شوشتر

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر شوشتر

شایان مهر بهناز

شایان مهر بهناز

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

9سال کانونی / 188 آزمون

انسانی
ماهی پور محدثه

ماهی پور محدثه

شيمي محض|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

7سال کانونی / 135 آزمون

تجربی
محمودی کوهی نگین

محمودی کوهی نگین

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

7سال کانونی / 130 آزمون

تجربی
امامی نسیم

امامی نسیم

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

7سال کانونی / 124 آزمون

تجربی
محب آل عبا امیر حسین

محب آل عبا امیر حسین

دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

6سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
یاسینی کوثر

یاسینی کوثر

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

5سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
تلغری مهسا

تلغری مهسا

شيمي کاربردي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
قابل پور رضا

قابل پور رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
شکیبا منش مرتضی

شکیبا منش مرتضی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

4سال کانونی / 84 آزمون

ریاضی
کلهری شهاب

کلهری شهاب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
مجدالدین بهناز

مجدالدین بهناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | شهريه پرداز

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
خلیلی هانیه

خلیلی هانیه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
محسنی شوشتری پریسا

محسنی شوشتری پریسا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
طهماسبی اتنا

طهماسبی اتنا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
مقامی مصطفی

مقامی مصطفی

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
هلیلی موگوئی محمد امین

هلیلی موگوئی محمد امین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
عبدالهی آرپناهی رضا

عبدالهی آرپناهی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
منجزی مهسا

منجزی مهسا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | شهريه پرداز

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
خدری زهرا

خدری زهرا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
اعتصامی ستایش

اعتصامی ستایش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
قربانی فاطمه

قربانی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
عبدالهی آر پناهی عرفان

عبدالهی آر پناهی عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
عبدالهی آیدا

عبدالهی آیدا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
موسایی گله نگار

موسایی گله نگار

مترجمي زبان عربي|دانشگاه اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
عبدالهی آرپناهی مریم

عبدالهی آرپناهی مریم

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

3سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
وفادار نژاد دانیال

وفادار نژاد دانیال

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
موسی زاده عرفان

موسی زاده عرفان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ساقی زاده امیر رضا

ساقی زاده امیر رضا

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | محروم-بومي خوزستان

4سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
هنر دوست مطهره

هنر دوست مطهره

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان | غيرانتفاعي

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
شاهینی رضا

شاهینی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
پور ملکی فاطمه

پور ملکی فاطمه

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | محروم-بومي خوزستان

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
یزدان حجت

یزدان حجت

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
دارابی علیرضا

دارابی علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
اقبالی دیبا

اقبالی دیبا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
اسدی محمد

اسدی محمد

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
کریمی فاطمه

کریمی فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
علیجانی مجتبی

علیجانی مجتبی

مهندسي عمران|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
رحیمی نگین

رحیمی نگین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
هاشمی آرپناهی آرمان

هاشمی آرپناهی آرمان

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
ارجمندی دانیال

ارجمندی دانیال

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
حسین وند نیما

حسین وند نیما

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
صفاری فاطمه

صفاری فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
زارعی زهرا

زارعی زهرا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
پور عزیزی فاطمه

پور عزیزی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
پنوری مصطفی

پنوری مصطفی

جامعه شناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
بلیوند عسل

بلیوند عسل

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

زبان
کرم پور سحر

کرم پور سحر

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مرداسی نی سیاهی دانیال

مرداسی نی سیاهی دانیال

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
قربانی احسان

قربانی احسان

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
بهداروند پگاه

بهداروند پگاه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
طاها نسب فاطمه

طاها نسب فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عبدالهی زاده فروزان

عبدالهی زاده فروزان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
مردان نگین

مردان نگین

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 39 آزمون

زبان
مرعشی سید امیر حسین

مرعشی سید امیر حسین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شیرالی علیرضا

شیرالی علیرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
منجزی ساناز

منجزی ساناز

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
خدادای شهین

خدادای شهین

علوم تربيتي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
رعیت پور مرضیه

رعیت پور مرضیه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
شیرالی اعظم

شیرالی اعظم

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محقق ریحانه

محقق ریحانه

مديريت کسب وکارهاي کوچک|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
میر ابراهیمی زهرا

میر ابراهیمی زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ابول زاده محبت

ابول زاده محبت

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
گله ملکی دانیال

گله ملکی دانیال

مهندسي شيمي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
قلیاچی نگین

قلیاچی نگین

مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
غبیشاوی نگین

غبیشاوی نگین

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

زبان
طریفی مژگان

طریفی مژگان

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
مقامی مجتبی

مقامی مجتبی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
قنبری احمد رضا

قنبری احمد رضا

مهندسي عمران|دانشگاه جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مومن زاده محمد امین

مومن زاده محمد امین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عشیر محمدرضا

عشیر محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
حبیب الهی ریحانه

حبیب الهی ریحانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | محروم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نعمتی مصطفی

نعمتی مصطفی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
پور ملکی مجتبی

پور ملکی مجتبی

مهندسي مکانيک|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
آهنگر نژاد شوشتری فاطمه

آهنگر نژاد شوشتری فاطمه

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
عسکر زاده سحر

عسکر زاده سحر

مديريت مالي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
زرع افشان مائده

زرع افشان مائده

مهندسي شيمي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
سبزی مهران

سبزی مهران

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حسون زاده محمد

حسون زاده محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
باقری رضا

باقری رضا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
غفاری محمد

غفاری محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
غلامی فاطمه

غلامی فاطمه

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
قربانی امین

قربانی امین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
حجار ابراهیم

حجار ابراهیم

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شهداي هويزه -سوسنگرد/ويژه برادران / | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
صباحی زاده کوکب

