اروميه

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر اروميه

مولایی علی

مولایی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

8سال کانونی / 131 آزمون

تجربی
امینی فربد

امینی فربد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

8سال کانونی / 119 آزمون

ریاضی
صادقی حسام

صادقی حسام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

9سال کانونی / 115 آزمون

تجربی
مریدی فرداد

مریدی فرداد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

5سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
جباری مرادلو سبحان

جباری مرادلو سبحان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
شجاعی کامران

شجاعی کامران

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
نامور نیایش

نامور نیایش

حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

6سال کانونی / 94 آزمون

انسانی
عبدی محمد

عبدی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
زاهدی امید

زاهدی امید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
آخوندی امین

آخوندی امین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
اسمعیل پور لیلا

اسمعیل پور لیلا

فيزيک|دانشگاه تبريز | روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
نورنژاد رضا

نورنژاد رضا

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

4سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
علیزاده مریم

علیزاده مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
عسگری محدثه

عسگری محدثه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
امامی تمر ایمان

امامی تمر ایمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
عبدالله زاده مهدی

عبدالله زاده مهدی

مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

5سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
امیری محمدرضا

امیری محمدرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
باقرزاده آیشین

باقرزاده آیشین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

5سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
احمدی نیکو

احمدی نیکو

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
تاریویردی اصل بابک

تاریویردی اصل بابک

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
کاوه کیان

کاوه کیان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
نژادعباسی امید

نژادعباسی امید

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
پاشازاده مهدی

پاشازاده مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
خسروزاده رضا

خسروزاده رضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
جهانگرد دنیا

جهانگرد دنیا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

5سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
تیمورتاج الدین علی

تیمورتاج الدین علی

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 53 آزمون

زبان
یوسفی اسماعیل

یوسفی اسماعیل

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
عیسی زاده میر آباد اشکان

عیسی زاده میر آباد اشکان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
امامی عرفان

امامی عرفان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

5سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
میرجعفری تازه کند آیلار

میرجعفری تازه کند آیلار

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
پورآذر آذین

پورآذر آذین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حسن پور فهیمه

حسن پور فهیمه

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه اروميه | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
نوری فاطمه

نوری فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
خلیلی امیررضا

خلیلی امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
قاسمی رضا

قاسمی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
فلاحی فربد

فلاحی فربد

دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مشکینی امیر محمد

مشکینی امیر محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
خوش نژاد مهدیس

خوش نژاد مهدیس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | محروم-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سوار عرفان

سوار عرفان

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
جعفری مائده

جعفری مائده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حبیب پورفتاحی الهام

حبیب پورفتاحی الهام

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
صمدزاده اشکان

صمدزاده اشکان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
جعفری سید محمد رضا

جعفری سید محمد رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بابائی مهسا

بابائی مهسا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
یوسف پور اصل نیما

یوسف پور اصل نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محمدی آرمیتا

محمدی آرمیتا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
امینی هانیه

امینی هانیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شیبا فر ثمین

شیبا فر ثمین

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
آسیا بان نگار

آسیا بان نگار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عبدی ثمین

عبدی ثمین

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
زنگبار پارسا

زنگبار پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
همینی آرشام

همینی آرشام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | شهريه پرداز

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
موسی زاده امیر رضا

موسی زاده امیر رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
گیلانی نگین

گیلانی نگین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
جنتی زهرا

جنتی زهرا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
حبیبی ترکمانی امیرعباس

حبیبی ترکمانی امیرعباس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حاجی زاده آی تک

حاجی زاده آی تک

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نژاد محمد ایاتای

نژاد محمد ایاتای

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمودی سیده زهرا

محمودی سیده زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شیخلو علی

شیخلو علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
قلی پور آیلین

قلی پور آیلین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
صادقی مریم السادات

صادقی مریم السادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
میر آقائی قره باغ سمانه

میر آقائی قره باغ سمانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فرهادی طوبی

فرهادی طوبی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
تقی زاده لعیا

تقی زاده لعیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ملکی مهدیس

ملکی مهدیس

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شیخ زاده معصومه

شیخ زاده معصومه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خوشبخت امیرحسین

