زيدون

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر زيدون

عنبرزاده نگین

عنبرزاده نگین

روانشناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
مفرج الهام

مفرج الهام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محصولدار امیررضا

محصولدار امیررضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شتابکن الهام

شتابکن الهام

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مردانی زهرا

مردانی زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
6/11/2023 2:16:01 AM
Menu