4 6 33 4288 22664
76 دانشگاه غيرانتفاعي كاويان - مشهد زيست فناوري
25 5 4 5 35 4458 24031 24185
77 دانشگاه فردوسي - مشهد علوم ورزشي
12 4 1 3 37 5054 25159
78 دانشگاه غيرانتفاعي شانديز - مشهد روانشناسي
18 8 4 7 30 4647 25535 25535
79 دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز مشهد زيست فناوري
50 5 1 1 15 4254 29593 41468
80 دانشگاه فردوسي - مشهد زيست شناسي جانوري
25 5 3 4 23 4459 32661
81 دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز مشهد شيمي کاربردي
32 3 2 2 51 3870 38556
82 پرديس شهيد بهشتي - مشهد آموزش ابتدايي
بومي خراسان رضوي - محل خدمت بردسکن
4 3 0 3 46
83 پرديس شهيد بهشتي - مشهد آموزش ابتدايي
بومي خراسان رضوي - محل خدمت زاوه
4 3 0 3 75
84 پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد آموزش شيمي
بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت ميرجاوه
2 3 0 0 43
85 پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد آموزش علوم تجربي
بومي گلستان - محل خدمت گنبدکاووس
3 3 0 0 63
86 دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل قوچان) پرستاري
نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
6 4 2 4 40
87 دانشگاه علوم پزشکي مشهد پزشکي
بومي خراسان رضوي-محل خدمت کاشمر --مناطق محروم
3 3 0 3 119
88 دانشگاه علوم پزشکي مشهد تکنولوژي اتاق عمل
3 3 3 3 66
89 دانشگاه غيرانتفاعي حكيم طوس مشهد روانشناسي
15 3 2 2 43
90 دانشگاه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد فناوري اطلاعات سلامت
نيمسال دوم
15 3 1 2 45
91 دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز مشهد مديريت دولتي
15 3 3 3 41
92 دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل درگز) کارداني فوريت هاي پزشکي پيش بيمارستاني
15 3 0 1 97
93 دانشگاه علوم پزشکي مشهد کاردرماني
3 3 2 2 40
6/4/2023 4:32:43 AM
Menu