سعادت شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر سعادت شهر

زارعی نیا زهرا

زارعی نیا زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
شیروانی فرهاد

شیروانی فرهاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
اسفندیاری محمد امین

اسفندیاری محمد امین

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

4سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
شیروانی زینب

شیروانی زینب

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
نیک اقبال سارا

نیک اقبال سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | شهريه پرداز

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
پور حیدری علیرضا

پور حیدری علیرضا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | شهريه پرداز

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خسروی فاطمه

خسروی فاطمه

مهندسي توليدوژنتيک گياهي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شیروانی پوریا

شیروانی پوریا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شیروانی محمد

شیروانی محمد

تاريخ|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
5/30/2023 4:01:50 PM
Menu