خوشبخت امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
خسروزاده علی

خسروزاده علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
محمدی نقده منا

محمدی نقده منا

زبان چيني|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

زبان
سلیمان نژاد سوزان

سلیمان نژاد سوزان

جغرافيا|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
ولی زاده پردیس

ولی زاده پردیس

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
منصورفر سمیرا

منصورفر سمیرا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

زبان
پورمحمود فاطمه

پورمحمود فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سلیمانی دودکانلو نیاز

سلیمانی دودکانلو نیاز

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
محمدپور نسا

محمدپور نسا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
موسوی زاده کوه کمر میر امیر محمد

موسوی زاده کوه کمر میر امیر محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
احمدی هما

احمدی هما

شيمي کاربردي|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ابراهیمی قوشچی امیر حسین

ابراهیمی قوشچی امیر حسین

حقوق|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
بوستانی محدثه

بوستانی محدثه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
احمدی مهسا

احمدی مهسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رستمی کوثر

رستمی کوثر

فلسفه|دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
محمودلو سنا

محمودلو سنا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
علی اصغرلو دانیال

علی اصغرلو دانیال

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
شیدایی نسترن

شیدایی نسترن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
یادگاری حدیث

یادگاری حدیث

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
کریمی آرین

کریمی آرین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
دشتی آیدا

دشتی آیدا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | محروم-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
محمد زاده شکیلا

محمد زاده شکیلا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | شهريه پرداز

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مداح علی علی

مداح علی علی

اعضاي مصنوعي ووسايل کمکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
لاهوتی آیدین

لاهوتی آیدین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
غلام مهربان مرضیه

غلام مهربان مرضیه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
پاشانژاد رضا

پاشانژاد رضا

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
جولای ثانی ثنا

جولای ثانی ثنا

مهندسي معماري|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
ساعی مهلا

ساعی مهلا

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
محمود زاده محمد هادی

محمود زاده محمد هادی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
صفری فاطمه

صفری فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
کرمی علی

کرمی علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
حمیدی مقدم سهند

حمیدی مقدم سهند

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
تن ناز علیرضا

تن ناز علیرضا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
یزدانی شایان

یزدانی شایان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اسم حسینی علیرضا

اسم حسینی علیرضا

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
خلیلی شکیلا

خلیلی شکیلا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
بخت آوری متین

بخت آوری متین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
دوزچی زاده امید

دوزچی زاده امید

مهندسي معماري|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ملکی کاکلر صبا

ملکی کاکلر صبا

مهندسي معماري|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
سبزجوی سلماسی فائزه

سبزجوی سلماسی فائزه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حمزه نیا نادر

حمزه نیا نادر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
قنبری جمال آباد امیررضا

قنبری جمال آباد امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محسنی ساعتلو هادی

محسنی ساعتلو هادی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رحمانی زهرا

رحمانی زهرا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
چشمه نور نهاد

چشمه نور نهاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ایمانی مریم

ایمانی مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
احمدی سین ابادی سحر

احمدی سین ابادی سحر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
بهنام پریا

بهنام پریا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | خودگردان دانشگاه آزاد-بصورت خودگردان

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
هاشمی سیدعلی

هاشمی سیدعلی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
دستاران نگین

دستاران نگین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عباسی جاریحانی سارا

عباسی جاریحانی سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
گنجی گلمانخانه ریحانه

گنجی گلمانخانه ریحانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شب روی سالار

شب روی سالار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | شهريه پرداز

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شفق امیررضا

شفق امیررضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
احمد وش مریم

احمد وش مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | شهريه پرداز

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
انتظار هوتن

انتظار هوتن

فيزيک مهندسي|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
پری زاد سئویل

پری زاد سئویل

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | شهريه پرداز

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
آزادمنش بهروز

آزادمنش بهروز

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قنبری امیر

قنبری امیر

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
آقاجانی عارفه

آقاجانی عارفه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رخشی سپهر

رخشی سپهر

مهندسي برق|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
داراب نژاد سالار

داراب نژاد سالار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قاسمی ارش

قاسمی ارش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رشیدی کچلانلو وحید

رشیدی کچلانلو وحید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | محروم-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سیدصالحی الیاسی عرفان

