آذرشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر آذرشهر

حمامچی مجارشین مریم

حمامچی مجارشین مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 134 آزمون

تجربی
مشهدی غفاری تیمورلوئی فرهاد

مشهدی غفاری تیمورلوئی فرهاد

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان شرقي

7سال کانونی / 133 آزمون

انسانی
اصغری قاضی کندی سیامک

اصغری قاضی کندی سیامک

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | شهريه پرداز

7سال کانونی / 127 آزمون

تجربی
جلیلی نژاد خیابانی غلامرضا

جلیلی نژاد خیابانی غلامرضا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان شرقي

7سال کانونی / 126 آزمون

تجربی
ذوالفقاری جراغیلی نازنین

ذوالفقاری جراغیلی نازنین

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان شرقي

7سال کانونی / 125 آزمون

ریاضی
چراغ سپهر زهرا

چراغ سپهر زهرا

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

6سال کانونی / 125 آزمون

انسانی
حاجی محمدی نادینلوئی محسن

حاجی محمدی نادینلوئی محسن

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

5سال کانونی / 115 آزمون

تجربی
محسنی مهری

محسنی مهری

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
جلیل زاده صبا

جلیل زاده صبا

شيمي محض|دانشگاه تبريز | روزانه

6سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
شکاری تیمورلوئی هادی

شکاری تیمورلوئی هادی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
فرهودنیا محدثه

فرهودنیا محدثه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 93 آزمون

انسانی
نظری خانمیری فاطمه

نظری خانمیری فاطمه

مددکاري اجتماعي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 93 آزمون

انسانی
حسین علی زاده زهرا

حسین علی زاده زهرا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 83 آزمون

انسانی
بادامچی گاوگانی محمدرضا

بادامچی گاوگانی محمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
اسبقی ممقانی امیر

اسبقی ممقانی امیر

مهندسي برق|دانشگاه تبريز | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
رشیدی معصومه

رشیدی معصومه

حسابداري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

انسانی
معصومی مینا

معصومی مینا

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
پیروی شیرامین علی

پیروی شیرامین علی

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
باقری نادینلوئی میلاد

باقری نادینلوئی میلاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
تصدقی ممقانی زهرا

تصدقی ممقانی زهرا

جغرافيا|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

4سال کانونی / 67 آزمون

انسانی
میرعبدالهی نیما

میرعبدالهی نیما

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
مهدی زاده قاضی جهانی معصومه

مهدی زاده قاضی جهانی معصومه

حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
لطیفی ممقانی زهرا

لطیفی ممقانی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
خلیلی قاضی وحیده

خلیلی قاضی وحیده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
قربانی سفیدان معصومه

قربانی سفیدان معصومه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
صدری دهخوارقانی سیدمحمدرضا

صدری دهخوارقانی سیدمحمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | شهريه پرداز

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
مرتضی پور ممقانی یحیی

مرتضی پور ممقانی یحیی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
صفایی هرزویلی فاطمه

صفایی هرزویلی فاطمه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غيرانتفاعي

5سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نجفی سیلاب علیرضا

نجفی سیلاب علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
علیزاده میران مهدی

علیزاده میران مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
حسین نژاد صفا

حسین نژاد صفا

علوم ورزشي|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
خلیل زاده اقدم تارا

خلیل زاده اقدم تارا

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
علوی گاوگانی فائزه

علوی گاوگانی فائزه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
پورپاشا دیزجی محمد

پورپاشا دیزجی محمد

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
احمدیان فیروزسالار مهسا

احمدیان فیروزسالار مهسا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سیفی ایسان

سیفی ایسان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
شعبانی عطا

شعبانی عطا

مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بابانژاد خانقاه ابوالفضل

بابانژاد خانقاه ابوالفضل

مهندسي مکانيک|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رجب پور اخیجهانی وحیده

رجب پور اخیجهانی وحیده

مديريت بازرگاني|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
شیخ الاسلامی ریحانه

شیخ الاسلامی ریحانه

روانشناسي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
بازرگان فائزه السادات

بازرگان فائزه السادات

مديريت بيمه اکو|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نذرپور هادی

نذرپور هادی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اسبقی نسترن

اسبقی نسترن

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عظیمی گاوگانی لیلا

عظیمی گاوگانی لیلا

ميکروبيولوژي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
یوسفی نادینلوئی لیلا

یوسفی نادینلوئی لیلا

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سلمانزاده ممقانی آیدین

سلمانزاده ممقانی آیدین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محبی پراپری هانیه

محبی پراپری هانیه

علوم تربيتي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
وخشوریان علی

وخشوریان علی

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
امیرچهاربرورد سولماز

امیرچهاربرورد سولماز

زبان وادبيات عربي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
قبولی شرامین علی

قبولی شرامین علی

علوم قران وحديث|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
برزگرفیروزسالاری فاطمه

برزگرفیروزسالاری فاطمه

حقوق|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
غفارزاده ینگجه معصومه

غفارزاده ینگجه معصومه

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
صادقی داشکسن فاطمه

صادقی داشکسن فاطمه

روانشناسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
جلیل نسب جمال

جلیل نسب جمال

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صمیمی اخیجهانی محیا

صمیمی اخیجهانی محیا

علوم تربيتي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
اسماعیلی اخیجهانی سجاد

اسماعیلی اخیجهانی سجاد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
صفایی هرزویلی سعیده

صفایی هرزویلی سعیده

علوم ورزشي|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
کاظمی اقدم زهرا

کاظمی اقدم زهرا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
منافی کشکی سجاد

منافی کشکی سجاد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حاجی آقازاده گاوگانی حامد

حاجی آقازاده گاوگانی حامد

مهندسي برق|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حریت خواه گاوگانی سیدمحمد

حریت خواه گاوگانی سیدمحمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
دوات گر محمد

دوات گر محمد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
6/10/2023 10:17:00 PM
Menu