فرديس

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر فرديس

جلیلی پور رزا

جلیلی پور رزا

مهندسي کامپيوتر|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

9سال کانونی / 111 آزمون

ریاضی
روح افشاری جیران

روح افشاری جیران

مهندسي پزشکي|دانشگاه بيرجند | روزانه

5سال کانونی / 107 آزمون

ریاضی
عباسی عشاق معصومه

عباسی عشاق معصومه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
معظمی گودرزی مهدیه

معظمی گودرزی مهدیه

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدکاشاني -ابيک | غيرانتفاعي

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
افشاری علی

افشاری علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | شهريه پرداز-نيمسال اول

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
دهقانکار محمد حسام

دهقانکار محمد حسام

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
کاملی نجف

کاملی نجف

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
حضرتی پیمان

حضرتی پیمان

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
سلیمانی مهدی

سلیمانی مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
ولی زاده ماهان

ولی زاده ماهان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
محمدی سعید

محمدی سعید

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
محمدی حسین

محمدی حسین

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه ميبد | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
آگاه میراشرفی امیرحسام

آگاه میراشرفی امیرحسام

مهندسي صنايع|دانشگاه قم | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
قادری احسانپور زهرا

قادری احسانپور زهرا

علوم تربيتي|دانشکده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
سلیمی عرفان

سلیمی عرفان

حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
حریری آرمین

حریری آرمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
میربابائیان رودسری سیدامیرحسین

میربابائیان رودسری سیدامیرحسین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه خوارزمي -تهران | نوبت دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
عباسی امیرحسین

عباسی امیرحسین

فيزيک مهندسي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
نکونام مجید

نکونام مجید

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اراک | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
خواجه وند محمد

خواجه وند محمد

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي ساوه | شهريه پرداز

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ثابتی اقدام زینب

ثابتی اقدام زینب

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي ساوه | شهريه پرداز

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
علی پور زهرا

علی پور زهرا

علوم ومهندسي شيلات|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
کرمعلی متین

کرمعلی متین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نیک پیام آیدا

نیک پیام آیدا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
علی اکبری مریم

علی اکبری مریم

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | نوبت دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
احمدیان نصر آبادی فرزان

احمدیان نصر آبادی فرزان

ارتباطتصويري|دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي / | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 41 آزمون

هنر
اسعدی پیمان

اسعدی پیمان

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل شهيدعباسپور

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
اسدی احمدرضا

اسدی احمدرضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نظری محمدرضا

نظری محمدرضا

مديريت مالي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
کریم زاده سفید رودی امیرمحمد

کریم زاده سفید رودی امیرمحمد

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
علیپور فاطمه

علیپور فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مرادی چلان هومن

مرادی چلان هومن

مهندسي انرژي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل شهيدعباسپور

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
درگاهی مراغه علی اصغر

درگاهی مراغه علی اصغر

مهندسي صنايع|دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
رجب خواه شلمانی سینا

رجب خواه شلمانی سینا

مهندسي نفت|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
سوری علیرضا

سوری علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
مومیوند اشکان

مومیوند اشکان

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي البرز

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
احمدی آریا

احمدی آریا

مهندسي عمران|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
شیرازیان امیرمحمد

شیرازیان امیرمحمد

مديريت مالي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
گرجی علی اکبر

گرجی علی اکبر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
خماریان نازنین

خماریان نازنین

رياضيات وکاربردها|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
محمدی یاشار

محمدی یاشار

مهندسي مخابرات هواپيما|مرکزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي کشور | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
بخشی زهرا

بخشی زهرا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ارباب پارسا

ارباب پارسا

مهندسي معدن|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
قراگزلو علیرضا

قراگزلو علیرضا

علوم ارتباطات اجتماعي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
افتخار واقفی حانیه سادات

افتخار واقفی حانیه سادات

ميکروبيولوژي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
بیگناهی مجتبی

بیگناهی مجتبی

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
زارع توانا حسنا

زارع توانا حسنا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي البرز

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
طباطبایی مرادی سید محمد

طباطبایی مرادی سید محمد

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
منصوری رسول

منصوری رسول

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مومیوند مهسا

مومیوند مهسا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه دامغان | نوبت دوم

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عرب مقصودی محمد

عرب مقصودی محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
محمدی دلیجان سید علی

محمدی دلیجان سید علی

حقوق|دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
امیری ثوری امیرحسین

امیری ثوری امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
طاهرپوران سهیل

طاهرپوران سهیل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رضایی شایان

رضایی شایان

مهندسي برق|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
رضوانی فاطمه

رضوانی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان -ازاد-بومي البرز

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
دلاوری محدثه

دلاوری محدثه

مهندسي شيمي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
یزدیان حسین پور آرش

یزدیان حسین پور آرش

روانشناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
روستایی آمنه

روستایی آمنه

روانشناسي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
بابائی محمدرضا

بابائی محمدرضا

مهندسي صنايع|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فرخنده فاطمه

فرخنده فاطمه

مديريت صنعتي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
قربانی حنانه

قربانی حنانه

مديريت فرهنگي هنري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
امیدی مبینا

