سپيدان

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر سپيدان

زارع خفری نازیلا

زارع خفری نازیلا

روانشناسي|دانشگاه ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
صالحی نگین

صالحی نگین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
معینی رودبالی نازنین

معینی رودبالی نازنین

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
قاسم پوراردکانی فرزانه

قاسم پوراردکانی فرزانه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حسینی امین

حسینی امین

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
صلح دوست اسماء

صلح دوست اسماء

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
علی پناهی مریم

علی پناهی مریم

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رحیمی زهرا

رحیمی زهرا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
کریمی یاد کوری درنا

کریمی یاد کوری درنا

روانشناسي|دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
رحیمی آیدا

رحیمی آیدا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
هوشمندی محدثه

هوشمندی محدثه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شریفی اسما

شریفی اسما

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ملکی امیر

ملکی امیر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
غازی سید علی

غازی سید علی

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
تجلی علی

تجلی علی

مهندسي عمران|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
آزادی نیلوفر

آزادی نیلوفر

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شیروانی رقیه

شیروانی رقیه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
صالحی معصومه

صالحی معصومه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شریفی الهام

شریفی الهام

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
توکلی حسین

توکلی حسین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
روئین تن محمد

روئین تن محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شیری زهرا

شیری زهرا

روانشناسي|مرکزاموزش عالي اقليد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
محجوب اسما

محجوب اسما

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
معینی اسماء

معینی اسماء

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
روح افزابرشنه زهرا

روح افزابرشنه زهرا

کتابداري واطلاع رساني پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
5/30/2023 8:26:16 AM
Menu