بهبهان

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر بهبهان

دهقان علیرضا

دهقان علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال اول

9سال کانونی / 174 آزمون

تجربی
رحیمی پوربهبهانی فاطمه

رحیمی پوربهبهانی فاطمه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

10سال کانونی / 156 آزمون

تجربی
خندانی زینب

خندانی زینب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

10سال کانونی / 155 آزمون

تجربی
زارع اصل پرنیان

زارع اصل پرنیان

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

10سال کانونی / 151 آزمون

تجربی
فیاض فرد شهرزاد

فیاض فرد شهرزاد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | محروم-بومي خوزستان

9سال کانونی / 142 آزمون

تجربی
پیدایش پریوش

پیدایش پریوش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال اول

9سال کانونی / 136 آزمون

تجربی
فلاحت نگین

فلاحت نگین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | شهريه پرداز

10سال کانونی / 134 آزمون

تجربی
روانان محمدعلی

روانان محمدعلی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 128 آزمون

تجربی
منادی عرفان

منادی عرفان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال دوم

8سال کانونی / 126 آزمون

تجربی
راجی محمودرضا

راجی محمودرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

8سال کانونی / 124 آزمون

تجربی
نژادرعیت فردوس

نژادرعیت فردوس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال اول

7سال کانونی / 119 آزمون

تجربی
شاکری آذین

شاکری آذین

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا-اصفهان | غيرانتفاعي

8سال کانونی / 119 آزمون

تجربی
پیروزی فاطمه

پیروزی فاطمه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

7سال کانونی / 117 آزمون

انسانی
جودان محمد

جودان محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 116 آزمون

تجربی
آقاجری محمدرضا

آقاجری محمدرضا

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

10سال کانونی / 116 آزمون

ریاضی
معقولی متین

معقولی متین

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

9سال کانونی / 109 آزمون

ریاضی
بهمن محمدرضا

بهمن محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

8سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
اسدی سیده بهاره

اسدی سیده بهاره

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

10سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
مرسلی امیرحسین

مرسلی امیرحسین

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

6سال کانونی / 103 آزمون

ریاضی
اشتاب مصطفی

اشتاب مصطفی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

7سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
جفاری مهدی

جفاری مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

5سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
عبودی فاطمه

عبودی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

5سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
علویان ریحانه

علویان ریحانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

5سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
محمودی نیا حدیث

محمودی نیا حدیث

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

5سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
دشین عباس

دشین عباس

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

7سال کانونی / 96 آزمون

ریاضی
قنبرنسب حسین

قنبرنسب حسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
هدایت زاده علی

هدایت زاده علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

5سال کانونی / 94 آزمون

انسانی
موقرپور پوریا

موقرپور پوریا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
تشکری علی

تشکری علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
ملتفت نگار

ملتفت نگار

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
عرفانی آرزو

عرفانی آرزو

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
صادقیان علیرضا

صادقیان علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
خنجر پور فاطمه

خنجر پور فاطمه

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

5سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
فردبابلی لیلا

فردبابلی لیلا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

6سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
حسینی رمضانی پردیس

حسینی رمضانی پردیس

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | شهريه پرداز

7سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
فضیلت پگاه

فضیلت پگاه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
علیزاده مازیار

علیزاده مازیار

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

4سال کانونی / 74 آزمون

انسانی
جمشیدی فاطمه

جمشیدی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
خاکساریان مرجان

خاکساریان مرجان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال اول

7سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
شجاعی رضوان

شجاعی رضوان

تاريخ|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

انسانی
کریمی بهبهانی زینب السادات

کریمی بهبهانی زینب السادات

مديريت بازرگاني|دانشگاه ايلام | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
عباسی یلدا

عباسی یلدا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
غلامی علی

غلامی علی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | محروم-بومي خوزستان

