دشت آزادگان

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر دشت آزادگان

سویطی زهرا

سویطی زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
مشتطی احمد

مشتطی احمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
یلالی حسن

یلالی حسن

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

3سال کانونی / 73 آزمون

انسانی
بوعذار کوثر

بوعذار کوثر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مرعی ماجد

مرعی ماجد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
بوعذار زهرا

بوعذار زهرا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
صاکی زینب

صاکی زینب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
حسان حسام

حسان حسام

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

4سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
کوتی فاطمه

کوتی فاطمه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
سواری مسعود

سواری مسعود

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
حردانی محمد رضا

حردانی محمد رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
موسوی سید علی

موسوی سید علی

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
موسوی سید محمد رضا

موسوی سید محمد رضا

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
سعیداوی حدیث

سعیداوی حدیث

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بوعذار محمد

بوعذار محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
چلداوی زهرا

چلداوی زهرا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
رهنوردی خلود

رهنوردی خلود

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
سواری علی

سواری علی

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
زراتی معصومه

زراتی معصومه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
سیاحی فاطمه

سیاحی فاطمه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بیت سیاح احمد

بیت سیاح احمد

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
بیت نصر امین

بیت نصر امین

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

4سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
بیت سعیدهاشمی سیدموید

بیت سعیدهاشمی سیدموید

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
خواجه الهه

خواجه الهه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
علی پور اسراء

علی پور اسراء

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
بوعذار ایناس

بوعذار ایناس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ساکی محمد

ساکی محمد

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حردانی فاطمه

حردانی فاطمه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | محروم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 25 آزمون

زبان
شیداوی ایناس

شیداوی ایناس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
نیسی محمد

نیسی محمد

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

3سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
داودی منا

داودی منا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | محروم-بومي خوزستان

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
بوعذار یاسمن

بوعذار یاسمن

علوم قران وحديث|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
فواضلی یاسمین

فواضلی یاسمین

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
بریجی مریم

بریجی مریم

علوم قران وحديث|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | محروم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ساکی زهرا

ساکی زهرا

علوم قران وحديث|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مزرعه آمال

مزرعه آمال

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حریزاوی غزاله

حریزاوی غزاله

شيمي محض|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
چنانی محمدرضا

چنانی محمدرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | محروم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بیت ساعدی آلا

بیت ساعدی آلا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جلالی حسین

جلالی حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ساکی ساجده

ساکی ساجده

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
موسوی سواری فاطمه

موسوی سواری فاطمه

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حمودی امل

حمودی امل

مترجمي زبان عربي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
مزرعه فاطمه

مزرعه فاطمه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
ساکی محمدتقی

ساکی محمدتقی

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
جرفی کوکب

جرفی کوکب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
سواری سکینه

سواری سکینه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
آذری نیا احمد

آذری نیا احمد

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
سواری حسین

سواری حسین

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
6/5/2023 8:48:47 PM
Menu