بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های كردستان در کنکور 1400
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر سنندج تعداد قبولی کانون از استان كردستان میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج دندانپزشکي
22 13 1 4 54 6120 746 1378 746
2 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج پزشکي
نيمسال اول
34 26 12 16 65 6095 977 1668 1239
3 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج پزشکي
نيمسال دوم
34 26 6 9 54 5819 1554 2277 1598
4 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج پزشکي
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
22 21 6 11 64 5846 2146 2146 3649 2432
5 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج پزشکي
نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
22 14 1 1 55 5938 2496 2624 3965
6 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج پرستاري
نيمسال اول
40 23 6 21 60 5494 5112 6445 5454
7 دانشگاه پيام نور كردستان - مرکز سنندج روانشناسي
15 6 5 6 44 4334 5731
8 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج پرستاري
نيمسال دوم
30 14 5 11 58 5254 6412 8553 7451
9 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج تکنولوژي پرتوشناسي
5 3 0 0 40 4971 6619
10 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج پرستاري
10 7 6 7 78 5065 7038 12564
11 دانشگاه علوم پزشکي کردستان-سنندج (سقز) پرستاري
20 9 1 8 63 5204 7832 8284
12 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج علوم آزمايشگاهي
5 3 1 1 69 4043 8173
13 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج مامايي
17 6 1 5 51 4745 9947 9947
14 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج تکنولوژي پرتودرماني
15 8 1 3 51 5337 10008 14780
15 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج علوم آزمايشگاهي
20 10 2 7 41 4824 10022 12258
16 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج تکنولوژي اتاق عمل
18 7 4 6 65 5108 10259 13371
17 دانشگاه آزاداسلامي-واحدسنندج دکتراي عمومي دامپزشکي
40 22 1 2 43 5052 10912 12576 19738
18 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج تکنولوژي پرتوشناسي
20 7 1 4 60 5039 10934 13727 11464
19 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج هوشبري
5 3 1 1 44 5010 13086
20 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج فوريت هاي پزشکي پيش بيمارستاني
15 8 2 6 49 5106 13774 14780
21 دانشگاه كردستان - سنندج روانشناسي
17 7 1 4 34 4573 16499 17618
22 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
16 3 1 3 55 4861 17578
23 دانشگاه كردستان - سنندج حسابداري
12 3 3 3 36 5207 19044 27610
24 دانشگاه كردستان - سنندج زيست شناسي سلولي مولکولي
40 7 1 4 21 4326 20939 30210
25 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج مهندسي بهداشت محيط
نيمسال دوم
15 3 0 2 26 4434 23130
26 دانشگاه كردستان - سنندج زيست فناوري
43 12 2 5 39 4552 24062 24062 33428
27 دانشگاه كردستان - سنندج مديريت بازرگاني
12 4 1 2 51 4609 27185
28 دانشگاه كردستان - سنندج شيمي کاربردي
28 4 2 3 28 4521 33461
29 دانشگاه كردستان - سنندج علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
34 6 2 3 31 4414 36314
30 دانشگاه كردستان - سنندج علوم ورزشي
16 3 1 2 30
31 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج هوشبري
20 3 1 2 22
6/4/2023 3:46:34 AM
Menu