قم

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر قم

شیراوژن محمدمهدی

شیراوژن محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

7سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
دیده ور محمدامین

دیده ور محمدامین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول

6سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
درخشانی مهرگان

درخشانی مهرگان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان -ازاد-بومي استان قم

6سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
محبوب پناه رضا

محبوب پناه رضا

شيمي کاربردي|دانشگاه قم | نوبت دوم

6سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
بیات خیرآبادی مهدی

بیات خیرآبادی مهدی

علوم ورزشي|دانشگاه قم | روزانه

6سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
فرهادیان محمدمهدی

فرهادیان محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
جهان بخش امیرحسین

جهان بخش امیرحسین

مديريت صنعتي|دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غيرانتفاعي

5سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
سعادتمند آیدا

سعادتمند آیدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | شهريه پرداز

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
یزدی رضا

یزدی رضا

مهندسي توليدوژنتيک گياهي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
هدایتی محمدشهاب

هدایتی محمدشهاب

حسابداري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
هاشمی نسب فاطمه سادات

هاشمی نسب فاطمه سادات

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
مهدی نژاد سیدطاها

مهدی نژاد سیدطاها

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
داداش نژاددلشاد فاطمه

داداش نژاددلشاد فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
حیدری امین

حیدری امین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | شهريه پرداز-نيمسال اول

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
ترابی محمدعلی

ترابی محمدعلی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
حمداله زاده حمید

حمداله زاده حمید

مديريت بازرگاني|دانشگاه قم | روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
دفتری ساجده

دفتری ساجده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
مرادی علیرضا

مرادی علیرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
علیرضائی مینا

علیرضائی مینا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
علیرضائی مریم

علیرضائی مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | شهريه پرداز

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
جمشیدی نگار

جمشیدی نگار

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
فرهادیان زهرا

فرهادیان زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
موسوی سیدحسام الدین

موسوی سیدحسام الدین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
صالح علی

صالح علی

حسابداري|دانشگاه ايلام | نوبت دوم

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
کاظمی فرد فائزه

کاظمی فرد فائزه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
زندپیل محمدرضا

زندپیل محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
مبلغ ناهید

مبلغ ناهید

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
حسین زاده علی

حسین زاده علی

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدقم | دانشگاه ازاد

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
عباس آبادی علی

عباس آبادی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
میراسدی سیدعلی

میراسدی سیدعلی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
سلیمانی امیرارشیا

سلیمانی امیرارشیا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
میرباقری جم فاطمه

میرباقری جم فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان -ازاد-بومي استان قم

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
سروری محمد

سروری محمد

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
ضیائی فاطمه

ضیائی فاطمه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان قم

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
آسائی پگاه

آسائی پگاه

ميکروبيولوژي|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
نظام الدینی سیدحمیدرضا

نظام الدینی سیدحمیدرضا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
داوودی تبار محدثه

داوودی تبار محدثه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
شفیعی حسین

شفیعی حسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
کاظمی امیرحسین

کاظمی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
شهرتی نائینی شهاب

شهرتی نائینی شهاب

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
کلهر فرناز

کلهر فرناز

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | شهريه پرداز

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
رنگرزجدی زهرا

رنگرزجدی زهرا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
سخنور ریحانه

سخنور ریحانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان -ازاد-بومي استان قم

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
احمدی فاطمه

احمدی فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | شهريه پرداز

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
میرعبداللهی مریم سادات

میرعبداللهی مریم سادات

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
وفائی زینب سادات

وفائی زینب سادات

زيست شناسي گياهي|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
کمیجانی نگین

کمیجانی نگین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان -ازاد-بومي استان قم

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
میرزائی امیرآبادی زهرا

میرزائی امیرآبادی زهرا

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
علوی فاطمه

علوی فاطمه

مديريت بازرگاني|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
امجدی خانم زهرا

امجدی خانم زهرا

داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
جمشیدی فاطمه

جمشیدی فاطمه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
مددی مبینا

مددی مبینا

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
خالقی پناه علی

خالقی پناه علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
قدرتی سارا

قدرتی سارا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
فرجی سارا

فرجی سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | شهريه پرداز-نيمسال دوم

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
نیکونژادقمی حانیه

نیکونژادقمی حانیه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
میرزایی محمدحسین

میرزایی محمدحسین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
موسوی سیدمهدی

