بجنورد

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر بجنورد

مینائی یگانه

مینائی یگانه

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز

8سال کانونی / 151 آزمون

تجربی
کمالی علی رضا

کمالی علی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

8سال کانونی / 136 آزمون

انسانی
شیروانی نیره

شیروانی نیره

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | محروم-بومي خراسان شمالي

7سال کانونی / 124 آزمون

تجربی
پولادی خراشا ام البنین

پولادی خراشا ام البنین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
ندیمی معصومه

ندیمی معصومه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه فردوسي مشهد | محروم-بومي خراسان شمالي

5سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
شیرافکن فاطمه

شیرافکن فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

5سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
قائمی غزاله

قائمی غزاله

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
تیموری علی

تیموری علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
اکبری ملکش داود

اکبری ملکش داود

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
صحرائی فاطمه

صحرائی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
تاتار اشکان

تاتار اشکان

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

5سال کانونی / 93 آزمون

ریاضی
خداپناه سپیده

خداپناه سپیده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال دوم

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
شکیبا اشکان

شکیبا اشکان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

6سال کانونی / 92 آزمون

ریاضی
کبری زاده فاطمه

کبری زاده فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
امانی مهشاد

امانی مهشاد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
وحدانی فاطمه

وحدانی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
هدایتی وحید نگین

هدایتی وحید نگین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
نامور زهرا

نامور زهرا

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال دوم

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
فلاح پیام

فلاح پیام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
افشاریان مینا

افشاریان مینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
هدایتی زهرا

هدایتی زهرا

حقوق|دانشگاه بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

انسانی
برومند علی

برومند علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

4سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
عبدی نسیم

عبدی نسیم

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
ترکانلو شبنم

ترکانلو شبنم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

4سال کانونی / 81 آزمون

انسانی
پنجتنیان سیده بهناز

پنجتنیان سیده بهناز

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
امانی مسعود

امانی مسعود

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
الهامی مرجان

الهامی مرجان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
وحیدی سیما

وحیدی سیما

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

4سال کانونی / 79 آزمون

انسانی
شریف امیررضا

شریف امیررضا

مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
حاتمی علی

حاتمی علی

حسابداري|دانشگاه بجنورد | نوبت دوم

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
دستجردی امیرحسین

دستجردی امیرحسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان شمالي

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
دریا زهرا

دریا زهرا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
کمالی کوثر

کمالی کوثر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
ذوالفقاری گل آرا

ذوالفقاری گل آرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
مینویی مونا

مینویی مونا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
موقر علیرضا

موقر علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
ریحانی امیرعلی

ریحانی امیرعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز-نيمسال اول

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
ذبیحی نیا رضا

ذبیحی نیا رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
سروری کیانوش

سروری کیانوش

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

4سال کانونی / 71 آزمون

انسانی
کمالی بهاره

کمالی بهاره

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | شهريه پرداز-نيمسال دوم

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
زیوری امیرحسین

زیوری امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
جعفری نوید

جعفری نوید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
قنبری فائزه

قنبری فائزه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
قشلاقی افشین

قشلاقی افشین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
صمدی علی رضا

صمدی علی رضا

زيست فناوري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
کچرانلوئی ملیکا

کچرانلوئی ملیکا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

6سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
عابدی پوریا

عابدی پوریا

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال اول

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
ذوقی پریا

ذوقی پریا

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال دوم

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
علی اکبری صبا

علی اکبری صبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
حصاری زهرا

حصاری زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
دبیری طراقی معصومه

دبیری طراقی معصومه

مشاوره|دانشگاه بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
شریفیان سیدعلیرضا

شریفیان سیدعلیرضا

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال دوم

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
لنگری سیدمصیب

لنگری سیدمصیب

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
برات پور فهیمه

برات پور فهیمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
تیزرو کلاته بالی جواد

تیزرو کلاته بالی جواد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
نیکدل مهسا

نیکدل مهسا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
غلام حسین زاده امیرمحمد

غلام حسین زاده امیرمحمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
توزنده جانی مریم

توزنده جانی مریم

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
اوغازیان میترا

اوغازیان میترا

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال اول

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
قاسمی پری ناز

قاسمی پری ناز

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال اول

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
کلاته احسان

کلاته احسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
الهیان کیکانلو کیانا

الهیان کیکانلو کیانا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
قربانی زهرا

قربانی زهرا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
اسحقی امید

اسحقی امید

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
خضری فاطمه

خضری فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
رستمی حمید

رستمی حمید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

4سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
ارحامی نیا سعیده

ارحامی نیا سعیده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
خانی محمد

خانی محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | محروم-بومي خراسان شمالي

