نجف آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر نجف آباد

طاهری الهام

طاهری الهام

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

6سال کانونی / 117 آزمون

تجربی
صالحی نجف آبادی احسان

صالحی نجف آبادی احسان

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

5سال کانونی / 112 آزمون

ریاضی
عیدی وندی آریا

عیدی وندی آریا

مهندسي دريا|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

7سال کانونی / 108 آزمون

ریاضی
موگوئی آناهیتا

موگوئی آناهیتا

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

6سال کانونی / 98 آزمون

ریاضی
کاظمی نجف آبادی مریم

کاظمی نجف آبادی مریم

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

7سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
ایزدی احمد

ایزدی احمد

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
پارسائیان فاطمه

پارسائیان فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
فرازمند زهرا

فرازمند زهرا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
عابدینی نجف آبادی مهدی

عابدینی نجف آبادی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
عشوری سحر

عشوری سحر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
یسلیانی حامد

یسلیانی حامد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
پارسائیان زهرا

پارسائیان زهرا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
رضائی فاطمه

رضائی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
هارونی ساجده

هارونی ساجده

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
حسینی کاکلکی زهراالسادات

حسینی کاکلکی زهراالسادات

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
سپیانی معصومه

سپیانی معصومه

ميکروبيولوژي|دانشگاه مراغه | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
حبیبی نجف آبادی مهدی

حبیبی نجف آبادی مهدی

مهندسي برق|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
امینی کهریزسنگی محمد

امینی کهریزسنگی محمد

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
حاجی رجب نجف آبادی سجاد

حاجی رجب نجف آبادی سجاد

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
محمدی بردشاهی امین

محمدی بردشاهی امین

مديريت صنعتي|دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
پیرمرادیان مهتاب

پیرمرادیان مهتاب

زيست فناوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
غیور نگین

غیور نگین

گياه پزشکي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
سبزیان ورنوسفادرانی سارا

سبزیان ورنوسفادرانی سارا

داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
پورقیصری علی

پورقیصری علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
هادی پور سجاد

هادی پور سجاد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | شهريه پرداز

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
عیدیوندی محمد

عیدیوندی محمد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
محمدی الوری محمد

محمدی الوری محمد

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
مغزی نگار

مغزی نگار

زيست شناسي جانوري|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
آقابابائیان محمدحسین

آقابابائیان محمدحسین

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ایزدی نجف آبادی محمد

ایزدی نجف آبادی محمد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
فتحیان نجف آبادی مهدی

فتحیان نجف آبادی مهدی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
قدیریان نگین

قدیریان نگین

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اسماعیلی محمدمهزیار

اسماعیلی محمدمهزیار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
خلیلیان مجتبی

خلیلیان مجتبی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مقصودی حامد

مقصودی حامد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
درخشان هوره بهار

درخشان هوره بهار

مهندسي شيمي|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
اله وردی صادق آبادی زهرا

اله وردی صادق آبادی زهرا

مهندسي پليمر|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
خاکپور مهدیه

خاکپور مهدیه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
کریمی مهرداد

کریمی مهرداد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
کتانی محمد جواد

کتانی محمد جواد

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحديزد | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شفیعی اسفیدواجانی مهران

شفیعی اسفیدواجانی مهران

حسابداري|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
گودرزی محمدجواد

گودرزی محمدجواد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اصلانی محمد

اصلانی محمد

فيزيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
جمشیدیان قلعه شاهی الهه

جمشیدیان قلعه شاهی الهه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
حجتی نوید

حجتی نوید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مرادی مائده

مرادی مائده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
منتظری شهرزاد

منتظری شهرزاد

مديريت مالي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
معینی نجف آبادی فاطمه

معینی نجف آبادی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
عابدینی نجف آبادی محمدرسول

عابدینی نجف آبادی محمدرسول

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
دانیاری مجتبی

دانیاری مجتبی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ناطقی ابوالفضل

ناطقی ابوالفضل

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
زمانی قلعه شاهی فاطمه

زمانی قلعه شاهی فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
امینی عماد

امینی عماد

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
رضوانی علی

رضوانی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
طاهری سودجانی فاطمه

طاهری سودجانی فاطمه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
کتانی نجف آبادی حمیدرضا

