ابهر

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر ابهر

حسنی علی

حسنی علی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

9سال کانونی / 183 آزمون

تجربی
عسگریها زهرا

عسگریها زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

7سال کانونی / 146 آزمون

تجربی
سرداری زهرا

سرداری زهرا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

7سال کانونی / 135 آزمون

تجربی
شییخ امیرحسین

شییخ امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه اروميه | روزانه

6سال کانونی / 122 آزمون

ریاضی
جهانسیر آیدا

جهانسیر آیدا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

5سال کانونی / 120 آزمون

تجربی
عزیزخانی زینب

عزیزخانی زینب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي استان زنجان

6سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
ایزددوست فاطمه

ایزددوست فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
آدرم آیدا

آدرم آیدا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان زنجان

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
دودانگه علیرضا

دودانگه علیرضا

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
نوروزی فرناز

نوروزی فرناز

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | شهريه پرداز

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
بهرامی عرفان

بهرامی عرفان

مديريت دولتي|دانشگاه اروميه | روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
دودانگه پریسا

دودانگه پریسا

حسابداري|دانشگاه زنجان | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
علی نجاتی حسام

علی نجاتی حسام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
ولی یاری نگین

ولی یاری نگین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | شهريه پرداز

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
اله یاری پگاه

اله یاری پگاه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه زنجان | روزانه

6سال کانونی / 68 آزمون

انسانی
مرسلی آیسان

مرسلی آیسان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
آدرم غزل

آدرم غزل

مهندسي ماشين‌هاي ريلي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

6سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
بهمنی محمدعرفان

بهمنی محمدعرفان

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | شهريه پرداز

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
عربلو شیوا

عربلو شیوا

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
دودانگه بهزاد

دودانگه بهزاد

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي استان زنجان

4سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
کاظمی سیدعرفان

کاظمی سیدعرفان

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
گل محمدی محمد

گل محمدی محمد

علوم سياسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
نقیلو مرضیه

نقیلو مرضیه

جامعه شناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
قراخانی هدیه

قراخانی هدیه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
کاوندی فاطمه

کاوندی فاطمه

حقوق|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
نقی لو مصطفی

نقی لو مصطفی

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
خان محمدی امیرحسین

خان محمدی امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
غلامی مهدیه

غلامی مهدیه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
آقامحمدی مهدی

آقامحمدی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
خلخالی مریم

خلخالی مریم

علوم قران وحديث|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
عابدینی مائده

عابدینی مائده

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
جماعتی نیا صبا

جماعتی نیا صبا

حقوق|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
نقی لو مائده

نقی لو مائده

تاريخ وتمدن ملل اسلامي|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
ترکی حدیثه

ترکی حدیثه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ترکمانی سینا

ترکمانی سینا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عسگری محمد

عسگری محمد

حقوق|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
صالحی فاطمه

صالحی فاطمه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
حاجی حسنی فرناز

حاجی حسنی فرناز

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فیروزی فاطمه

فیروزی فاطمه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محمدلو پری ماه

محمدلو پری ماه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
احدی الینا

احدی الینا

روانشناسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
برجی مهدی

برجی مهدی

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اروميه | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

زبان
نقی لو مریم

نقی لو مریم

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حیدری یونس

حیدری یونس

علوم کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
آهنی معصومه

آهنی معصومه

حقوق|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
بهرامی سمیه

بهرامی سمیه

علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
محمدی زهرا

محمدی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
خدمتلو فاطمه

خدمتلو فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
یاری قلی بهاره

یاری قلی بهاره

علوم تربيتي|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
صفائیان علی

صفائیان علی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مولایی مریم

مولایی مریم

شيمي کاربردي|دانشگاه زنجان | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ظفرپور رضا

ظفرپور رضا

مهندسي برق|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

4سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
حسینی آرا سیدحمیدرضا

حسینی آرا سیدحمیدرضا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عسگری مبینا

عسگری مبینا

مديريت بازرگاني|دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نعمتی فاطمه