امیدی مبینا

مهندسي برق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
صفری مریم

صفری مریم

مهندسي برق|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بهرامی سحر

بهرامی سحر

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
کرمی امیر رضا

کرمی امیر رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فجری علیرضا

فجری علیرضا

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فشی محمد

فشی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان -ازاد-بومي البرز

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شهبازی امیررضا

شهبازی امیررضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان -ازاد-بومي البرز

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
صیدی محمدعلی

صیدی محمدعلی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
زنگنه حسین

زنگنه حسین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان -ازاد-بومي البرز

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
عباسی الناز

عباسی الناز

اقتصاد|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
نامدار امیر

نامدار امیر

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رستمی زهرا

رستمی زهرا

شيمي محض|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
خدمت گذار علی

خدمت گذار علی

حقوق|دانشگاه عدالت /غيرانتفاعي / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
نورمحمدی عبدالکریم

نورمحمدی عبدالکریم

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
زعفرانیه علیرضا

زعفرانیه علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ولی پور امیر

ولی پور امیر

مهندسي ماشين‌هاي ريلي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اسکندری سودابه

اسکندری سودابه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اصلانی حسین

اصلانی حسین

مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ایمانی ملیکا

ایمانی ملیکا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شنگل نیا فاطمه

شنگل نیا فاطمه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شرفی زهرا

شرفی زهرا

مشاوره|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
انصاری پور غزل

انصاری پور غزل

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ستوده مریم

ستوده مریم

مديريت بازرگاني|دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
فلاحیان سینا

فلاحیان سینا

علوم کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
کرمی هادی

کرمی هادی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
کشاورز عباسی دنیا

کشاورز عباسی دنیا

فلسفه وعرفان اسلامي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
پیامی اصل علی

پیامی اصل علی

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حسینی مجره علی

حسینی مجره علی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شاملویی نیا امیرحسین

شاملویی نیا امیرحسین

زبان روسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
طهماسبی نگین

طهماسبی نگین

مديريت بازرگاني|دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
کامرانی رضا

کامرانی رضا

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حدادی امیر محمد

حدادی امیر محمد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پورفرزی محمدحسین

پورفرزی محمدحسین

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
علیزاده ماهان

علیزاده ماهان

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي البرز

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ملکی مبینا

ملکی مبینا

زيست فناوري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بیگدلی رومینا

بیگدلی رومینا

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمدزاده محمد

محمدزاده محمد

علوم ورزشي|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جوکار مبینا

جوکار مبینا

مهندسي نفت|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فتحی دانیال

فتحی دانیال

مهندسي برق|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسنی طالش محمد امین

حسنی طالش محمد امین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قاسمی زهرا

قاسمی زهرا

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
الهوردی حنانه

الهوردی حنانه

شيمي محض|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خدائی امیر رضا

خدائی امیر رضا

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
امیری جوقان یوسف

امیری جوقان یوسف

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان -ازاد-بومي البرز

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حقیقی محمد مهدی

حقیقی محمد مهدی

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بهزادیان امیرحسین

بهزادیان امیرحسین

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
یار محمدی پریسا

یار محمدی پریسا

تاريخ|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
خادمی محدثه

خادمی محدثه

تاريخ وتمدن ملل اسلامي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
کولیوند امیررضا

کولیوند امیررضا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي البرز

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
خاکسار پوریا

خاکسار پوریا

مديريت بازرگاني|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
شهریاری مهسا

شهریاری مهسا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مرادی زمانه محمد

مرادی زمانه محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان -ازاد-بومي البرز

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خوئینی حسن

خوئینی حسن

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فرج زاده علیرضا

فرج زاده علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شیرازی شاهد

شیرازی شاهد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
جوانی طاها

جوانی طاها

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
دارایی عرفان

دارایی عرفان

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدسنندج | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خلیلی حمیدرضا

خلیلی حمیدرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
گشتی میر رضا

گشتی میر رضا

حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
فضلی خانی علی

فضلی خانی علی

مهندسي برق|دانشگاه تفرش | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
آقاخانی حسین

آقاخانی حسین

مهندسي شهرسازي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
لطفی مهدی

لطفی مهدی

علوم ورزشي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
صیفی مهدی

صیفی مهدی

شيمي کاربردي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
آدینه علی

آدینه علی

ميکروبيولوژي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صمدی فائزه

صمدی فائزه

مهندسي عمران|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اسماعیلی امیرسپاس

اسماعیلی امیرسپاس

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ابراهیمی حسین زاده مازیار

ابراهیمی حسین زاده مازیار

مهندسي مکانيک|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
صورتشاهی ساجده

صورتشاهی ساجده

علوم قران وحديث|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
محمدی مریم

محمدی مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
متکلمی فاطمه

متکلمی فاطمه

مهندسي هوافضا|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عینی علی

عینی علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي قم | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
گل سرخی محمدعلی

گل سرخی محمدعلی

جامعه شناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
نقیبی علی

نقیبی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مددی علی

مددی علی

علوم دامي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عظیمی مهدی

عظیمی مهدی

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نبیونی رضا

نبیونی رضا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سالمی متین

سالمی متین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان -ازاد-بومي البرز

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
صفی پور مهدی

صفی پور مهدی

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
بابایی زوارکی مبینا

بابایی زوارکی مبینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/2/2023 9:39:33 PM
Menu