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
وحیدی میلاد

وحیدی میلاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
ارحامی نیا حدیثه

ارحامی نیا حدیثه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
داری زهرا

داری زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | شهريه پرداز-نيمسال اول

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
همتی فاطمه

همتی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
محمدی فاطمه

محمدی فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مهرآئین فاطمه

مهرآئین فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
علیزاده کیکانلو سینا

علیزاده کیکانلو سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | شهريه پرداز-نيمسال دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
خجسته حسین آباد مهسا

خجسته حسین آباد مهسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
کیانپور هدیه

کیانپور هدیه

زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

5سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
محمدی ینگه قلعه فائزه

محمدی ینگه قلعه فائزه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | شهريه پرداز-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
نجیمی صبا

نجیمی صبا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
بخشیامی محمد

بخشیامی محمد

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
نصرتی علی رضا

نصرتی علی رضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
علی پور یاسمین

علی پور یاسمین

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
اصغرزاده آرین

اصغرزاده آرین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
شاکری زهرا

شاکری زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
آریان هستی

آریان هستی

طراحي لباس|اموزشکده فني وحرفه اي دختران سبزوار | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

هنر
رضوانی مقدم سیدسینا

رضوانی مقدم سیدسینا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
پهلوانلو مهرنوش

پهلوانلو مهرنوش

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

5سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
جنتی سراب فاطمه

جنتی سراب فاطمه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

5سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
رمضانی هدی

رمضانی هدی

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
توکلی مبینا

توکلی مبینا

مشاوره|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
جوادزاده امیرمحمد

جوادزاده امیرمحمد

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | شهريه پرداز

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
سجادی فریبا

سجادی فریبا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
امانی راضیه

امانی راضیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
وحیدی راد علیرضا

وحیدی راد علیرضا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
براتی امیرمحمد

براتی امیرمحمد

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
زیبائی ایمان

زیبائی ایمان

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
صاحب نسق کیمیا

صاحب نسق کیمیا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مقدس آرین

مقدس آرین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | محروم-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
نسیمی ساقی

نسیمی ساقی

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدقشم | خودگردان دانشگاه آزاد

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
پورهاشمی سیده سحر

پورهاشمی سیده سحر

مشاوره|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
هاشمی سیده مهلا

هاشمی سیده مهلا

حقوق|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
محمدی فروغ

محمدی فروغ

شيمي محض|دانشگاه فردوسي مشهد | محروم-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
آذری آذر

آذری آذر

زيست شناسي جانوري|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
سعادتمند زهرا

سعادتمند زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
فرخی امیررضا

فرخی امیررضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نوری امیرحسین

نوری امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
زحمت کش فرشته

زحمت کش فرشته

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نودهی عسل

نودهی عسل

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
افشین بهنام

افشین بهنام

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
یزدانی زهرا

یزدانی زهرا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | محروم-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ربانی زهرا

ربانی زهرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
فکری زهرا

فکری زهرا

مشاوره|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
یزدانی حمزانلوئی زهرا

یزدانی حمزانلوئی زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مجردی نرگس

مجردی نرگس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
علی پور امیرحسین

علی پور امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
نقویان فاطمه

نقویان فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
روشندل مرجان

روشندل مرجان

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نامور مهدی

نامور مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سبحانی زهرا

سبحانی زهرا

حقوق|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
رجب زاده سینا

رجب زاده سینا

شيمي محض|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
خطیب حسین

خطیب حسین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | شهريه پرداز

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سپاسی محمد

سپاسی محمد

زيست شناسي جانوري|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
جمالی مطلق سیده زهرا

جمالی مطلق سیده زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
غلامی شکوفه

غلامی شکوفه

روانشناسي|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
اخوان آریا

اخوان آریا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ارکی گلناز

ارکی گلناز

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ناصری علی

ناصری علی

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

4سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
حکمتی علیرضا

حکمتی علیرضا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

زبان
کریمان شاددل علیرضا

کریمان شاددل علیرضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
الهی راد علی

الهی راد علی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
آقایی آیسا

آقایی آیسا

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
سلطانی ابوالفضل

سلطانی ابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
ریحانی تینا

ریحانی تینا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اسدی علی رضا

اسدی علی رضا

مديريت بازرگاني|دانشگاه بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
یحیایی میلاد

یحیایی میلاد

حقوق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
نودهی سینا

نودهی سینا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
پاکزاد مقدم ریحانه

پاکزاد مقدم ریحانه

مشاوره|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
یزدانی نگین

یزدانی نگین

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ایزدی میلاد

ایزدی میلاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
یزدانی امیر حسین

یزدانی امیر حسین

حقوق|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
ایزدی فاطمه

ایزدی فاطمه

مشاوره|دانشگاه بجنورد | محروم-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
منفرد نیلوفر