سیدصالحی الیاسی عرفان

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ذکی ئی عرفان

ذکی ئی عرفان

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | شهريه پرداز-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محمدی نگین

محمدی نگین

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بهرام نژاد شهرزاد

بهرام نژاد شهرزاد

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
باغبان سامان

باغبان سامان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بهلول زاده فاطمه

بهلول زاده فاطمه

مهندسي انرژي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل شهيدعباسپور

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
میکائیلی بفرین

میکائیلی بفرین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صحرانورد حسن آبادی ادریس

صحرانورد حسن آبادی ادریس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
بابارضا عرفان

بابارضا عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | محروم-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حمیدی مقدم فائزه

حمیدی مقدم فائزه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نوری نیلوفر

نوری نیلوفر

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حسن زاده عرفان

حسن زاده عرفان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سعید پر نادیا

سعید پر نادیا

روانشناسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عیسی زادگان علیرضا

عیسی زادگان علیرضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رسولی شقایق

رسولی شقایق

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
غیبی سید امیر رضا

غیبی سید امیر رضا

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حمیدی فر محمد

حمیدی فر محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بنکدار زاده اسما

بنکدار زاده اسما

علوم کامپيوتر|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
غفاری محدثه

غفاری محدثه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
جهانگرد نادیا

جهانگرد نادیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
درمانی فاطمه

درمانی فاطمه

تاريخ|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
رضوی لعیا

رضوی لعیا

روانشناسي|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نعمتی آغبلاغ پریا

نعمتی آغبلاغ پریا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
کریمی محمدرضا

کریمی محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
همتی آیدا

همتی آیدا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حیدرپور احسان

حیدرپور احسان

رياضيات وکاربردها|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
تقی بیگی محمد

تقی بیگی محمد

مهندسي برق|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عثمانی متین

عثمانی متین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سلیمی سولیک افشین

سلیمی سولیک افشین

تاريخ|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
طاهری سلوانق احسان

طاهری سلوانق احسان

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
جواد زاده حسین

جواد زاده حسین

زيست شناسي جانوري|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مولادوست فاطمه

مولادوست فاطمه

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
آدمی مکری دریا

آدمی مکری دریا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
آفاق مهر ابوالفضل

آفاق مهر ابوالفضل

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
تیباش عبدالمتین

تیباش عبدالمتین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نعمتی آذر احسان

نعمتی آذر احسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | شهريه پرداز

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حفیظی سانای

حفیظی سانای

دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمد گردش کنان زینب

محمد گردش کنان زینب

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
الهی علی

الهی علی

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
طالبیان بردیا

طالبیان بردیا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
گله بان صبا

گله بان صبا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خسرو زاده ثنا

خسرو زاده ثنا

شيمي کاربردي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عیوضی زاده آوانسر معصومه

عیوضی زاده آوانسر معصومه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سلطانی متین

سلطانی متین

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
انتظاری امیر حسین

انتظاری امیر حسین

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عبدیلی محسن

عبدیلی محسن

علوم سياسي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
نظری آرمین

نظری آرمین

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جم چونقرالو ثنا

جم چونقرالو ثنا

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عبدی فائزه

عبدی فائزه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اشرفی بردوکی سینا

اشرفی بردوکی سینا

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رمضانی امیرحسین

رمضانی امیرحسین

مديريت مالي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
صلاحی محمد

صلاحی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بهنام صبا

بهنام صبا

مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

هنر
سخنور محمد

سخنور محمد

مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

هنر
خدایی بهزاد

خدایی بهزاد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فرخی علی

فرخی علی

اقتصاد|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
جهانی سما

جهانی سما

روانشناسي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پیروئی خوشاکو آرام

پیروئی خوشاکو آرام

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
واعظی قوشچی امیر محمد

واعظی قوشچی امیر محمد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اصغران انبی شهلا

اصغران انبی شهلا

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
اسمعیلی مقدم ثنا

اسمعیلی مقدم ثنا

علوم ورزشي|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پورنقی بهنق علی

پورنقی بهنق علی

بهداشت موادغذايي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
علمی امیرحسین

