خرمدره

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر خرمدره

نجاتی راضیه

نجاتی راضیه

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

6سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
جعفری آزاد محمدحسین

جعفری آزاد محمدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
اسدی امیررضا

اسدی امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
بابایی فرشته

بابایی فرشته

زيست شناسي گياهي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
نجفی فائزه

نجفی فائزه

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
شجاعی متین

شجاعی متین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
دهقان علی

دهقان علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
محمدی پرچینی علیرضا

محمدی پرچینی علیرضا

شيمي کاربردي|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رجبی فرد مهدی

رجبی فرد مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
انصاری هنگامه

انصاری هنگامه

جغرافيا|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
کردلو حسین

کردلو حسین

مديريت صنعتي|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
خدائی زهرا

خدائی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
داودی امیرحسین

داودی امیرحسین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حمیدزاده محمد

حمیدزاده محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
صادقی زهرا

صادقی زهرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عطایی محمد

عطایی محمد

شيمي محض|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
جعفری حدیث

جعفری حدیث

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
امیرلو مهسا

امیرلو مهسا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
خلیلی محمدامین

خلیلی محمدامین

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صالحی محسن

صالحی محسن

مهندسي شيمي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محبی هانیه

محبی هانیه

مطالعات خانواده|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مرادی کشک آبادی رضا

مرادی کشک آبادی رضا

حسابداري|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
معصومی محمد

معصومی محمد

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
مرادی هدیه

مرادی هدیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مظفری زهرا

مظفری زهرا

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
جمادی مهرداد

جمادی مهرداد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قنبرلو هدیه

قنبرلو هدیه

مشاوره|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رضوانی سارا

رضوانی سارا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
شیروانی معصومه

شیروانی معصومه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
جعفری علی

جعفری علی

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بیگلر علی

بیگلر علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محرمی محمدرضا

محرمی محمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نوحی مهرداد

نوحی مهرداد

زمين شناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عزیزی صدف

عزیزی صدف

مهندسي شيمي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
مولائی فاطمه

مولائی فاطمه

جغرافيا|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
5/31/2023 10:47:46 PM
Menu