کتانی نجف آبادی حمیدرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
ایزدپناه ریحانه

ایزدپناه ریحانه

روانشناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
ناقوش مصطفی

ناقوش مصطفی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
حسینی سیداحسان

حسینی سیداحسان

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
چترائی عزیز آبادی عاطفه

چترائی عزیز آبادی عاطفه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حاجی صادقیان نجف آبای اسما

حاجی صادقیان نجف آبای اسما

مهندسي توليدوژنتيک گياهي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
دانشمند نگار

دانشمند نگار

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
بختیاری مهسا

بختیاری مهسا

مددکاري اجتماعي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
توکلی سحر

توکلی سحر

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان | نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
توکلی صبا

توکلی صبا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
ابراهیمی نجف آبادی عاطفه

ابراهیمی نجف آبادی عاطفه

حقوق|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
نساج نجف آبادی عطیه

نساج نجف آبادی عطیه

مطالعات خانواده|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
ابراهیمی چرمهینی زهرا

ابراهیمی چرمهینی زهرا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
براتی کهریزسنگی نگین

براتی کهریزسنگی نگین

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
ترکان پریسا

ترکان پریسا

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
جلالی فاطمه

جلالی فاطمه

مديريت دولتي|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محمدی مهدیه

محمدی مهدیه

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اجلالی مهسا

اجلالی مهسا

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
چترائی راضیه

چترائی راضیه

طراحي لباس|اموزشکده فني وحرفه اي دختران نجف اباد | نوبت دوم

1سال کانونی / 27 آزمون

هنر
رحیمان نجف آبادی نرگس

رحیمان نجف آبادی نرگس

طراحي لباس|اموزشکده فني وحرفه اي دختران نجف اباد | نوبت دوم

1سال کانونی / 27 آزمون

هنر
مهدی پور جوبنه ملیکا

مهدی پور جوبنه ملیکا

شيمي محض|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عیدی وندی نسترن

عیدی وندی نسترن

زمين شناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حمیدی محمدامین

حمیدی محمدامین

امار|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
محمدی خشویی زینب

محمدی خشویی زینب

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سورانی محمد

سورانی محمد

مديريت دولتي|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نادعلی پویا

نادعلی پویا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نادری نجف آبادی مریم

نادری نجف آبادی مریم

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اکبری قهدریجانی سمانه

اکبری قهدریجانی سمانه

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حسین خانی سارا

حسین خانی سارا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
پیرمرادیان محمدجواد

پیرمرادیان محمدجواد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | شهريه پرداز

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رستگاری صالح

رستگاری صالح

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
میرزائی ششجوانی مهتاب

میرزائی ششجوانی مهتاب

اقتصاد|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ابراهیمی عرفان

ابراهیمی عرفان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قربانی سینی زهرا

قربانی سینی زهرا

مديريت بيمه اکو|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شجاعی ورپشتی اسماعیل

شجاعی ورپشتی اسماعیل

مهندسي مکانيک|مرکزاموزش عالي شهرضا | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمدی قلعه سفیدی سجاد

محمدی قلعه سفیدی سجاد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
امینی پوریا

امینی پوریا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
جمشیدیان مهدی

جمشیدیان مهدی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حسین پور نجف آبادی مرضیه

حسین پور نجف آبادی مرضیه

هتلداري|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
آیت فاطمه

آیت فاطمه

حسابداري|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
نادری چم حیدری حسین

نادری چم حیدری حسین

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ملکی سینا

ملکی سینا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
یوسفان حمید

یوسفان حمید

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
هادی نجف آبادی امیرحسین

هادی نجف آبادی امیرحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
شمسی کهریزسنگی محمدمتین

شمسی کهریزسنگی محمدمتین

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
احمدی میرقائد مهدی

احمدی میرقائد مهدی

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
شفیعی امیررضا

شفیعی امیررضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
احمدی امیر

احمدی امیر

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
صالحی مریم

صالحی مریم

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رحیمی سمیه

رحیمی سمیه

ارتباطتصويري|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
رهبر علیرضا

رهبر علیرضا

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صادقی نجف آبادی سیدعلی

صادقی نجف آبادی سیدعلی

علوم کامپيوتر|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فتاح الجنان افسانه

فتاح الجنان افسانه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شمسی نجف آبادی شیرین