علمی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
امامی مهدیس

امامی مهدیس

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فهمی رامین

فهمی رامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
استادی محمد

استادی محمد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اباذری محمد

اباذری محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جعفری محدثه

جعفری محدثه

مهندسي معماري|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
علیزاده اصغر

علیزاده اصغر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حیدری ثمین

حیدری ثمین

مشاوره|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شمس الدین محمد

شمس الدین محمد

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پورک آیشین

پورک آیشین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
احمدی حصار عطا اله

احمدی حصار عطا اله

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محامد مبین

محامد مبین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | شهريه پرداز

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ابراهیمی ثنا

ابراهیمی ثنا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زمردی آرش

زمردی آرش

گياه پزشکي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قهرمانی دهبکری صبا

قهرمانی دهبکری صبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نصیری اقدم رضا

نصیری اقدم رضا

فيزيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
معروف روحی زاد سایه

معروف روحی زاد سایه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمد نژاد اقدم عرفان

محمد نژاد اقدم عرفان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احمدلو حسین

احمدلو حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رضاپور آیلار

رضاپور آیلار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | شهريه پرداز

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ملازاده لله لو یاسمن

ملازاده لله لو یاسمن

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مصیبی یگانه

مصیبی یگانه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سید قاسمی میر محمد

سید قاسمی میر محمد

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سید جلالی سیده دنیز

سید جلالی سیده دنیز

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداروميه | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شاهی الی بالتا رضا

شاهی الی بالتا رضا

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عبدالهی شریف ترمه

عبدالهی شریف ترمه

مهندسي معماري|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
احمدزاده علیشاه آیدا

احمدزاده علیشاه آیدا

روانشناسي|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صادقی مهر نعیم

صادقی مهر نعیم

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جنگی اقدم صدرا

جنگی اقدم صدرا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
باقری مرادلوئی امیرحسین

باقری مرادلوئی امیرحسین

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عبدی هادی

عبدی هادی

اعضاي مصنوعي ووسايل کمکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شیخ زاده اصل امیرمحمد

شیخ زاده اصل امیرمحمد

مهندسي عمران|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ابراهیمی احسان

ابراهیمی احسان

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
دوستی پور نگار

دوستی پور نگار

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اورج زاده رضا

اورج زاده رضا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | شهريه پرداز

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ایران زاده سینا

ایران زاده سینا

تاريخ|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمودیان حبشی فاطمه

محمودیان حبشی فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدی ثنا

محمدی ثنا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مراغه | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
تاج الدین کوکیائی طیب

تاج الدین کوکیائی طیب

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهربان سارا

مهربان سارا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زینالی باری ثمین

زینالی باری ثمین

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رحیمی اسماء

رحیمی اسماء

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
میری ریکان میرعرفان

میری ریکان میرعرفان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فرمان زاده محمد

فرمان زاده محمد

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
قادری سروش

قادری سروش

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شیر طبع فاتح

شیر طبع فاتح

مهندسي برق|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سلامی ثانی سانای

سلامی ثانی سانای

مهندسي عمران|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قاسمی دیزجی محمد حسین

قاسمی دیزجی محمد حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بابازاده پردیس

بابازاده پردیس

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بهروش فرناز

بهروش فرناز

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بابازاده ایگدیر منصور

بابازاده ایگدیر منصور

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
افتخاری علی

افتخاری علی

مهندسي معدن|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمودی تک آغاج سروش

محمودی تک آغاج سروش

مهندسي عمران|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صالحی هانیه

صالحی هانیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جباری احسان

جباری احسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محبت آریا

محبت آریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نژاد حاجی علی ایرانی ارتا

نژاد حاجی علی ایرانی ارتا

مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نقش افکن ساینا

نقش افکن ساینا

مهندسي برق|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شاهین فر سینا

شاهین فر سینا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسینی معین

حسینی معین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عباسپور عرفان

عباسپور عرفان

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پیرکندی لعیا

پیرکندی لعیا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداروميه | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جهانی سارا

جهانی سارا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
تاج مراغه میلاد

تاج مراغه میلاد

مهندسي برق|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نجاتی پویا

نجاتی پویا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
آفتاب قره باغ علی