موسوی سیدمهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
مبشری زینب

مبشری زینب

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي کوشيار-رشت | غيرانتفاعي

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
جباری مریم

جباری مریم

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
میری رضا

میری رضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
سرکشیکیان سیدامیرعلی

سرکشیکیان سیدامیرعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
دعائی محمدامین

دعائی محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
عارفی پور علیرضا

عارفی پور علیرضا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
محمدرضائی رقیه

محمدرضائی رقیه

حسابداري|دانشکده علوم انساني وهنرحضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
مرسلی زینب

مرسلی زینب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
مقدم خواه محمدحسین

مقدم خواه محمدحسین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
گائینی صدرا

گائینی صدرا

مديريت دولتي|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
حدادرحمتی نگار

حدادرحمتی نگار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
سعادت زهرا

سعادت زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ملاعسکری زهرا

ملاعسکری زهرا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
توبه یانی محمدپرهام

توبه یانی محمدپرهام

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
نورمحمدی معین

نورمحمدی معین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
سلیمانی فاطمه

سلیمانی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
سلمانیون محدثه

سلمانیون محدثه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
مجیدی مهر امیرحسین

مجیدی مهر امیرحسین

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
پیری متین

پیری متین

شيمي کاربردي|دانشگاه کاشان | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
ولائی صمد مرضیه

ولائی صمد مرضیه

شيمي کاربردي|دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
یاری امیرمحمد

یاری امیرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
صالحی سینا

صالحی سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
محرابی محمدحسین

محرابی محمدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
ثقفی محمدصدرا

ثقفی محمدصدرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
خدابنده لو فاطمه

خدابنده لو فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان -ازاد-بومي استان قم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
شریفی مجید

شریفی مجید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | شهريه پرداز

5سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
اخوات زهرا

اخوات زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حبیبی فاطمه

حبیبی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان -ازاد-بومي استان قم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
فرجی مهسا

فرجی مهسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان -ازاد-بومي استان قم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
رمضانی دارابی محمد

رمضانی دارابی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز-نيمسال اول

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
سلمانیان مریم

سلمانیان مریم

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
عروجی محمدمتین

عروجی محمدمتین

شيمي کاربردي|دانشگاه قم | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
صداقتی سینا

صداقتی سینا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
عسکری زاده فاطمه

عسکری زاده فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | شهريه پرداز

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حسنی فاطمه

حسنی فاطمه

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
محمدی محمدجواد

محمدی محمدجواد

دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدخوراسگان | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مظاهری محمدپارسا

مظاهری محمدپارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
موحدی نژاد زهرا

موحدی نژاد زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
حاتمی محمد

حاتمی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
همرنگ زهره

همرنگ زهره

زيست فناوري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
چاره ساز امیرمحمد

چاره ساز امیرمحمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان -ازاد-بومي استان قم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
صادقی فاطمه

صادقی فاطمه

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان قم

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
نصرتی زینب

نصرتی زینب

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
حسینی علی

حسینی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
عباسی زینب

عباسی زینب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
نادب ندا

نادب ندا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
آسوده الهه

آسوده الهه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | شهريه پرداز

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
خداکرمی فاطمه

خداکرمی فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه قم | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
نظرلو زهرا

نظرلو زهرا

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيک | غيرانتفاعي

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
شریعتی امیراحمد

شریعتی امیراحمد

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
جهانی مبینا

جهانی مبینا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان قم

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
شاملی سندی امیرحسین

شاملی سندی امیرحسین

اقتصاد|دانشگاه قم | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
معصومی مائده

معصومی مائده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
رشیدی نژاد عاطفه

رشیدی نژاد عاطفه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
افضل پور مهدی

افضل پور مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | شهريه پرداز-نيمسال اول

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
کرمی پور امین

کرمی پور امین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
کوچکی پریسا

کوچکی پریسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
میرباقری غزاله سادات

میرباقری غزاله سادات

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداروميه | دانشگاه ازاد

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
امانی سناء

امانی سناء

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
پرهام امیرحسین

پرهام امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
صفرپور محمدمهدی

صفرپور محمدمهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
صالحی فرشته

صالحی فرشته

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
قاسمی آرزو

قاسمی آرزو

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | شهريه پرداز

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
صادقی فائزه

صادقی فائزه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان قم

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
وهابی حدیث

وهابی حدیث

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
محمدی یگانه فائزه

محمدی یگانه فائزه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
رستمی محمدرضا

