بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های همدان در کنکور 1400
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر همدان تعداد قبولی کانون از استان همدان میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه علوم پزشکي همدان دندانپزشکي
35 15 2 5 60 6273 444 837 527
2 دانشگاه علوم پزشکي همدان پزشکي
نيمسال اول
68 48 13 20 69 6137 722 1292 958
3 دانشگاه علوم پزشکي همدان پزشکي
نيمسال دوم
48 33 5 13 69 5889 1236 1902 1416
4 دانشگاه علوم پزشکي همدان دندانپزشکي
13 6 4 4 39 5954 1408 1590
5 دانشگاه علوم پزشکي همدان داروسازي
40 21 6 9 63 5773 2060 3097 2342
6 دانشگاه علوم پزشکي همدان پزشکي
نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
22 19 3 4 58 5927 2389 2377 3551 2813
7 دانشگاه علوم پزشکي همدان پزشکي
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
32 28 13 16 53 5899 2481 3076 2620
8 دانشگاه علوم پزشکي همدان داروسازي
20 13 3 4 42 5461 2676 2605 3338 3323
9 دانشگاه علوم پزشکي همدان فيزيوتراپي
15 7 3 4 60 5874 2882 4163
10 دانشگاه علوم پزشکي همدان شنوايي شناسي
15 8 0 1 38 5863 4284 5836
11 دانشگاه علوم پزشکي همدان پرستاري
نيمسال اول
30 12 6 8 55 5089 4414 7181 4125
12 دانشگاه علوم پزشکي همدان پرستاري
نيمسال دوم
30 10 5 8 55 5410 6128 6128
13 دانشگاه علوم پزشکي همدان تکنولوژي پرتوشناسي
20 12 0 4 49 5421 6182 11628 8975
14 دانشگاه علوم پزشکي همدان علوم تغذيه
20 9 5 6 51 5345 6218 6889
15 دانشگاه علوم پزشکي همدان اعضاي مصنوعي و وسايل کمکي
10 3 0 0 30 5068 6605
16 دانشگاه علوم پزشکي همدان اعضاي مصنوعي و وسايل کمکي
5 5 0 0 40 4909 7507 7507
17 دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل ملاير) پرستاري
30 13 2 8 56 5124 8203 10271 8376
18 دانشگاه علوم پزشکي همدان پرستاري
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
16 15 7 8 69 4985 8436 11887 9738
19 دانشگاه بوعلي سينا - همدان روانشناسي
11 5 1 2 40 4317 8725
20 دانشگاه علوم پزشکي همدان مامايي
نيمسال اول
15 6 2 4 73 5083 8725 15067 8725
21 دانشگاه علوم پزشکي همدان تکنولوژي اتاق عمل
20 9 4 7 51 5160 8885 14523 8885
22 دانشگاه علوم پزشکي همدان پرستاري
نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
16 12 2 4 50 5030 9867 14391 9888
23 دانشگاه علوم پزشکي همدان هوشبري
25 5 1 3 60 5041 10171 10171
24 دانشگاه علوم پزشکي همدان علوم آزمايشگاهي
10 5 1 2 59 5416 10262
25 دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند) پرستاري
نيمسال اول
20 5 0 3 54 5716 10293 13137
26 دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند) پرستاري
نيمسال دوم
20 8 1 5 52 4693 11018 15422
27 دانشگاه علوم پزشکي همدان گفتاردرماني
3 3 0 0 44 5242 12263 12476
28 دانشگاه علوم پزشکي همدان علوم آزمايشگاهي
30 12 3 7 42 4707 12476 19077
29 دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند) تکنولوژي اتاق عمل
15 4 0 2 52 4923 14041
30 دانشگاه علوم پزشکي همدان تکنولوژي اتاق عمل
5 4 1 1 27 5212 14162 15934
31 دانشگاه پيام نور همدان - مرکز همدان علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
10 4 3 3 49 4611 16309 16309
32 دانشگاه علوم پزشکي همدان مهندسي بهداشت محيط
نيمسال اول
13 5 2 3 57 4096 16734 24626
33 دانشگاه علوم پزشکي همدان مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
4 3 0 0 43 4519 16947
34 دانشگاه علوم پزشکي همدان مامايي
نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
5 3 0 0 28 5366 18119 18119
35 دانشگاه علوم پزشکي همدان مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
16 5 1 1 36 5024 19081 19081
36 دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند) کارداني فوريت هاي پزشکي پيش بيمارستاني
20 5 0 2 30 4735 19430 19802
37 دانشگاه بوعلي سينا - همدان زيست شناسي سلولي مولکولي
35 8 3 3 39 4678 20464
38 دانشگاه علوم پزشکي همدان بهداشت عمومي
نيمسال دوم
20 7 1 3 24 4734 21308 22124
39 دانشگاه علوم پزشکي همدان فناوري اطلاعات سلامت
20 5 0 1 66 5043 22143 22143
40 دانشگاه بوعلي سينا - همدان علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
35 6 1 1 28 5000 23524
41 دانشگاه پيام نور همدان - مرکز همدان روانشناسي
15 5 2 4 61 4791 28573 28573
42 دانشگاه بوعلي سينا - همدان شيمي کاربردي
32 9 4 7 41 4350 30638 31189 34462
43 دانشگاه بوعلي سينا - همدان کارداني دامپزشکي
40 5 0 3 49 4389 32588
44 دانشگاه بوعلي سينا - همدان شيمي محض
32 11 6 10 46 4291 32763 38931 48202
45 دانشگاه بوعلي سينا - همدان علوم ورزشي
12 3 2 3 20 4402 33559 44369
46 دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) مديريت بازرگاني
9 3 1 1 46 4358 34089
47 دانشگاه علوم پزشکي همدان بهداشت عمومي
نيمسال اول
20 5 2 2 26
48 دانشگاه علوم پزشکي همدان بهداشت عمومي
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
5 3 0 0 21
49 دانشگاه بوعلي سينا - همدان بهداشت مواد غذايي
35 3 0 0 39
50 دانشگاه بوعلي سينا - همدان حسابداري
12 3 1 3 41
51 دانشگاه علوم پزشکي همدان گفتاردرماني
15 6 1 1 31
52 دانشگاه علوم پزشکي همدان مامايي
نيمسال دوم
15 4 0 2 63
53 دانشگاه علوم پزشکي همدان هوشبري
5 3 0 0 44
54 دانشگاه علوم پزشکي همدان کاردرماني
5 3 1 1 47
55 دانشگاه علوم پزشکي همدان کاردرماني
15 4 0 0 29
6/6/2023 9:32:37 AM
Menu