آفتاب قره باغ علی

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مطلم آی تک

مطلم آی تک

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نوری سرای مبین

نوری سرای مبین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قادرزاده کیان

قادرزاده کیان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صمدی محله حسین

صمدی محله حسین

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
محمدی آرمین

محمدی آرمین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
شمسائی برهان

شمسائی برهان

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
علیمیرزالو مهدی

علیمیرزالو مهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
جعفری امیرمحمد

جعفری امیرمحمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بخشعلی پور ثانی عرفان

بخشعلی پور ثانی عرفان

فيزيک|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اشرف زاده امیر رضا

اشرف زاده امیر رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شاه بازی رویا

شاه بازی رویا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مصطفوی دنیا

مصطفوی دنیا

مهندسي برق|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عبدی زاده پویا

عبدی زاده پویا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قازلی گولی رضا

قازلی گولی رضا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمد زاده قهرمانلو محمد

محمد زاده قهرمانلو محمد

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رشادت سیلوانق متین

رشادت سیلوانق متین

علوم تربيتي|دانشگاه کردستان -سنندج | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
بشاسپ محمد

بشاسپ محمد

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عباسی نژاد عبدالله

عباسی نژاد عبدالله

گياه پزشکي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دانایی فر بهراد

دانایی فر بهراد

مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عبدالله زاده امیر حسین

عبدالله زاده امیر حسین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شاد قوشچی ساحل

شاد قوشچی ساحل

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شکری امیر

شکری امیر

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نوروزی علی

نوروزی علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ستودگان سیدحسین

ستودگان سیدحسین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
منصور فر ریحانه

منصور فر ریحانه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سلیمانی قزلجه امیر رضا

سلیمانی قزلجه امیر رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مرادی رونیک

مرادی رونیک

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
امینیان نیلوفر

امینیان نیلوفر

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
افشار علی

افشار علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رضوی زهرا

رضوی زهرا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دیلمقانی عرشیا

دیلمقانی عرشیا

زيست فناوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
علیزاده محمد

علیزاده محمد

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بنی حبیب محمد هادی

بنی حبیب محمد هادی

مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زهدی اقدم زهرا

زهدی اقدم زهرا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
واحدیان کمیل

واحدیان کمیل

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
خوارزمی علی

خوارزمی علی

شيمي کاربردي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نوری علیرضا

نوری علیرضا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
الماسی بیتا

الماسی بیتا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
گوهری علی

گوهری علی

جغرافيا|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
لطفی سما

لطفی سما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
میثمی پور امیررضا

میثمی پور امیررضا

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمودی علی

محمودی علی

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدشاهی ثنا

محمدشاهی ثنا

جغرافيا|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
یغما پدرام

یغما پدرام

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عسگری سرای ابراهیم

عسگری سرای ابراهیم

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اقدمی مهدی

اقدمی مهدی

فيزيک|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
امام علی سبزی جواد

امام علی سبزی جواد

چندرسانه اي|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عمرانی عرفان

عمرانی عرفان

مهندسي برق|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
علی اکبری فاطمه

علی اکبری فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
لطف جاوید امیر حسین

لطف جاوید امیر حسین

مهندسي عمران|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
جوادی ائلیار

جوادی ائلیار

مهندسي عمران|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
کریمی نیکی

کریمی نیکی

علوم وصنايع غذايي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خانزادی مهدیار

خانزادی مهدیار

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
امجدی دیلان

امجدی دیلان

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدی محمدرضا

محمدی محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فلاح مهدی

فلاح مهدی

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مرادی مهدی

مرادی مهدی

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ناصری امیرحسین

ناصری امیرحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سیار مهدی

سیار مهدی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
بیگی میلاد

بیگی میلاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مدد نجف آباد پردیس

مدد نجف آباد پردیس

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
باغبان سارا

باغبان سارا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | شهريه پرداز

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قهری خانشان آیناز

قهری خانشان آیناز

مهندسي معماري|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حسنی شروان شاه لو مهرداد

حسنی شروان شاه لو مهرداد

مهندسي صنايع|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حسنی ساعتلو میلاد