رستمی محمدرضا

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان قم

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
قضائی امیرحسین

قضائی امیرحسین

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه قم | نوبت دوم

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
شاهواروقی ریحانه

شاهواروقی ریحانه

شيمي کاربردي|دانشگاه قم | نوبت دوم

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
محمدی ساجده

محمدی ساجده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
قربانی فاطمه

قربانی فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
پورمحمدمرادی سیدسهیل

پورمحمدمرادی سیدسهیل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | شهريه پرداز-نيمسال اول

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
محمدی کشوری سارا

محمدی کشوری سارا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
فیروزی امیرحسین

فیروزی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
دیان اردستانی زهرا

دیان اردستانی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مرتضوی زاده زینب السادات

مرتضوی زاده زینب السادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محمودی مهدیار

محمودی مهدیار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
هزارخانی علی

هزارخانی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مصطفوی سیدعلی

مصطفوی سیدعلی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان -ازاد-بومي استان قم

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
بیگدلی محمدصادق

بیگدلی محمدصادق

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
انجم شعاع فاطمه

انجم شعاع فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان -ازاد-بومي استان قم

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ملک پور امیرحسین

ملک پور امیرحسین

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
قرئلی زهرا

قرئلی زهرا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
عربستانی سارا

عربستانی سارا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سیفی محمد

سیفی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان -ازاد-بومي استان قم

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
هاتفی اردکانی محمد

هاتفی اردکانی محمد

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان قم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
محمدی اردلان علی

محمدی اردلان علی

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدقم | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
بهاری محمدمهدی

بهاری محمدمهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
باقری هدا

باقری هدا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
علیخانی فاطمه

علیخانی فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
جعفری علیرضا

جعفری علیرضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه زابل | نوبت دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
کریمی زینب

کریمی زینب

شيمي کاربردي|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
چابکی محمدمتین

چابکی محمدمتین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
قره داغی مصطفی

قره داغی مصطفی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
اسحاقی محمدجواد

اسحاقی محمدجواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
غفاری زهراسادات

غفاری زهراسادات

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سلیمانی کیانا

سلیمانی کیانا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
زینلی مهسا

زینلی مهسا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
تلخابی فاطمه

تلخابی فاطمه

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مجاهدیان فاطمه سادات

مجاهدیان فاطمه سادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شوندی محمدامین

شوندی محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | شهريه پرداز

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قاسم بیکی مریم

قاسم بیکی مریم

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
خاکپور فاطمه

خاکپور فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
خانچرلی الهه

خانچرلی الهه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مرادی نعیمه

مرادی نعیمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محمدخانی سجاد

محمدخانی سجاد

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حجازی فرد مسعود

حجازی فرد مسعود

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محمدی سپیده

محمدی سپیده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
پورمحمدی نفیسه

پورمحمدی نفیسه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان -ازاد-بومي استان قم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سیدپور سیدامیرمحمد

سیدپور سیدامیرمحمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
جوشنی ستاره

جوشنی ستاره

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
جدیدی راضیه

جدیدی راضیه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
احمدزاده فرد مهرداد

احمدزاده فرد مهرداد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
برقی فاطمه

برقی فاطمه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
غلام پور نوید

غلام پور نوید

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مرتضائی مرضیه

مرتضائی مرضیه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سلیمانی مصطفی

سلیمانی مصطفی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
باقری محمدرضا

باقری محمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جعفری نیا محمدجواد

جعفری نیا محمدجواد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | شهريه پرداز

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اشرفی سیدمهدی

اشرفی سیدمهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان -ازاد-بومي استان قم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
براتی معصومه

براتی معصومه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عزیزی فر مصطفی

عزیزی فر مصطفی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محمدپور سیدحسن

محمدپور سیدحسن

حسابداري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محسنی سیدعلیرضا

محسنی سیدعلیرضا

شيمي کاربردي|دانشگاه قم | نوبت دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
وامقیان مهدی

وامقیان مهدی

اقتصاد|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
بابائی حانیه

بابائی حانیه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گنبد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شیدائیان صدرا

شیدائیان صدرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سامه مریم سادات

سامه مریم سادات

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدقم | خودگردان دانشگاه آزاد-بصورت خودگردان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
موسوی فرد سیدمهدی

موسوی فرد سیدمهدی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
قاسمی فرد زهرا

