نور

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر نور

عالی صبا

عالی صبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

9سال کانونی / 183 آزمون

تجربی
حیدری اخی جهانی مارال

حیدری اخی جهانی مارال

روانشناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

7سال کانونی / 142 آزمون

انسانی
سالاریان لیلا

سالاریان لیلا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

7سال کانونی / 117 آزمون

تجربی
ابراهیمی پردیس

ابراهیمی پردیس

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز

7سال کانونی / 114 آزمون

تجربی
یزدانی معصومه

یزدانی معصومه

حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه

5سال کانونی / 93 آزمون

انسانی
بیدل محمدی مژگان

بیدل محمدی مژگان

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
علی زاده فاطمه

علی زاده فاطمه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي مازندران

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
حیدرزاده کمال

حیدرزاده کمال

حسابداري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
انباز مهران

انباز مهران

مهندسي عمران|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

ریاضی
نوری شیرازی آرمان

نوری شیرازی آرمان

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
حسینی سیدامیرمحمد

حسینی سیدامیرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز

6سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
خطیب نیا کیمیا

خطیب نیا کیمیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
اکبری امیررضا

اکبری امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
رحمانی محمود

رحمانی محمود

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
حبیبی حسین

حبیبی حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان -ازاد-بومي مازندران

5سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
احدزاده شهداد

احدزاده شهداد

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان -ازاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
حسین زاده فرشته

حسین زاده فرشته

حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
فلاح مهدیه

فلاح مهدیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
گودرزی امیرعلی

گودرزی امیرعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ابراهیمی فاطمه

ابراهیمی فاطمه

علوم کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

5سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
زمانی گلسا

زمانی گلسا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
فیاضی فاطمه

فیاضی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
فلاح علیرضا

فلاح علیرضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حسین پور امیررضا

حسین پور امیررضا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
اسدی آتنا

اسدی آتنا

علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
رحیمی امیررضا

رحیمی امیررضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نیک نژاد مائده

نیک نژاد مائده

روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
حسین زاده محمدحسین

حسین زاده محمدحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | نوبت دوم

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
منصوری آرین

منصوری آرین

مهندسي شهرسازي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
بابایی هدیه

بابایی هدیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حسینی مائده سادات

حسینی مائده سادات

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
انتظاری رقیه

انتظاری رقیه

مهندسي عمران|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
علی نژاد صبا

علی نژاد صبا

علوم ورزشي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حسینی سیدامیرحسام

حسینی سیدامیرحسام

مهندسي معماري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران امل -دکترشريعتي | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مختاری طاها

مختاری طاها

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
پورمتقی نسرین

پورمتقی نسرین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مقصودی آتنا

مقصودی آتنا

مهندسي عمران|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
جمشیدی فاطمه

جمشیدی فاطمه

رياضيات وکاربردها|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حقجو احمدرضا

حقجو احمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سهرابی نژاد آرمان

سهرابی نژاد آرمان

مهندسي شيمي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فرجیان نوید

فرجیان نوید

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ترخان پدرام

ترخان پدرام

مهندسي برق|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مهران خانسری آذین

مهران خانسری آذین

علوم کامپيوتر|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سلیمانی حسن آبادی نیما

سلیمانی حسن آبادی نیما

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
صمیمی یوسف

صمیمی یوسف

مهندسي برق|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
6/10/2023 7:49:55 AM
Menu