حسنی ساعتلو میلاد

مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اسماعیلی سید علی

اسماعیلی سید علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عسکراوغلی حسین

عسکراوغلی حسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اسمعیلی نگین

اسمعیلی نگین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمدولی پور پردیس

محمدولی پور پردیس

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نوروزی سینا

نوروزی سینا

شيمي کاربردي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
وثوقیان پارسا

وثوقیان پارسا

حسابداري|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مولودی نامدار

مولودی نامدار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
امامی فرنام

امامی فرنام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خیری چهارطاق علیرضا

خیری چهارطاق علیرضا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
حسین زاده رضا

حسین زاده رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
جلفایی گزینگ

جلفایی گزینگ

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عابدنیا عطا

عابدنیا عطا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
قاسمی دیزجی مهدی

قاسمی دیزجی مهدی

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نوری محمدرضا

نوری محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | شهريه پرداز

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
کوه کلانی معین

کوه کلانی معین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
توکلی امید

توکلی امید

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زینالی مخوری بهمن

زینالی مخوری بهمن

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سرخوش مهدی

سرخوش مهدی

مهندسي برق|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رفیعی سیدمحسن

رفیعی سیدمحسن

شيمي محض|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صمدپور یاسین

صمدپور یاسین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
میرآقایی سید محمد مهدی

میرآقایی سید محمد مهدی

مهندسي برق|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حسین زاده معین

حسین زاده معین

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
جلالی علی

جلالی علی

زيست شناسي جانوري|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ابراهیمی مینا

ابراهیمی مینا

علوم ومهندسي اب|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نژاد حسین ندا

نژاد حسین ندا

فيزيک|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فلاح عرفان

فلاح عرفان

مهندسي معماري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران شماره يک اروميه -شهيدقاضي طباطبا | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
خوش سیرت وحید

خوش سیرت وحید

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
علیپور توحید

علیپور توحید

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
صداقت طلب پوریا

صداقت طلب پوریا

مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حسن کاویاری متین

حسن کاویاری متین

مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
الهی قرابتلو مهدی

الهی قرابتلو مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عزیزی امیرسالار

عزیزی امیرسالار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
قربانی محمدرضا

قربانی محمدرضا

حسابداري|دانشگاه خوارزمي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
امین پور امیر

امین پور امیر

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
نادر پور هادی

نادر پور هادی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رستمی ارنسا امیرمحمد

رستمی ارنسا امیرمحمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
قامتلو سعید

قامتلو سعید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
اطمینان دیلمقانی حنانه

اطمینان دیلمقانی حنانه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
احمدی پارسا امیرحسین

احمدی پارسا امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پورحسن قرا حسنلو سجاد

پورحسن قرا حسنلو سجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نجاری حامد

نجاری حامد

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
علیزاده نگین

علیزاده نگین

مديريت دولتي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
جعفری رضا

جعفری رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مشیری زاده امیرحسین

مشیری زاده امیرحسین

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
علیپور مبین

علیپور مبین

مديريت بازرگاني|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
وظیفه شناس ثنا

وظیفه شناس ثنا

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رشادت میلاد

رشادت میلاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
جلیلی علی

جلیلی علی

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
خیری کیا

خیری کیا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
نوری مهدی

نوری مهدی

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
غلامی احسان

غلامی احسان

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
محمودی عرفان

محمودی عرفان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سلیمانی حسین

سلیمانی حسین

مهندسي برق|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مشکی میاوقی درسا

مشکی میاوقی درسا

مهندسي صنايع|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
دهقان امیرحسین

دهقان امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اسمعیلی گورچین قلعه محمد

اسمعیلی گورچین قلعه محمد

روانشناسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نجفعلی زاده آرمین

نجفعلی زاده آرمین

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نظری امیرحسین

نظری امیرحسین

زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اسدی آوانسر احمد

اسدی آوانسر احمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
علیزاده عبدلانی فرحان

علیزاده عبدلانی فرحان

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
یگانه تیزهوش امیرحسین

یگانه تیزهوش امیرحسین

مهندسي عمران|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
آقائی حسین

آقائی حسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
حسن پور مهیار

حسن پور مهیار

مهندسي معماري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران شماره يک اروميه -شهيدقاضي طباطبا | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
بقایی رضائیه مانیا