صباحی زاده کوکب

حسابداري|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عبدالهی آرپناهی فتح الله

عبدالهی آرپناهی فتح الله

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جلکانی حسین

جلکانی حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
غلامی علیرضا

غلامی علیرضا

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سید حسینی سید محمد مهدی

سید حسینی سید محمد مهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حداد زاده مریم

حداد زاده مریم

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خدری شوشتری مبینا

خدری شوشتری مبینا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رئیسی علی

رئیسی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بساک حدیث

بساک حدیث

جغرافيا|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
آلی زاده سجاد

آلی زاده سجاد

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
صابری نیا فاطمه

صابری نیا فاطمه

صنايع دستي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

هنر
نجف پور زهرا

نجف پور زهرا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
رضایی یاسمن

رضایی یاسمن

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
حسنی سیده زهره

حسنی سیده زهره

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
علیجانی علیجانوند عارف

علیجانی علیجانوند عارف

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
نزاد قرباغی زهرا

نزاد قرباغی زهرا

فيزيک مهندسي|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اسمعیل زاده دشت بزرگ سیده مریم

اسمعیل زاده دشت بزرگ سیده مریم

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 22 آزمون

زبان
عبدی زاده مهسا

عبدی زاده مهسا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

زبان
بهروز پور یاسمن

بهروز پور یاسمن

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عسکری سید مجتبی

عسکری سید مجتبی

مهندسي برق|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | محروم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رمضانی نسب فرنوش

رمضانی نسب فرنوش

مهندسي شيمي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | محروم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
احمدی پور محدثه

احمدی پور محدثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
کاوس زاده بابک

کاوس زاده بابک

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حسون زاده رضا

حسون زاده رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
محمودی کوهی فرید

محمودی کوهی فرید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قنبریان هومن

قنبریان هومن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
طریفی فائزه

طریفی فائزه

علوم قران وحديث|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
طالبی مهران

طالبی مهران

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
گله محمدی بنفشه

گله محمدی بنفشه

رياضيات وکاربردها|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
برمکی پریسا

برمکی پریسا

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
گله فاطمه

گله فاطمه

علوم سياسي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
یاوریان نوید

یاوریان نوید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بسطامی رضا

بسطامی رضا

حسابداري|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خدری میرقائد مینا

خدری میرقائد مینا

جامعه شناسي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
عبدالهی موسوی عظیمه

عبدالهی موسوی عظیمه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
قنبری مرداسی پوریا

قنبری مرداسی پوریا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
منجزی راضیه

منجزی راضیه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صابر زاده فاطمه

صابر زاده فاطمه

مهندسي معماري|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عبدالهی دانیال

عبدالهی دانیال

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ابوالفتحی علی

ابوالفتحی علی

علوم سياسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
احسانی فر امیر حسین

احسانی فر امیر حسین

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رئیسی زاده رضوان

رئیسی زاده رضوان

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
عبدالهی آرپناهی مسعود

عبدالهی آرپناهی مسعود

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
احمد مهمدی حسین

احمد مهمدی حسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جهانگیری آرین

جهانگیری آرین

فيزيک مهندسي|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
غالب زاده بهشاد

غالب زاده بهشاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ابراهیم وند مرتضی

ابراهیم وند مرتضی

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمودی کوهی ابراهیم

محمودی کوهی ابراهیم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عبدالهی سهیلا

عبدالهی سهیلا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
احمدی زینب

احمدی زینب

جغرافيا|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ابراهیم وند اشرف

ابراهیم وند اشرف

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
للری سردار آبادی مینا

للری سردار آبادی مینا

علوم ورزشي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
خدادادی کریموند بردیا

خدادادی کریموند بردیا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ناصری خواه ستایش

ناصری خواه ستایش

روانشناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
منجزی دست گرد علی

منجزی دست گرد علی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمودی انیس

محمودی انیس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شهریاری زینب

شهریاری زینب

طراحي لباس|اموزشکده فني وحرفه اي دختران شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
جهانگیری صدف

جهانگیری صدف

نقاشي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
بلیوند فاطمه

بلیوند فاطمه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
کمری فاطمه

کمری فاطمه

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ناصری خاص اشکان

ناصری خاص اشکان

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
زاده ناصری عادل

زاده ناصری عادل

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عبدالهی آرپناهی ایمان

عبدالهی آرپناهی ایمان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مطرود زاده زهرا

مطرود زاده زهرا

علوم ورزشي|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
چراغی مریم

چراغی مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جمال پور سمانه

جمال پور سمانه

تاريخ|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
اشراقی اصل علی

اشراقی اصل علی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مهدی آبادی ستایش

مهدی آبادی ستایش

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رفیعی مریم

رفیعی مریم

زبان وادبيات الماني|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
ابن عباس پریا

ابن عباس پریا

جامعه شناسي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مهی امیر

مهی امیر

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
غفاری فر زهرا

غفاری فر زهرا

طراحي لباس|اموزشکده فني وحرفه اي دختران ساري | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
مرعشی سید حسین

مرعشی سید حسین

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
رستمی ابوذر

رستمی ابوذر

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
عبدالهی فرد سپیده

عبدالهی فرد سپیده

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
مددی کیمیا

مددی کیمیا

جامعه شناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
فرخی نیا مریم

فرخی نیا مریم

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
6/9/2023 6:57:10 PM
Menu