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
سوایی سجاد

سوایی سجاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
صفار مهسا

صفار مهسا

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
اسلوب نازنین

اسلوب نازنین

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | شهريه پرداز

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
الهی مهسا

الهی مهسا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
میری فاطمه سادات

میری فاطمه سادات

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | محروم-بومي خوزستان

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
اکبری عبائی محمد

اکبری عبائی محمد

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
سلامت فرشید

سلامت فرشید

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
معصوم زاده پژمان

معصوم زاده پژمان

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
محمدی نسب رضا

محمدی نسب رضا

مديريت بازرگاني|دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غيرانتفاعي

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
اعتباری آرمین

اعتباری آرمین

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | محروم-بومي خوزستان

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
زارعی باغملک فاطمه

زارعی باغملک فاطمه

مشاوره|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | محروم-بومي خوزستان

4سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
شهامت عاطفه

شهامت عاطفه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

3سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
قجه پور شیرین

قجه پور شیرین

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

3سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
محمدحسنی مریم

محمدحسنی مریم

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
دوستیار آناهیتا

دوستیار آناهیتا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
عظیمی نیا زهرا

عظیمی نیا زهرا

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
مسیح پور کوثر

مسیح پور کوثر

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
چامیان زهرا

چامیان زهرا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
خشوعی بیتا

خشوعی بیتا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
آرمون آیدا

آرمون آیدا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

5سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
اصولیان محمد

اصولیان محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
طیبی اصل امیرعباس

طیبی اصل امیرعباس

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

6سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
طاهرزاده موسویان سیده بهاره

طاهرزاده موسویان سیده بهاره

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | محروم-بومي خوزستان

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
جاودان سمیرا

جاودان سمیرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
محرابی نسترن

محرابی نسترن

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ياسوج | روزانه

5سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
ورشوی زهرا

ورشوی زهرا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي خوزستان -ملاثاني اهواز | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
چابک رو فاطمه

چابک رو فاطمه

روانشناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
امانی حسین

امانی حسین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مطیع فاطمه

مطیع فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
خردمندپور سیده مینا

خردمندپور سیده مینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
کوشا مینا

کوشا مینا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
عسکری حدیث

عسکری حدیث

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
ناموسی فرید

ناموسی فرید

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

4سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
طباطبایی نژاد سیده زهرا

طباطبایی نژاد سیده زهرا

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

5سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
بهمئی الهه

بهمئی الهه

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
فهیم فرنوش

فهیم فرنوش

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

6سال کانونی / 50 آزمون

زبان
نامیر مریم

نامیر مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
اسماعیل زاده امیرحسین

اسماعیل زاده امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | شهريه پرداز

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
اکبرزاده زهرا

اکبرزاده زهرا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
آصفی مهرنوش

آصفی مهرنوش

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
مرتضوی آیناز

مرتضوی آیناز

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اسکافی مریم

اسکافی مریم

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
بابایی زارعی محمد

بابایی زارعی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
زراعت پیشه فاطمه

زراعت پیشه فاطمه

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مویدی علی

مویدی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مستوری فاطمه

مستوری فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
موسویون سیدمهدی

موسویون سیدمهدی

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
حسینیان سارا

حسینیان سارا

کتابداري واطلاع رساني پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عاشوری علیرضا

عاشوری علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
کاظمی رعنا

کاظمی رعنا

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
کریمی بهبهانی فاطمه سادات

کریمی بهبهانی فاطمه سادات

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
اشرف مدرس محمدمهدی

اشرف مدرس محمدمهدی

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
حسینی رضا

حسینی رضا

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
طیبی فاطمه

طیبی فاطمه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
مرادیان غزل

مرادیان غزل

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عتیق عرفان

عتیق عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ظفریان نژاد هاجر

ظفریان نژاد هاجر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
شکوکی تنگ نایاب محمدجواد

شکوکی تنگ نایاب محمدجواد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ادراکی مریم

ادراکی مریم

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
گل آور یاسمن

گل آور یاسمن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
صالح پور رضا

صالح پور رضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شبانه علیرضا

شبانه علیرضا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

3سال کانونی / 42 آزمون

زبان
شهیدزاده امیرحسین

شهیدزاده امیرحسین

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حسین آبادی معصومه

حسین آبادی معصومه

جامعه شناسي|دانشگاه ايلام | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
تشی محمدامین

تشی محمدامین

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | شهريه پرداز

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مزارع مطهره

مزارع مطهره

شيمي محض|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
رژه حسین

رژه حسین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
صحراگرد زهرا

صحراگرد زهرا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

3سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
عبداله زاده مهدی

عبداله زاده مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | شهريه پرداز

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محمدی امیرحسین

محمدی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم | شهريه پرداز

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شعبانی پور محمد

شعبانی پور محمد

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
باعثی محمدیاسین

باعثی محمدیاسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
توانایی رضا

توانایی رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سهرابی یاسین

سهرابی یاسین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
انصاری نیک فائزه

