بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های کرمانشاه در کنکور 1400
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر كرمانشاه تعداد قبولی کانون از استان کرمانشاه میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه پزشکي
نيمسال اول
57 37 18 27 53 6048 744 1355 1033
2 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه دندانپزشکي
30 10 2 3 58 5885 936 1173 936
3 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه پزشکي
نيمسال دوم
57 35 12 17 62 5850 1416 2391 1568
4 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه دندانپزشکي
10 7 3 5 58 6210 1428
5 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه داروسازي
35 18 5 7 54 5852 2089 3979 2089
6 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه پزشکي
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
25 17 7 13 74 5637 2093 3395 2495
7 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه پزشکي
نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
25 14 4 7 50 5359 2835 3885 2835
8 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه داروسازي
10 5 2 2 45 5635 2961
9 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه فيزيوتراپي
15 4 3 3 53 5459 2995
10 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه پرستاري
نيمسال اول
40 14 8 13 55 5412 3932 6414 4581
11 دانشگاه رازي کرمانشاه دکتراي عمومي دامپزشکي
35 18 7 9 37 5337 4942 5193 10321
12 دانشگاه پيام نور كرمانشاه - مرکز كرمانشاه مديريت بازرگاني
15 3 3 3 30 4150 5412 60700
13 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه پرستاري
نيمسال دوم
40 13 8 11 48 5205 5727 8118 5727
14 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه تكنولوژي پزشکي هسته اي
3 3 0 0 20 5778 7888
15 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه تکنولوژي پرتوشناسي
5 3 2 2 51 5034 6666
16 دانشگاه پيام نور كرمانشاه - مرکز كرمانشاه حسابداري
15 4 4 4 53 5189 7078 9278
17 دانشگاه پيام نور كرمانشاه - مرکز كرمانشاه روانشناسي
18 9 7 7 47 5133 7548 17558
18 دانشگاه رازي کرمانشاه دکتراي عمومي دامپزشکي
شبانه
25 14 6 8 32 4837 8075 16429
19 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه تكنولوژي پزشکي هسته اي
20 6 2 2 33 4521 8135
20 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه تکنولوژي اتاق عمل
15 4 0 2 41 5129 8388
21 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه تکنولوژي اتاق عمل
5 3 3 3 52 4601 9938 15993
22 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه کاردرماني
15 7 3 3 47 5352 9947 10171
23 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه علوم آزمايشگاهي
25 11 6 8 50 5072 9975 14932 12453
24 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه پرستاري
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
10 5 3 4 52 4611 10409 13167
25 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه تکنولوژي پرتوشناسي
15 6 2 3 33 4782 10596 11080
26 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه هوشبري
18 5 3 4 35 5042 10808 14634
27 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه علوم آزمايشگاهي
5 4 1 1 30 4947 10830 10830
28 دانشگاه رازي کرمانشاه روانشناسي
15 3 3 3 34 4521 11006 19716
29 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه (محل تحصيل سنقر) پرستاري
10 8 4 6 57 4929 11436 15823 11436
30 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه هوشبري
5 5 2 2 43 4670 13821 16845
31 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه بهداشت عمومي
24 4 0 3 49 5041 14221 14340
32 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه علوم و صنايع غذايي
20 5 1 3 53 4399 14541
33 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه فوريت هاي پزشکي پيش بيمارستاني
20 6 2 5 35 4474 15222 15222
34 دانشگاه رازي کرمانشاه علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
شبانه
15 6 1 2 39 5096 15277
35 دانشگاه رازي کرمانشاه زيست شناسي سلولي مولکولي
30 8 4 5 28 4455 18436 30528
36 دانشگاه رازي کرمانشاه شيمي کاربردي
36 4 1 2 43 4386 21097
37 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه فناوري اطلاعات سلامت
5 4 1 1 25 4150 24427
38 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه مهندسي بهداشت محيط
25 5 1 3 38 4319 24727
39 دانشگاه رازي کرمانشاه علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
25 3 0 1 46 4214 25457
40 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه علوم و صنايع غذايي
8 4 1 1 28 4329 27586 29122
41 دانشگاه رازي کرمانشاه حسابداري
21 6 4 5 28 4888 30210
42 دانشگاه رازي کرمانشاه گياه پزشكي
شبانه
15 3 0 1 34 4237 34264
43 دانشگاه رازي کرمانشاه شيمي محض
36 8 3 4 32 4380 42225 49341
44 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه (محل تحصيل سنقر) پرستاري
20 3 1 1 47
45 دانشگاه رازي کرمانشاه زيست شناسي جانوري
35 4 2 3 37
6/4/2023 3:37:46 AM
Menu