شمسی نجف آبادی شیرین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هارونی جمالوئی نگین

هارونی جمالوئی نگین

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خلیلی متین

خلیلی متین

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسینی مقدم بیتا سادات

حسینی مقدم بیتا سادات

مهندسي معماري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران سنندج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
کاظمی نجف آبادی عاطفه

کاظمی نجف آبادی عاطفه

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
صالحی کیمیا

صالحی کیمیا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
خسروی اسماء

خسروی اسماء

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | شهريه پرداز-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
منتظری نجف آبادی حامد

منتظری نجف آبادی حامد

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه غيردولتي شهيدمطهري | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جعفری اسفیدواجانی حسن

جعفری اسفیدواجانی حسن

مهندسي شيمي|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عظیمی یانچشمه محمدعلی

عظیمی یانچشمه محمدعلی

مهندسي کامپيوتر|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
گلرخی نرگس سادات

گلرخی نرگس سادات

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
موحدی علی

موحدی علی

حسابداري|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صادقی نجف آبادی میناسادات

صادقی نجف آبادی میناسادات

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه شهرکرد | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
میساموگوئی فاطمه

میساموگوئی فاطمه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
میرزائی ششجوانی محمد

میرزائی ششجوانی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حقیقی فاطمه

حقیقی فاطمه

کتابداري واطلاع رساني پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ناصحی نجف آبادی محمدسعید

ناصحی نجف آبادی محمدسعید

علوم ورزشي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اسدپور نجف آبادی محمدجواد

اسدپور نجف آبادی محمدجواد

شيمي محض|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
طالب نجف آبادی حامد

طالب نجف آبادی حامد

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | خودگردان دانشگاه آزاد-بصورت خودگردان

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
غلامی محمدصادق

غلامی محمدصادق

مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نجفیان نجف آبادی مجتبی

نجفیان نجف آبادی مجتبی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شکراللهی یانچشمه سیدسعید

شکراللهی یانچشمه سیدسعید

فيزيک|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اصلانی مهدی

اصلانی مهدی

علوم کامپيوتر|دانشکده رياضي وکامپيوترخوانسار | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
براتی فاطمه

براتی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمدجوادی حسین

محمدجوادی حسین

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
روشنائیان سروش

روشنائیان سروش

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
خزائیلی نجف آبادی مهدی

خزائیلی نجف آبادی مهدی

رياضيات وکاربردها|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ابراهیم نجف آبادی امیر

ابراهیم نجف آبادی امیر

مهندسي معماري|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
روح اله نجف آبادی محمدمهدی

روح اله نجف آبادی محمدمهدی

امار|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حسینی نجف آبادی سید علی

حسینی نجف آبادی سید علی

شيمي کاربردي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
موحدی نگار

موحدی نگار

بازيگري|دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
شفیع زاده نجف آبادی سیدامیر

شفیع زاده نجف آبادی سیدامیر

مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمدی یونس

محمدی یونس

مهندسي عمران|مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمدی علی

محمدی علی

علوم ومهندسي باغباني|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
کمالی نجف آبادی نرگس

کمالی نجف آبادی نرگس

طراحي لباس|اموزشکده فني وحرفه اي دختران نجف اباد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
شاه پوری امیرمهدی

شاه پوری امیرمهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه يزد | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رادی محدثه

رادی محدثه

علوم ورزشي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
توکلی سارا

توکلی سارا

صنايع دستي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
بهجتی ملک آبادی میلاد

بهجتی ملک آبادی میلاد

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عاملی نجف آبادی محمدمهدی

عاملی نجف آبادی محمدمهدی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
احمدی دارانی محمدحسین

احمدی دارانی محمدحسین

مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
صالحی فرد پیمان

صالحی فرد پیمان

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ابراهیمی احمدرضا

ابراهیمی احمدرضا

علوم کامپيوتر|دانشکده رياضي وکامپيوترخوانسار | روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
روح اله نجف آبادی محمدصادق

روح اله نجف آبادی محمدصادق

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه شهرکرد | نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
امیدپور محمدرضا

امیدپور محمدرضا

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
شرفی علیرضا

شرفی علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
قیصری نجف آبادی فاطمه

قیصری نجف آبادی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
6/8/2023 12:50:27 PM
Menu