بقایی رضائیه مانیا

رياضيات وکاربردها|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
فرامرزی زهرا

فرامرزی زهرا

گردشگري|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ابراهیمی علی

ابراهیمی علی

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
غفاری امیر

غفاری امیر

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
اسکندری امیر

اسکندری امیر

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
پور مختار امیر

پور مختار امیر

مهندسي نفت|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
عبداله زاده عرفان

عبداله زاده عرفان

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
علی پور نوید

علی پور نوید

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ماهر ایرانی آراز

ماهر ایرانی آراز

مهندسي برق|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
سلیمانی میاوقی علیسا

سلیمانی میاوقی علیسا

مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
حسینی میرصدرا

حسینی میرصدرا

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
قربان نژاد سینا

قربان نژاد سینا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
قنبری سالطه میلاد

قنبری سالطه میلاد

علوم سياسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
عسگری امیرحسین

عسگری امیرحسین

مهندسي صنايع|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
امینی زهرا

امینی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
پاشاپور علیرضا

پاشاپور علیرضا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | شهريه پرداز-نيمسال دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
دانش نیما

دانش نیما

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
وهاب زاده خضر آباد حسن

وهاب زاده خضر آباد حسن

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
آذرافروز سید آصف

آذرافروز سید آصف

مهندسي معماري|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
امیرعشایری آبتین

امیرعشایری آبتین

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
معصومی نیلوفر

معصومی نیلوفر

مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
فرشاد سهیلا

فرشاد سهیلا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مطمئن مریم

مطمئن مریم

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
بهادری ویدا

بهادری ویدا

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محسنی راد امیرحسین

محسنی راد امیرحسین

علوم ورزشي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
طراوتی فرزانه

طراوتی فرزانه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
سید عالی نژاد سید محمدحسن

سید عالی نژاد سید محمدحسن

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
بهرامیان مهدی

بهرامیان مهدی

مهندسي عمران|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
حجازی ثانی صبا

حجازی ثانی صبا

مهندسي برق|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
خاتم نژاد پاکزاد نژلا

خاتم نژاد پاکزاد نژلا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شایان امیرحسین

شایان امیرحسین

مهندسي عمران|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
اشرفی قلیلو امیرمحمد

اشرفی قلیلو امیرمحمد

روانشناسي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
کاظم پور امین

کاظم پور امین

جغرافيا|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
چمنی امین

چمنی امین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
آقازاده محمدرضا

آقازاده محمدرضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
نصیری اسمعیل کلائی میلاد

نصیری اسمعیل کلائی میلاد

مهندسي معماري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران شماره يک اروميه -شهيدقاضي طباطبا | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
فتح نژاد محمد

فتح نژاد محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | شهريه پرداز-نيمسال دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ارزانی کاظم

ارزانی کاظم

جغرافيا|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
محمدزاده آیسان

محمدزاده آیسان

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
بخشی راضیه

بخشی راضیه

فيزيک|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
نیاز خانی سید محمد جواد

نیاز خانی سید محمد جواد

زمين شناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
موسوی میرمحمد

موسوی میرمحمد

علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
صمدی آق گنبد احسان

صمدی آق گنبد احسان

مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
سبحانی لک معین

سبحانی لک معین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
نعیمی بهرام

نعیمی بهرام

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
پوراسد متین

پوراسد متین

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
حسین زاده سارا

حسین زاده سارا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
خاکپور متین

خاکپور متین

گياه پزشکي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مغیثی کسری

مغیثی کسری

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

زبان
آریان فر عرفان

آریان فر عرفان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
رسولی علی

رسولی علی

مهندسي الکترونيک هواپيمايي|مرکزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي کشور | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
شهبازی پارسا

شهبازی پارسا

علوم ومهندسي اب|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
احمدی هادی

احمدی هادی

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | شهريه پرداز

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
اکبری فاطمه

اکبری فاطمه

اقتصاد|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
یادگار عباداله امیر

یادگار عباداله امیر

مهندسي عمران|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/6/2023 1:21:02 PM
Menu