سراب

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر سراب

سیاهی حمیدرضا

سیاهی حمیدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

6سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
سکالش امیررضا

سکالش امیررضا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

6سال کانونی / 109 آزمون

ریاضی
صادقی گلک آبادی محمدحسین

صادقی گلک آبادی محمدحسین

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
حلاجی علی

حلاجی علی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | شهريه پرداز

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
مبذول هادی

مبذول هادی

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
خورد چشم ساحل

خورد چشم ساحل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
شکرانه محمدمهدی

شکرانه محمدمهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
مردانه صبا

مردانه صبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
خانی رازلیقی الهه

خانی رازلیقی الهه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
زمانی حانیه

زمانی حانیه

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
یحیی زاده سیده مریم

یحیی زاده سیده مریم

زبان وادبيات عربي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
یحیائی سهزابی علی

یحیائی سهزابی علی

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمودوند سراب نیما

محمودوند سراب نیما

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ذبیحی نگار

ذبیحی نگار

گياه پزشکي|دانشگاه مراغه | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
شیری محدثه

شیری محدثه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
پاک نهاد هادی

پاک نهاد هادی

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
قدیری زهرا

قدیری زهرا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قدیری فاطمه

قدیری فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سرمدی زهرا

سرمدی زهرا

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حاجی رمضانی بیتا

حاجی رمضانی بیتا

جامعه شناسي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حاجی رمضانی زیبا

حاجی رمضانی زیبا

جامعه شناسي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مدبری نسب مریم

مدبری نسب مریم

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اسماعیلی امیر

اسماعیلی امیر

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

3سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
انصاری آغمیونی علی

انصاری آغمیونی علی

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اعتصامی سعیده

اعتصامی سعیده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ثابت قدم فرهاد

ثابت قدم فرهاد

مهندسي حمل ونقل ريلي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
جدیدی محمدصدرا

جدیدی محمدصدرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
5/31/2023 4:51:42 AM
Menu