انصاری نیک فائزه

مديريت وبازرگاني دريايي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محسنی امیرپویا

محسنی امیرپویا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

4سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
پور موسویان سیده سحر

پور موسویان سیده سحر

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شیری رامین

شیری رامین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شجاعی ساسان

شجاعی ساسان

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
دادگرزاده سپهر

دادگرزاده سپهر

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
طالبی سجاد

طالبی سجاد

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
سرمست ساناز

سرمست ساناز

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
یوسفی مریم

یوسفی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فتاحی نسب مرجان

فتاحی نسب مرجان

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خرمی امیرحسین

خرمی امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

4سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
شهبازی مقدم مریم

شهبازی مقدم مریم

روانشناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | محروم-بومي خوزستان

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
فتاحی نژاد آیدا

فتاحی نژاد آیدا

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مدرس موسوی سیدعلی

مدرس موسوی سیدعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
هاشمی مقدم سحر

هاشمی مقدم سحر

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | محروم-بومي خوزستان

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
شاه عباسی فاطمه

شاه عباسی فاطمه

طراحي لباس|اموزشکده فني وحرفه اي دختران خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

هنر
ناظمی فرناز

ناظمی فرناز

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
موسوی پور مهدی

موسوی پور مهدی

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

زبان
بابلی بهمئی نگار

بابلی بهمئی نگار

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
سنائی پرهام

سنائی پرهام

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شکوهیان حسین

شکوهیان حسین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
کریمی علی

کریمی علی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
افشار رضا

افشار رضا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سازگار حسین

سازگار حسین

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
مرتضوی فاطمه سادات

مرتضوی فاطمه سادات

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | محروم-بومي خوزستان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فکور عرفان

فکور عرفان

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
معرفت فاطمه

معرفت فاطمه

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
چنگلوایان محمد

چنگلوایان محمد

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
جاودان علیرضا

جاودان علیرضا

مهندسي معماري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران شماره يک شيراز-شهيدباهنر | نوبت دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
اسماعیل زاده هادی

اسماعیل زاده هادی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شهرویی فاطمه

شهرویی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
پاکدل غزاله

پاکدل غزاله

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مازادی سارا

مازادی سارا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | محروم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ذبحی شیرین

ذبحی شیرین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شهروئی پرستو

شهروئی پرستو

زبان وادبيات عربي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
فتحی سامانی زهرا

فتحی سامانی زهرا

مهندسي معماري|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
شوری سارا

شوری سارا

روانشناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | محروم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
چامی نژادیان حدیث

چامی نژادیان حدیث

اقتصاد|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
کدخدا آرمیتا

کدخدا آرمیتا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
کامیاب علیرضا

کامیاب علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
آقاجری یاسمین

آقاجری یاسمین

روانشناسي|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
پارسایی اشکان

پارسایی اشکان

حقوق|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
نعمت خواه غزل

نعمت خواه غزل

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قنبری رضا

قنبری رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
کریمی بهبهانی سیده نازنین

کریمی بهبهانی سیده نازنین

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه شهرکرد | نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

زبان
گودرزی بهتاش

گودرزی بهتاش

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | شهريه پرداز

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مشتاقی فر شادی

مشتاقی فر شادی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شکوریان محمد

شکوریان محمد

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شرعی ملیکا

شرعی ملیکا

شيمي محض|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
آموزگار فرناز

آموزگار فرناز

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
علیزاده راحله

علیزاده راحله

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
زارعی مقدم نازنین

زارعی مقدم نازنین

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
آشتاب مرتضی

آشتاب مرتضی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
خسروزادیان فاطمه

خسروزادیان فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
احمدی سروش

احمدی سروش

مهندسي پزشکي|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سبک پا رضا

سبک پا رضا

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
روشن بین مریم

روشن بین مریم

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
چابک ثریا

چابک ثریا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عاکف علیرضا

عاکف علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سرحدی شایان

سرحدی شایان

مهندسي عمران|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
آرمیده صمد

آرمیده صمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شهبازی آناهیتا

شهبازی آناهیتا

حقوق|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
قنبری زهرا

قنبری زهرا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فریدونیان پریا

فریدونیان پریا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
بوعذار شقایق

بوعذار شقایق

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
کرایی علیرضا

کرایی علیرضا

حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ربانی مهر سحر

ربانی مهر سحر

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسینی اصل نیکتا

حسینی اصل نیکتا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
چنگلوایی فرشته