قاسمی فرد زهرا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
صادقی زهرا

صادقی زهرا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جوادی زرنقی ریحانه

جوادی زرنقی ریحانه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
داودی مبینا

داودی مبینا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
کلهر امیرحسین

کلهر امیرحسین

مهندسي صنايع مبلمان|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان قم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
قائیدرحمت هانیه

قائیدرحمت هانیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ولی خانی احسان

ولی خانی احسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
دره گیرائی محمدصادق

دره گیرائی محمدصادق

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نیک فکر ریحانه

نیک فکر ریحانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان -ازاد-بومي استان قم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سوقندی امین

سوقندی امین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
خامه یار مجتبی

خامه یار مجتبی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نجاتی زهرا

نجاتی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فلاحی قمی زهرا

فلاحی قمی زهرا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
امینی زهره

امینی زهره

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حسینی فهرجی سپیده

حسینی فهرجی سپیده

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
میرزائی فاطمه

میرزائی فاطمه

علوم ورزشي|دانشگاه قم | نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
لسانی سیدمحمدحسین

لسانی سیدمحمدحسین

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رخشا سیده نرجس

رخشا سیده نرجس

علوم ورزشي|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زنگی آبادیان علی

زنگی آبادیان علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
معزی محمدجعفر

معزی محمدجعفر

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حمیدی علیرضا

حمیدی علیرضا

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نیک نژادیزدی مهدی

نیک نژادیزدی مهدی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
جمالی ستار سجاد

جمالی ستار سجاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
کرباسی علی

کرباسی علی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محمدی احمدآبادی حمیدرضا

محمدی احمدآبادی حمیدرضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
خیبری فاطمه

خیبری فاطمه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
خدادادی پوریا

خدادادی پوریا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حسن پور فاطمه

حسن پور فاطمه

مهندسي طبيعت|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محرابی کیا معصومه

محرابی کیا معصومه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محمدی زهرا

محمدی زهرا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
زند لیلا

زند لیلا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شهیدی نژاد محمدجواد

شهیدی نژاد محمدجواد

شيمي کاربردي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
قربانی قمی زهرا

قربانی قمی زهرا

ميکروبيولوژي|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اکبری حسین

اکبری حسین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شوندی ابوالفضل

شوندی ابوالفضل

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
چهره گشا مبینا

چهره گشا مبینا

حسابداري|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حکیمی علی

حکیمی علی

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدقم | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نوبخت غزل

نوبخت غزل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عبادی زرنق زینب

عبادی زرنق زینب

روانشناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
غفوری فرد محمد

غفوری فرد محمد

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان قم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
جعفری سیدحمیدرضا

جعفری سیدحمیدرضا

اقتصاد|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اسدی فاضله

اسدی فاضله

شيمي کاربردي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عسگری محمدجواد

عسگری محمدجواد

زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
میرزاجانی معین

میرزاجانی معین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مصباحی موحد علی

مصباحی موحد علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شوندی عباس

شوندی عباس

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اکبریان راضیه

اکبریان راضیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان -ازاد-بومي استان قم

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نیک زاد یاسین

نیک زاد یاسین

زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رفیعی مائده

رفیعی مائده

شيمي کاربردي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اکبرنژاد فاطمه

اکبرنژاد فاطمه

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه قم | نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
دانش پور محمدسعید

دانش پور محمدسعید

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | شهريه پرداز

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حیدری چناری فاطمه

حیدری چناری فاطمه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان قم

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
تقی ملا علی

تقی ملا علی

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
هاشمیان زهرا سادات

هاشمیان زهرا سادات

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
هنری زارع پور حسن

هنری زارع پور حسن

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
شریعتی محسن

شریعتی محسن

اقتصاد|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
علی اشرف خانی فاطمه

علی اشرف خانی فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فقیهی محمدمهدی

فقیهی محمدمهدی

داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
محمدی امیرحسین

محمدی امیرحسین

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
یزدی مژده

یزدی مژده

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
جعفری کمیل

جعفری کمیل

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
انصاری راضیه

انصاری راضیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عباسی علیرضا

عباسی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
موسوی کهکی سیدعلی

موسوی کهکی سیدعلی

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
صدوقی علی

صدوقی علی

روانشناسي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سپه یار محمدمهدی

سپه یار محمدمهدی

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
کرمانی جمکرانی زهرا

کرمانی جمکرانی زهرا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خمين | شهريه پرداز