منفرد نیلوفر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حسینی آرمان

حسینی آرمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حلیمی علی

حلیمی علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
فیروزی امیرحسین

فیروزی امیرحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
آوخی رضا

آوخی رضا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عبدیوسفخانی امیرحسین

عبدیوسفخانی امیرحسین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
صادقی میترا

صادقی میترا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
علی آبادی ثنا

علی آبادی ثنا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رفیعی مهر نیما

رفیعی مهر نیما

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
الهی نیما

الهی نیما

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
علی آبادی الهه

علی آبادی الهه

روانشناسي|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
خداپناه علیرضا

خداپناه علیرضا

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
رختیانی صبا

رختیانی صبا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
سبحانی فاطمه

سبحانی فاطمه

مشاوره|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
عصمتی مریم

عصمتی مریم

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رحمانی فاطمه

رحمانی فاطمه

حقوق|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
فیروزه مهشاد

فیروزه مهشاد

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
قهرمان علی خان قلعه نسیم

قهرمان علی خان قلعه نسیم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مقدادی هومن

مقدادی هومن

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
شادلو سوگل

شادلو سوگل

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
خسروی علی

خسروی علی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | شهريه پرداز

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رمضانی ذوالفقار

رمضانی ذوالفقار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | محروم-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
وحیدی محسن

وحیدی محسن

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
دولت خواهی علی رضا

دولت خواهی علی رضا

مهندسي شيمي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نجاتی حسین

نجاتی حسین

مهندسي عمران|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نیکدلان سعید

نیکدلان سعید

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
صادق سمن

صادق سمن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
موسوی الهه سادات

موسوی الهه سادات

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ابراهیمی بردر افسانه

ابراهیمی بردر افسانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمدزاده عارف

محمدزاده عارف

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمدزاده آرین

محمدزاده آرین

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
کاظمی سیدالیاس

کاظمی سیدالیاس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قدرتی راضیه

قدرتی راضیه

مشاوره|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
براتی امیرحسین

براتی امیرحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نهضتی پاقلعه زهرا

نهضتی پاقلعه زهرا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ابهری امید

ابهری امید

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
پروین بهزاد

پروین بهزاد

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
گریوانی یاسمن

گریوانی یاسمن

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
زادمهر شقایق

زادمهر شقایق

نقاشي|دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
قلی پور متین

قلی پور متین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صادقی احمدرضا

صادقی احمدرضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
وحدانی امیرعلی

وحدانی امیرعلی

مديريت بازرگاني|دانشگاه بجنورد | محروم-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حاجبی محمد

حاجبی محمد

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
احمدی نصرآبادی نیما

احمدی نصرآبادی نیما

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
میثاق مهدیه

میثاق مهدیه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رمضانی امیرحسین

رمضانی امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ربانی سجاد

ربانی سجاد

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اسکندریان علیرضا

اسکندریان علیرضا

حقوق|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
خوش آینه جعفر آباد سجاد

خوش آینه جعفر آباد سجاد

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
کوهی نسرین

کوهی نسرین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اصغرزاده زهرا

اصغرزاده زهرا

ارتباطتصويري|دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
همدانی اصیل سید مهران

همدانی اصیل سید مهران

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رضوانی سپیده

رضوانی سپیده

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شاکری کسری

شاکری کسری

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پسندیده جواد

پسندیده جواد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شجاعی مقدم نگین

شجاعی مقدم نگین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جعفری محمد

جعفری محمد

مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه هنراصفهان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
رمضانی چاهک امیرحسین

رمضانی چاهک امیرحسین

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حسن زاده فاطمه

حسن زاده فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مهنانی مریم

مهنانی مریم

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | محروم-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قدیمی غزاله

قدیمی غزاله

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدی صالح

محمدی صالح

علوم تربيتي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
کچرانلویی فاطمه

کچرانلویی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حقانی سحر

حقانی سحر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | شهريه پرداز-نيمسال اول

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اعلمی سیدمعین

اعلمی سیدمعین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | شهريه پرداز-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمدپور سینا

محمدپور سینا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
معیر زینب

معیر زینب

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سلیمانی کیمیا

سلیمانی کیمیا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | خودگردان دانشگاه آزاد-بصورت خودگردان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
گل محمدی مژده

گل محمدی مژده

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ابراهیمی حسین

ابراهیمی حسین

مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
دادجو امیرحسین

دادجو امیرحسین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
روان بخش امیرمحمد

روان بخش امیرمحمد

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
6/9/2023 2:29:28 AM
Menu