چنگلوایی فرشته

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ضیایی نژاد المیرا

ضیایی نژاد المیرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مرادی اول زهرا

مرادی اول زهرا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ناصری رضا

ناصری رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
یوسفی راد فردین

یوسفی راد فردین

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حسینیان حدیث

حسینیان حدیث

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
غلامحسین پور کورش

غلامحسین پور کورش

اقتصاد|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
دانشی امیرحسین

دانشی امیرحسین

مهندسي پزشکي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
چرام احسان

چرام احسان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
خادمی فرد حدیث

خادمی فرد حدیث

جغرافيا|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مشایخی فیروزه

مشایخی فیروزه

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فرزادی حدیث

فرزادی حدیث

زبان وادبيات عربي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
شهیدزاده نوشین

شهیدزاده نوشین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اعتدالی هومن

اعتدالی هومن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مسجدرو طاهره

مسجدرو طاهره

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
احمدی نیک علی

احمدی نیک علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عسکری عبداله

عسکری عبداله

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نجاریان امیرمحمد

نجاریان امیرمحمد

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي خوزستان -ملاثاني اهواز | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نامجونیا حسن

نامجونیا حسن

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ابراهیمی ندا

ابراهیمی ندا

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | محروم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نیک رو مینا

نیک رو مینا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
غبداللهی بهار

غبداللهی بهار

مترجمي زبان عربي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
برزگران ملیکا

برزگران ملیکا

مهندسي معماري|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بستان شیرین مجتبی

بستان شیرین مجتبی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ترکی زهرا

ترکی زهرا

تاريخ|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
فخری فاطمه

فخری فاطمه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ورشویی آوا

ورشویی آوا

جامعه شناسي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رفیعی تراب حسین

رفیعی تراب حسین

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
چامی نژادیان طاهره

چامی نژادیان طاهره

زبان شناسي|دانشکده علوم انساني وهنرحضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
جهان تاب طوبی

جهان تاب طوبی

زبان وادبيات عربي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
علی پوری شیوا

علی پوری شیوا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شبانه محمدحسین

شبانه محمدحسین

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خیراندیش محمدجواد

خیراندیش محمدجواد

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | محروم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
کرامت نژاد زینب

کرامت نژاد زینب

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نجفیان نرگس سادات

نجفیان نرگس سادات

شيمي محض|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شهرویی محمد

شهرویی محمد

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رضانژاد امیرحسین

رضانژاد امیرحسین

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
دهقان سمیرا

دهقان سمیرا

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مصفر فائزه

مصفر فائزه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نیکروز پردیس

نیکروز پردیس

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
علی زاده رضا

علی زاده رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
آذرپور علی

آذرپور علی

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
هاشمی مریم

هاشمی مریم

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
طاهری رضوان

طاهری رضوان

جامعه شناسي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
نوری سحر مصطفی

نوری سحر مصطفی

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زمانی جمشیدی امید

زمانی جمشیدی امید

فيزيک مهندسي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
پیرایش نگین

پیرایش نگین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسین زاده سروش

حسین زاده سروش

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سجادی مهر نرگس

سجادی مهر نرگس

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
سازگاری عارف

سازگاری عارف

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
موسویون علیرضا

موسویون علیرضا

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
شاهی پور نیما

شاهی پور نیما

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
پناهیان لرکی شادی

پناهیان لرکی شادی

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
طیبی منش امیرعلی

طیبی منش امیرعلی

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ناظمی پور محمدرضا

ناظمی پور محمدرضا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
دهقانی سارا

دهقانی سارا

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
طیب امیررضا

طیب امیررضا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ظهرابی نگار

ظهرابی نگار

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ظهرابی نیکو یاسین

ظهرابی نیکو یاسین

مهندسي شيمي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
نامجوفر رضا

نامجوفر رضا

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عبادست بهاره

عبادست بهاره

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
دلاویز حمیدرضا

دلاویز حمیدرضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
احمدی برد زرد علیرضا

احمدی برد زرد علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
محمدشفیعی آیدا

محمدشفیعی آیدا

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
قنبرنسب مهرناز

قنبرنسب مهرناز

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | محروم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/1/2023 12:51:45 PM
Menu