شاهين دژ

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر شاهين دژ

درویشی افرا

درویشی افرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
عزتیان کیوان

عزتیان کیوان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
ملکی الهه

ملکی الهه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
حاجی زاده مهدی

حاجی زاده مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ذکاوتی امیرحسین

ذکاوتی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
طلوعی سارا

طلوعی سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | محروم-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
نورزاده خدیجه

نورزاده خدیجه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
حسین دوست رویا

حسین دوست رویا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | محروم-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عباس پور معصومه

عباس پور معصومه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
صادقی محمدرضا

صادقی محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسن زاده محمد

حسن زاده محمد

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
جهانی بابک

جهانی بابک

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/10/2023 10:15:31 PM
Menu