شهرضا

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر شهرضا

رحیمی سید محمدحسین

رحیمی سید محمدحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

6سال کانونی / 115 آزمون

تجربی
عباسی قراچه شیما

عباسی قراچه شیما

مهندسي شيمي|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم

5سال کانونی / 112 آزمون

ریاضی
میرزابه فائزه

میرزابه فائزه

زبان چيني|دانشگاه تهران | روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

زبان
بقایی مرضیه

بقایی مرضیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

5سال کانونی / 88 آزمون

انسانی
زیلابی سندگانی احمد

زیلابی سندگانی احمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
صادقی علی

صادقی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
موسوی سیده پروانه

موسوی سیده پروانه

حقوق|دانشگاه شهرکرد | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

انسانی
فردوسیان امیرحسین

فردوسیان امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
مجاهدی محمدحسن

مجاهدی محمدحسن

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
جهانگرد ام کلثوم

جهانگرد ام کلثوم

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
طاووسی فاطمه

طاووسی فاطمه

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
ضیایی مهدی

ضیایی مهدی

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

4سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
انصاری منوچهرآبادی حمیدرضا

انصاری منوچهرآبادی حمیدرضا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 61 آزمون

زبان
رضائی رضا

رضائی رضا

ارتباطتصويري|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

هنر
صدری محمدامین

صدری محمدامین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز

6سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
طبائیان سیدمحمدحسین

طبائیان سیدمحمدحسین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
جریده دار ثمین

جریده دار ثمین

مهندسي معماري|دانشگاه ملاير | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
محمدزاده شادی

محمدزاده شادی

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
دهقانپور فاطمه

دهقانپور فاطمه

مهندسي صنايع|دانشگاه تفرش | روزانه

2سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
قرشی سیدمحمدمهدی

قرشی سیدمحمدمهدی

مديريت بازرگاني|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
حیدرپور زهرا

حیدرپور زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
جریده دار محمدمتین

جریده دار محمدمتین

مهندسي کامپيوتر|مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
رضویزاده زکیه السادات

رضویزاده زکیه السادات

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
جوهری مصطفی

جوهری مصطفی

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
غضنفری محمد

غضنفری محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
مهاجری زهرا

مهاجری زهرا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
باباربیع امیرحسین

باباربیع امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مهدیان مارانی امید

مهدیان مارانی امید

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
عاشوری ریحانه

عاشوری ریحانه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
ملکیپور سمانه

ملکیپور سمانه

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
نصر علی

نصر علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
صدری پوریا

صدری پوریا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
حداد نگین

حداد نگین

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شیرعلی شهرضا زهرا

شیرعلی شهرضا زهرا

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه ميبد | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
بحرینی سیدعلی

بحرینی سیدعلی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
پورحسینی فرهاد

پورحسینی فرهاد

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
افلاکی بهرخ

افلاکی بهرخ

تاريخ|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
طاهری امیرحسین

طاهری امیرحسین

مهندسي شيمي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
گشتاسبی هانیه

گشتاسبی هانیه

تاريخ|دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
شاه علی زهرا

شاه علی زهرا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
دوالی مریم

دوالی مریم

مهندسي کامپيوتر|دانشکده رياضي وکامپيوترخوانسار | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
عرب صالحی نجمه

عرب صالحی نجمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
عرب صالحی زکیه

عرب صالحی زکیه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
عرب صالحی نیره

عرب صالحی نیره

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
نادری دره شوری پیمان

نادری دره شوری پیمان

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
براهیمی امیرمحسن

براهیمی امیرمحسن

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
قبادی مهدی

قبادی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
جاوری الهام

جاوری الهام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
افلاکی نگار

افلاکی نگار

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
عطایی قراچه آرزو

عطایی قراچه آرزو

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بهی مهدی

بهی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
انصاری بهنام

انصاری بهنام

مهندسي موادومتالورژي|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
پاکنام مریم

پاکنام مریم

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
تصدیقی شاهرضایی مینا

تصدیقی شاهرضایی مینا

حسابداري|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
کیامرزی راضیه

کیامرزی راضیه

مترجمي زبان عربي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
تاکی فرزانه

