شيروان

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر شيروان

اصغری امین

اصغری امین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

9سال کانونی / 154 آزمون

تجربی
عاشقی گل نساء

عاشقی گل نساء

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

7سال کانونی / 133 آزمون

تجربی
حیدری مرضیه

حیدری مرضیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

7سال کانونی / 125 آزمون

تجربی
خاجوی مایوان فاطمه

خاجوی مایوان فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 124 آزمون

تجربی
خسروانی درپرچین حسین

خسروانی درپرچین حسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم

7سال کانونی / 123 آزمون

تجربی
امین زاده محمد

امین زاده محمد

زبان وادبيات عربي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

6سال کانونی / 122 آزمون

انسانی
باقرزاده ستایش

باقرزاده ستایش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز-نيمسال اول

7سال کانونی / 118 آزمون

تجربی
کاظمیان مهدی

کاظمیان مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

7سال کانونی / 118 آزمون

ریاضی
اله وردی بردر مهدیه

اله وردی بردر مهدیه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 115 آزمون

تجربی
شکفته علی

شکفته علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

5سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
عظیم پورمقدم محمد

عظیم پورمقدم محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

5سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
زارعی علی

زارعی علی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

6سال کانونی / 109 آزمون

انسانی
سعیدی راد سحر

سعیدی راد سحر

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

5سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
حسینی سیده آیلین

حسینی سیده آیلین

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

5سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
قویدل امیررضا

قویدل امیررضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

6سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
حضرت زاده سکه فاطمه

حضرت زاده سکه فاطمه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

6سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
صبوری عاطفه

صبوری عاطفه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان شمالي

5سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
جمشیدی نازنین

جمشیدی نازنین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

5سال کانونی / 95 آزمون

انسانی
صحرائی پری ماه

صحرائی پری ماه

حقوق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 94 آزمون

انسانی
باقری مهسا

باقری مهسا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
عبدالعلی زاده عارفه

عبدالعلی زاده عارفه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
الهی شیروان امین

الهی شیروان امین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز

4سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
دبیری آزاد نیایش

دبیری آزاد نیایش

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
خادمی سکه مهتاب

خادمی سکه مهتاب

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

4سال کانونی / 87 آزمون

انسانی
زارع مهدی

زارع مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
ایمانی عرفان

ایمانی عرفان

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
عسکری عامل سعید

عسکری عامل سعید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
تقی زاده جواد

تقی زاده جواد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | محروم-بومي خراسان شمالي

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
گلمحمدی علی

گلمحمدی علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
مهدی زاده محسن

مهدی زاده محسن

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

4سال کانونی / 79 آزمون

انسانی
صادقی فائزه

صادقی فائزه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
رهنماه مهدی

رهنماه مهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
سعادتی جعفرآبادسفلی مهلا

سعادتی جعفرآبادسفلی مهلا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
تابش ستایش

تابش ستایش

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
عظیمی حسین

عظیمی حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | شهريه پرداز

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
داوری مایوان رعنا

داوری مایوان رعنا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
برزگرقلعه صفا نرگس

برزگرقلعه صفا نرگس

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
حسینی سیدعلی

حسینی سیدعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
دسکره محمود

دسکره محمود

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه دامغان | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
شکری فاطمه

شکری فاطمه

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
حسن پور زهرا

حسن پور زهرا

علوم تربيتي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

4سال کانونی / 68 آزمون

انسانی
خردمند علیرضا

خردمند علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
سیاح ورگ فاطمه

سیاح ورگ فاطمه

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه اصفهان | روزانه

5سال کانونی / 65 آزمون

زبان
آزاد محبوبه

آزاد محبوبه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
اکبرپور بزاباد اکرم

اکبرپور بزاباد اکرم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
خادم سیده صاحبه

خادم سیده صاحبه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
عارفخانی سپیده

عارفخانی سپیده

زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
حاجی زاده محمدحسین

حاجی زاده محمدحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
راد لیلا

راد لیلا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
یعقوبی تیتکانلو نوید

یعقوبی تیتکانلو نوید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
کیان مهر جواد

کیان مهر جواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
رضا نژاد فاطمه

رضا نژاد فاطمه

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
رضازاده قره چشمه فاطمه

رضازاده قره چشمه فاطمه

روانشناسي|دانشگاه بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
امانی محمدرضا