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مدیحی محمدعلی

مدیحی محمدعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خراسانی مهرانه

خراسانی مهرانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سیدحسینی سیده عارفه

سیدحسینی سیده عارفه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سلیمانی مریم

سلیمانی مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
تلاشان فاطمه

تلاشان فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | شهريه پرداز-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فخارزاده فاطمه

فخارزاده فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
چاوشی فاطمه سادات

چاوشی فاطمه سادات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان -ازاد-بومي استان قم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صفائی حائری مهدی

صفائی حائری مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمدی فاطمه

محمدی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حسن پور حنانه

حسن پور حنانه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ابوالحسنی فاطمه

ابوالحسنی فاطمه

مديريت صنعتي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فلاحی مهدی

فلاحی مهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
کریمی پور محمدحسین

کریمی پور محمدحسین

پرستاري|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قاسمی فاطمه

قاسمی فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شاه نوریان محمدجواد

شاه نوریان محمدجواد

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قراباغی امیررضا

قراباغی امیررضا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان قم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
یعقوبی علی

یعقوبی علی

اقتصاد|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
توان الهام

توان الهام

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمدی نگین

محمدی نگین

مديريت بازرگاني|دانشکده علوم انساني وهنرحضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
غیبی زهرا

غیبی زهرا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدقم | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
پناهی اقتدار شیرین

پناهی اقتدار شیرین

زيست فناوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شمس حسینی خدیجه السادات

شمس حسینی خدیجه السادات

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نیکوگفتارطاهر محدثه

نیکوگفتارطاهر محدثه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رمضانی مهدی

رمضانی مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز-نيمسال دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رمضانی نازنین

رمضانی نازنین

اقتصاد|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حبیبی فاطمه

حبیبی فاطمه

فقه وحقوق اسلامي|دانشکده علوم انساني وهنرحضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شیخ زاده حانیه

شیخ زاده حانیه

شيمي کاربردي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ملاآقابابا محدثه

ملاآقابابا محدثه

شيمي کاربردي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
دربین نگین

دربین نگین

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
وفائی الهام

وفائی الهام

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عزتی زهرا

عزتی زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
گل فشان سمانه

گل فشان سمانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | شهريه پرداز-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زارعی منصوره

زارعی منصوره

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شکوریان ساجده

شکوریان ساجده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فتح آبادی طاهره

فتح آبادی طاهره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان -ازاد-بومي استان قم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ملکیان منصور

ملکیان منصور

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
برون مائده

برون مائده

شيمي کاربردي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نحوی نیا زهرا

نحوی نیا زهرا

مديريت بازرگاني|دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
منیری فاطمه سادات

منیری فاطمه سادات

شيمي کاربردي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خضری فرد پویا

خضری فرد پویا

حسابداري|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رشیدی محمدحسین

رشیدی محمدحسین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
هوشیار فاطمه

هوشیار فاطمه

زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زارعی زهرا

زارعی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
موسوی سیده مهسا

موسوی سیده مهسا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
لطفعلی پور طاها

لطفعلی پور طاها

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
کوه خضری فاطمه معصومه

کوه خضری فاطمه معصومه

علوم قران وحديث|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نوربخش ریحانه

نوربخش ریحانه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عباسیان علیرضا

عباسیان علیرضا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مقدم فاطمه

مقدم فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نامدار مهدی

نامدار مهدی

مديريت صنعتي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
علیزاده محمد

علیزاده محمد

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حاجی شعبانعلی مطلق فاطمه

حاجی شعبانعلی مطلق فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | شهريه پرداز

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نبی خانی حانیه

نبی خانی حانیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صفاجو دانیال

صفاجو دانیال

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مختاری زهرا

مختاری زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پوستچی عارفه

پوستچی عارفه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | شهريه پرداز

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جهان بینی داود

جهان بینی داود

علوم ورزشي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صالحپور محمدعلی

صالحپور محمدعلی

زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
تدین ابوالفضل

تدین ابوالفضل

مديريت بازرگاني|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فرخ سیاوش

فرخ سیاوش

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رئیسیان پویا

رئیسیان پویا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سهرابی پور محمدمهدی

سهرابی پور محمدمهدی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
معصومی غزاله

