بندر کنگ و چارک

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر بندر کنگ و چارک

فرودی فاطمه

فرودی فاطمه

کاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | شهريه پرداز

7سال کانونی / 143 آزمون

تجربی
شمس الدینی زهرا

شمس الدینی زهرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

5سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
درادورا ستاره

درادورا ستاره

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

5سال کانونی / 100 آزمون

ریاضی
نصیحت کن زینب

نصیحت کن زینب

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 99 آزمون

ریاضی
شایان محمد سعید

شایان محمد سعید

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

6سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
نیازمند فاطمه

نیازمند فاطمه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
محمدی گلدانلو مصطفی

محمدی گلدانلو مصطفی

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | شهريه پرداز

5سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
قدمی شهربابک فاطمه

قدمی شهربابک فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
گزیری احسان

گزیری احسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
زمانیان نرگس

زمانیان نرگس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان

6سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
ایرانی رویا

ایرانی رویا

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

4سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
امینی نگار

امینی نگار

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | نوبت دوم

6سال کانونی / 88 آزمون

زبان
دربه موحده

دربه موحده

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
حیدری مبین

حیدری مبین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
احمدزاده نیلوفر

احمدزاده نیلوفر

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
حقگو حدیث

حقگو حدیث

مهندسي ايمني وبازرسي فني|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
هاشمی سید اسماعیل

هاشمی سید اسماعیل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
قدیمی سناء

قدیمی سناء

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | محروم-بومي هرمزگان

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
عبداللهی نگین

عبداللهی نگین

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز

6سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
دانه زن یعقوب

دانه زن یعقوب

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | محروم-بومي هرمزگان

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
افسرده حال احمد

افسرده حال احمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
روشن روان علیرضا

روشن روان علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

4سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
هاشمی گزیر فاطمه

هاشمی گزیر فاطمه

مهندسي معماري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران شيراز | روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
خرمزاد شهرزاد

خرمزاد شهرزاد

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
شناسی سیده آمنه

شناسی سیده آمنه

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
زارعی سیدمحمدامین

زارعی سیدمحمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | شهريه پرداز-نيمسال اول

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
پولادسنج سمانه

پولادسنج سمانه

مشاوره|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
محسنی زاده فرزانه

محسنی زاده فرزانه

مديريت صنعتي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
محسنی محمدرضا

محسنی محمدرضا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي هرمزگان

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
دردقه سحر

دردقه سحر

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان -ازاد-بومي هرمزگان

5سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
مهران فر مریم

مهران فر مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
پژوهان منصور

پژوهان منصور

مهندسي شيمي|دانشگاه شيراز | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
محمودی لطیفه

محمودی لطیفه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
دریایی سارا

دریایی سارا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
انجی سونا

انجی سونا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
احمدی محمد

احمدی محمد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
برخورداران محمدسعید

برخورداران محمدسعید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان -ازاد-بومي هرمزگان

4سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
پرورش محمد

پرورش محمد

مهندسي شيمي|دانشگاه شيراز | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
قریشی فاطمه

قریشی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان -ازاد-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
پرماس مبینا

پرماس مبینا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
معماردوست حسام

معماردوست حسام

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
دهقان احمد

دهقان احمد

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رستمی پور عبدالله

رستمی پور عبدالله

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
زیودار محمدمهدی

زیودار محمدمهدی

مهندسي برق|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

5سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
کریمیان احسان

کریمیان احسان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان -ازاد-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
زارعی فر سناء

زارعی فر سناء

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
آرمون امیر

آرمون امیر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان -ازاد-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
فرهادی ضیاالدین

فرهادی ضیاالدین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فرجام پور الهام

فرجام پور الهام

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ساربانی محمدعلی

ساربانی محمدعلی

علوم کامپيوتر|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
اصل ربیعی مریم

اصل ربیعی مریم

زبان وادبيات عربي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
مرادپور ستایش

مرادپور ستایش

حقوق|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
درخشان احمد

درخشان احمد

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان -ازاد-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
گیلان موحد

گیلان موحد

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
وحدانی نجلا

وحدانی نجلا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
احمدی علی

احمدی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
موسوی سعید

موسوی سعید

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بشری آمنه

بشری آمنه

علوم تربيتي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
مشوش مریم

مشوش مریم

مديريت صنعتي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | نوبت دوم

3سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فرضی نژاد مهدی

فرضی نژاد مهدی

مهندسي ماشين الات دريايي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ابوالحسنی الهام

ابوالحسنی الهام

فرش|دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

هنر
هاشمی سیدحسن

هاشمی سیدحسن

مهندسي ايمني وبازرسي فني|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
تاجیک نسب معصومه

تاجیک نسب معصومه

مهندسي صنايع|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
استوار پوریا

استوار پوریا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بامری شیوا

بامری شیوا

فرش|دانشگاه هنراصفهان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

هنر
اشکفتی پور سجاد

اشکفتی پور سجاد

مهندسي مکانيک|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سیاوشی محمد

سیاوشی محمد

امار|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | نوبت دوم

3سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اقلیما شهرزاد

اقلیما شهرزاد

مهندسي شهرسازي|مرکزاموزش عالي لار | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بهمنیان معین

بهمنیان معین

مديريت صنعتي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
پالیزبان محمد

پالیزبان محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دینار سلیم

دینار سلیم

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان -ازاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نوذری زینب

نوذری زینب

زبان شناسي|دانشگاه جهرم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مقربی سینا

مقربی سینا

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
باقری زاده زهرا

باقری زاده زهرا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحديزد | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دارششدار نادیه

دارششدار نادیه

جغرافيا|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مقیمی فاطمه

مقیمی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان -ازاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
گذری زهرا

گذری زهرا

مهندسي ايمني وبازرسي فني|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
افرا عبدالعزیز

افرا عبدالعزیز

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اکبری امین

اکبری امین

حسابداري|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
ملویی حسین

ملویی حسین

مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
محمودی محمد امین

محمودی محمد امین

مهندسي برق|دانشگاه فسا | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
پژندخوار سارا

پژندخوار سارا

کتابداري واطلاع رساني پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
جداری حسن

جداری حسن

مهندسي شيمي|مرکزاموزش عالي لار | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مختاری مصطفی

مختاری مصطفی

مهندسي پليمر|دانشگاه ياسوج | محروم-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
تخش محسن

تخش محسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان -ازاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
سلمانی گوهر

سلمانی گوهر

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه ياسوج | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
متحدی عبدالغفور

متحدی عبدالغفور

باستان شناسي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
ابراهیمی مریم

ابراهیمی مریم

علوم ومهندسي اب|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
ابراهیمی لطیفه

ابراهیمی لطیفه

علوم قران وحديث|دانشکده علوم انساني حضرت نرجس /س /-رفسنجان /ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
بحرپیما آیدا

بحرپیما آیدا

مهندسي صنايع|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
ارگنجی مجتبی

ارگنجی مجتبی

علوم کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
محمدحسینی مسعود

محمدحسینی مسعود

مديريت صنعتي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
فاطمی عمران

فاطمی عمران

مهندسي برق|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
احمدنیا فایز

احمدنیا فایز

مهندسي کامپيوتر|مرکزاموزش عالي لار | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
نیازی محمود

نیازی محمود

فيزيک|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/9/2023 5:34:00 PM
Menu