سوادكوه

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر سوادكوه

وطنی وایاژ

وطنی وایاژ

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه

7سال کانونی / 134 آزمون

تجربی
رهنمای کنگلوئی محمدطاهر

رهنمای کنگلوئی محمدطاهر

اقتصاد|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

7سال کانونی / 92 آزمون

انسانی
تقوی سنگدهی سیدامیرحسین

تقوی سنگدهی سیدامیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
عالی نژاد فاطمه

عالی نژاد فاطمه

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
هدایتی میارکلائی پارسا

هدایتی میارکلائی پارسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان -ازاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
رستگار فاطمه

رستگار فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
یونسی خانقاهی محمد

یونسی خانقاهی محمد

مهندسي عمران|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حسینی ازاندهی سیده ماهین

حسینی ازاندهی سیده ماهین

مديريت بازرگاني|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
موسوی بشلی سیده فاطمه

موسوی بشلی سیده فاطمه

حقوق|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
5/30/2023 9:21:40 PM
Menu