تاکی فرزانه

مهندسي شيمي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
طاهری محمدرضا

طاهری محمدرضا

علوم مهندسي|مرکزاموزش عالي شهرضا | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
انصاری زهرا

انصاری زهرا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
سالک علی

سالک علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
حسینی خسروآبادی حسن

حسینی خسروآبادی حسن

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
حاجی هاشمی زهرا

حاجی هاشمی زهرا

روانشناسي|مرکزاموزش عالي اقليد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
گل دان امیرحسین

گل دان امیرحسین

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
امیری فرد امیرسالار

امیری فرد امیرسالار

مديريت بازرگاني|دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
صالحی فاطمه

صالحی فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
افشاری علی اکبر

افشاری علی اکبر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
موسوی سید احمد

موسوی سید احمد

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
طاوسی قاسم

طاوسی قاسم

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
افشاری هومن

افشاری هومن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
آقاسی فاطمه

آقاسی فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
رشیدی یاسین

رشیدی یاسین

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
بهرامیان الهام

بهرامیان الهام

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فرهمندیان سینا

فرهمندیان سینا

طراحي صنعتي|دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

هنر
مهرابی محمدجواد

مهرابی محمدجواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رشیدی فاطمه

رشیدی فاطمه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
شمسایی پوریا

شمسایی پوریا

مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
جعفری خسروابادی فرشته

جعفری خسروابادی فرشته

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
طلوعی علی

طلوعی علی

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
احمدیان محمدحسین

احمدیان محمدحسین

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
زمانی محمدحسین

زمانی محمدحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه يزد | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حسینی سیدمحمدمهدی

حسینی سیدمحمدمهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سپهری راد امیررضا

سپهری راد امیررضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
آقاخانی فرناز

آقاخانی فرناز

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت | روزانه-محل تحصيل آبادان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حجتی رضا

حجتی رضا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حاجی میرزا علیان یاسر

حاجی میرزا علیان یاسر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
محمدی رضا

محمدی رضا

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
آقاسی امیرطاها

آقاسی امیرطاها

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
طریقتی مینا

طریقتی مینا

دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدخوراسگان | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حاجب نژاد محمدمهدی

حاجب نژاد محمدمهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فرهنگ دره شوری علی

فرهنگ دره شوری علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
کاظمی خدیجه

کاظمی خدیجه

کتابداري واطلاع رساني پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مرادزاده بهناز

مرادزاده بهناز

فرش|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
صالحی محمدرضا

صالحی محمدرضا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بهزادی صدیقه

بهزادی صدیقه

علوم تربيتي|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حسین زاده محمد

حسین زاده محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بهرامیان پوریا

بهرامیان پوریا

علوم ورزشي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سلیمانی زهرا

سلیمانی زهرا

علوم کامپيوتر|دانشگاه فسا | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
آزاد سجاد

آزاد سجاد

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شبانزاده محمد

شبانزاده محمد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
یگانه مرتضی

یگانه مرتضی

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
جریده دار حسین

جریده دار حسین

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
جانقربان علیرضا

جانقربان علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
موسوی سیدمصطفی

موسوی سیدمصطفی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
محمدیان نرجس

محمدیان نرجس

مديريت بازرگاني|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
محمدی سروش

محمدی سروش

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
اسدی سیدامیرحسین

اسدی سیدامیرحسین

زبان وادبيات عربي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عسگرپور ابراهیم

عسگرپور ابراهیم

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رحیمی محمدابراهیم

رحیمی محمدابراهیم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
احسانی سحر

احسانی سحر

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
آقاسی آرمینا

آقاسی آرمینا

مطالعات خانواده|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
دهقانی حسین

دهقانی حسین

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
بیاتی محمدعارف

بیاتی محمدعارف

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
غلام الدین محمدصادق

غلام الدین محمدصادق

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
دهقان لیلا

دهقان لیلا

روانشناسي|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
انصاری منوچهرآبادی فاطمه

انصاری منوچهرآبادی فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
طایی معصمومه

طایی معصمومه

علوم تربيتي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
موسوی سیدحسن

موسوی سیدحسن

مديريت صنعتي|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
رئیسی مریم

رئیسی مریم

برنامه ريزي اجتماعي وتعاون|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/10/2023 8:57:13 AM
Menu