فراشبند

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر فراشبند

حسانی فاطمه

حسانی فاطمه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

11سال کانونی / 186 آزمون

انسانی
برزگرلو کوهی ناهید

برزگرلو کوهی ناهید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 130 آزمون

تجربی
نوشادی فاطمه

نوشادی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

7سال کانونی / 108 آزمون

انسانی
حسانی علیرضا

حسانی علیرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز

5سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
شریفی حقیقی محمدرضا

شریفی حقیقی محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
معین الدینی علی

معین الدینی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال دوم

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
زارع مروارید

زارع مروارید

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
عالیشوندی علی

عالیشوندی علی

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
زارع فاطمه

زارع فاطمه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
عوض پور هیبت لو محمدرضا

عوض پور هیبت لو محمدرضا

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

2سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
فارسی معصومه

فارسی معصومه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
امیرپور معصومه

امیرپور معصومه

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه زابل | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
بهمنی پور فاطمه

بهمنی پور فاطمه

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
پناهی شیرین

پناهی شیرین

علوم تربيتي|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
غلامی سجاد

غلامی سجاد

مهندسي پليمر|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
مزارعی زینب

مزارعی زینب

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
مزارعی ابراهیم

مزارعی ابراهیم

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
رضایی محسن

رضایی محسن

مهندسي برق|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
غلامی فاطمه

غلامی فاطمه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
امیر پور سانیا

امیر پور سانیا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مرادیان مریم

مرادیان مریم

علوم ورزشي|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
برزگرلو پگاه

برزگرلو پگاه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مرادی آی لار

مرادی آی لار

علوم ورزشي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
فروغی زهرا

فروغی زهرا

برنامه ريزي اجتماعي وتعاون|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
غلامشاهی مریم

غلامشاهی مریم

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فروغی فاطمه

فروغی فاطمه

اديان وعرفان|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
اکبری یونس

اکبری یونس

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
روستا رضا فاطمه

روستا رضا فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ذوالفقارلو فریده

ذوالفقارلو فریده

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ذوالفقارلو سیما

ذوالفقارلو سیما

رياضيات وکاربردها|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
موسوی سید حسین

موسوی سید حسین

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اکبری علمدارلو هژبر

اکبری علمدارلو هژبر

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
خلیلی عارف

خلیلی عارف

مهندسي ايمني وبازرسي فني|مرکزاموزش عالي لامرد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رستمی سجاد

رستمی سجاد

مهندسي برق|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ایوبیان زاده محمد حسین

ایوبیان زاده محمد حسین

زمين شناسي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اکبری رضا

اکبری رضا

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
خلیلی سحر

خلیلی سحر

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
6/10/2023 9:23:44 PM
Menu