امانی محمدرضا

علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
باقرزاده رویا

باقرزاده رویا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
قاسمی ساجده

قاسمی ساجده

علوم تربيتي|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
بشارتی فائزه

بشارتی فائزه

حقوق|دانشگاه بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
آرام سعید

آرام سعید

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
نورمحمدی فاطمه

نورمحمدی فاطمه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
شمعدانی حسین

شمعدانی حسین

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
قنبرپورمطلق مهسا

قنبرپورمطلق مهسا

روانشناسي|دانشگاه بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
مصری زاده علیرضا

مصری زاده علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
حاجی زاده فاطمه

حاجی زاده فاطمه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
میهن آرا زهرا

میهن آرا زهرا

مديريت بازرگاني|دانشگاه بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
شادکام زهرا

شادکام زهرا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
خالق نژاد فاطمه

خالق نژاد فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
خدمتگذار مایوان فاطمه

خدمتگذار مایوان فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
اسدی فائزه

اسدی فائزه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ژاله مایوان مهلا

ژاله مایوان مهلا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فیاض کبری

فیاض کبری

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
وحدتی روحانی پدرام

وحدتی روحانی پدرام

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
مومن زاده فاروجی مه تا

مومن زاده فاروجی مه تا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

زبان
فهیمی زهرا

فهیمی زهرا

روانشناسي|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
عدلی حسین

عدلی حسین

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
شیردل زینب

شیردل زینب

علوم تربيتي|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
روشنایی سیده زهرا

روشنایی سیده زهرا

مهندسي معماري|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
داب کوثر

داب کوثر

علوم تربيتي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
کاظمی مقدم ملیکا

کاظمی مقدم ملیکا

مديريت دولتي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نویدی سیاهدشت مصطفی

نویدی سیاهدشت مصطفی

حسابداري|دانشگاه بجنورد | نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
شایان پور سارا

شایان پور سارا

ارتباطتصويري|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 24 آزمون

هنر
نادری بوانلو فاطمه

نادری بوانلو فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
رستگار مهدی

رستگار مهدی

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
صفری نیت سجاد

صفری نیت سجاد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
طالبی شکرانلو مهلا

طالبی شکرانلو مهلا

ارتباطتصويري|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

هنر
خانزاده شقایق

خانزاده شقایق

ارتباطتصويري|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

هنر
باقرپور تهمینه

باقرپور تهمینه

مشاوره|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سبحانی مهدیه

سبحانی مهدیه

علوم تربيتي|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فلاح نازیلا

فلاح نازیلا

باستان شناسي|دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
شکفته خسرویه نرگس

شکفته خسرویه نرگس

علوم ومهندسي شيلات|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
براتی امیرحسین

براتی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
وثوقی آرمان

وثوقی آرمان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صدقی فاطمه

صدقی فاطمه

مديريت مالي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اشعری سعیده

اشعری سعیده

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سیدی مقدم آیناز

سیدی مقدم آیناز

اقتصاد|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حیدری لوجلی یونس

حیدری لوجلی یونس

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اقبالی ایمان

اقبالی ایمان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
زورمندفاروجی الهام

زورمندفاروجی الهام

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رشید قلعه بیک ابراهیم

رشید قلعه بیک ابراهیم

طراحي صنعتي|دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
آزاد فرزانه

آزاد فرزانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ریحانی مهتاب

ریحانی مهتاب

حقوق|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
برات زاده امیرمحمد

برات زاده امیرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جعفری حسین

جعفری حسین

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
یزدانی فاطمه

یزدانی فاطمه

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
دولتی محمد

دولتی محمد

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
محسنی سیدسعید

محسنی سیدسعید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
خالقی نیا حیدر

خالقی نیا حیدر

مشاوره|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
مرغزاری شیروان وجیهه

مرغزاری شیروان وجیهه

نمايش عروسکي|دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

هنر
برات زاده زهرا

برات زاده زهرا

علوم دامي|دانشگاه فردوسي مشهد | محروم-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
حیدری باغ محله امین

حیدری باغ محله امین

اقتصاد|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
حدادیان فاروجی بیتا

حدادیان فاروجی بیتا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/11/2023 12:25:37 AM
Menu