معصومی غزاله

مديريت مالي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
کاملی زینب

کاملی زینب

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسن پور نوش آبادی زهرا

حسن پور نوش آبادی زهرا

شيمي کاربردي|دانشگاه قم | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سمیعی فاطمه

سمیعی فاطمه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | شهريه پرداز

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
امیانی محدثه

امیانی محدثه

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
احمدی آدینه لو محمدحسن

احمدی آدینه لو محمدحسن

زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
راشدی فائزه

راشدی فائزه

روانشناسي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سامه سیدمحمدحسین

سامه سیدمحمدحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
میرزایی لیلا

میرزایی لیلا

مديريت بازرگاني|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سنجری پیرمحله سیده لیلا

سنجری پیرمحله سیده لیلا

علوم ورزشي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رجبی معصومه

رجبی معصومه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سیفی عارف مهدیه

سیفی عارف مهدیه

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان قم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محرری عسل

محرری عسل

زيست فناوري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسدی غزال

اسدی غزال

شيمي محض|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رزاقی عرفان

رزاقی عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | شهريه پرداز-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسینی فاطمه سادات

حسینی فاطمه سادات

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | شهريه پرداز

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زارع چهارراهی زهرا

زارع چهارراهی زهرا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشهرکرد | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
طالبی زهرا

طالبی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پورشریف علیرضا

پورشریف علیرضا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان قم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسینی سیدحمیدرضا

حسینی سیدحمیدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قاسمی محمدسینا

قاسمی محمدسینا

زيست فناوري|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
لطیفی زاده نگار

لطیفی زاده نگار

مديريت صنعتي|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مشایخی مریم

مشایخی مریم

مديريت بازرگاني|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خانی زینب

خانی زینب

اقتصاد|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پرکم امیرمحمد

پرکم امیرمحمد

مديريت صنعتي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پورنجاتی زینب

پورنجاتی زینب

گياه پزشکي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مظفری محی الدین

مظفری محی الدین

زيست شناسي گياهي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مقدم مریم

مقدم مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جعفری منش سجاد

جعفری منش سجاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اناری علی

اناری علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
افشار علیرضا

افشار علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان -ازاد-بومي استان قم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسینی حدیثه سادات

حسینی حدیثه سادات

روانشناسي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ملکیان شایان

ملکیان شایان

مديريت دولتي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زمانی محمدرضا

زمانی محمدرضا

حسابداري|مجتمع اموزش عالي سراوان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سلیمانی فر شیرین

سلیمانی فر شیرین

مديريت کسب وکارهاي کوچک|دانشکده علوم انساني وهنرحضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
کریمی ثابت آتنا

کریمی ثابت آتنا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سیمرغ ملیکا

سیمرغ ملیکا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداروميه | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اکبری مهران

اکبری مهران

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان -ازاد-بومي استان قم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شمس الدینی فرد محمدصادق

شمس الدینی فرد محمدصادق

شيمي کاربردي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
کاظمی الهام

کاظمی الهام

حسابداري|دانشکده علوم انساني وهنرحضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
میلادی محمدمهدی

میلادی محمدمهدی

زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شیخ الاسلامی مجید

شیخ الاسلامی مجید

زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اخوان علوی سیدمحمدامین

اخوان علوی سیدمحمدامین

مديريت مالي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
غریب لکی شیوا

غریب لکی شیوا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خوشرو محمد

خوشرو محمد

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مجیدی فاطمه

مجیدی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان -ازاد-بومي استان قم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
تقوی زهراسادات

تقوی زهراسادات

زيست شناسي گياهي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سلیمانی نرگس

سلیمانی نرگس

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
معمارزاده لیلا

معمارزاده لیلا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | شهريه پرداز

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زند مریم

زند مریم

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
افخمی محمدحسین

افخمی محمدحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | شهريه پرداز

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ثابت جو امیرحسین

ثابت جو امیرحسین

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
میدانکی علیرضا

میدانکی علیرضا

اقتصاد|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
کریمی حسین

کریمی حسین

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مقیمی سیدحسام

مقیمی سیدحسام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فرهادی مازیار

فرهادی مازیار

مديريت وبازرگاني دريايي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رضوانی فاطمه السادات

رضوانی فاطمه السادات

زيست فناوري|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
آرادفر علیرضا

آرادفر علیرضا

علوم ورزشي|دانشگاه خوارزمي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
قدومی خبازیان زهرا

قدومی خبازیان زهرا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/9/2023 2:26:35 AM
Menu