نعمتی فاطمه

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
محمدیها مبینا

محمدیها مبینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان -ازاد-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
ولی زاده مطلق زهرا

ولی زاده مطلق زهرا

اعضاي مصنوعي ووسايل کمکي|موسسه اموزش عالي علمي -کاربردي هلال ايران | شهريه پرداز

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
صالحی هما

صالحی هما

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مردانی شقایق

مردانی شقایق

مديريت مالي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
صالحی امیر

صالحی امیر

حسابداري|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
نوروزی سعیده

نوروزی سعیده

جامعه شناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
شهسواری سجاد

شهسواری سجاد

مهندسي صنايع|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
مسگری سما

مسگری سما

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
محبی علی

محبی علی

مديريت بازرگاني|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
احمدخانی پارسا

احمدخانی پارسا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه زنجان | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
یارقلی فاطمه زهرا

یارقلی فاطمه زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مهاجری مرضیه

مهاجری مرضیه

حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
عزیزخانی امیرحسین

عزیزخانی امیرحسین

طراحي پارچه|دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

هنر
یوسفی هژبر شبنم

یوسفی هژبر شبنم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
افشاری حنانه

افشاری حنانه

حقوق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
داودی مهدیه

داودی مهدیه

حسابداري|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
رحمانی عرشیا

رحمانی عرشیا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عباسی امیررضا

عباسی امیررضا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
یارقلی فرانک

یارقلی فرانک

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
فیروزی حسین

فیروزی حسین

حقوق|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
اله یاری محمدصمیم

اله یاری محمدصمیم

داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محمدی کیمیا

محمدی کیمیا

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
میرزاآقایی فاطمه نساء

میرزاآقایی فاطمه نساء

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شعبانی رضا

شعبانی رضا

جغرافيا|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
فیضی سارا

فیضی سارا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
محمدی مبینا

محمدی مبینا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
غنیمتی مهدی

غنیمتی مهدی

زبان وادبيات عربي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
تاریوردی مهسا

تاریوردی مهسا

مهندسي معماري|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محرمی محمد

محرمی محمد

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
میرزا حسین خانی آیدا

میرزا حسین خانی آیدا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مرسلی مائده

مرسلی مائده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مشهدی راضیه

مشهدی راضیه

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
نیک فرد آیلین

نیک فرد آیلین

مهندسي شيمي|دانشگاه مراغه | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
احدی مهشاد

احدی مهشاد

مديريت بازرگاني|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
شکری محمدرضا

شکری محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محرابی امیرحسین

محرابی امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دودانگه زهرا

دودانگه زهرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
داودی مرضیه

داودی مرضیه

حسابداري|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
تاری سپیده

تاری سپیده

مديريت بازرگاني|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ابراهیمی سیده سحر

ابراهیمی سیده سحر

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | شهريه پرداز

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آهنگریان ابهری سنا

آهنگریان ابهری سنا

مديريت بازرگاني|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حیدری محمدرضا

حیدری محمدرضا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
رضائی محمد

رضائی محمد

رياضيات وکاربردها|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
کرمی رضوانه

کرمی رضوانه

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
اسماعیلیان نگار

اسماعیلیان نگار

مهندسي برق|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمدی مائده

محمدی مائده

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
یوسفی صبا

یوسفی صبا

مهندسي برق|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
کرمی نیا الهام

کرمی نیا الهام

علوم سياسي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
سلامی سرابی ثنا

سلامی سرابی ثنا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرج | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مقدم متین

مقدم متین

مهندسي معدن|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ابراهیمی سیدصالح

ابراهیمی سیدصالح

فيزيک|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مولائی راد مهدی

مولائی راد مهدی

مهندسي عمران|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
صدری حسین

صدری حسین

شيمي محض|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حیدری علیرضا

حیدری علیرضا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
مقدم ابوالفضل

مقدم ابوالفضل

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
ندرلو مهدی

ندرلو مهدی

مهندسي برق|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اصغری مجید

اصغری مجید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
غنیمتی محمدرضا

غنیمتی محمدرضا

علوم کامپيوتر|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
غنیمتی مجتبی

غنیمتی مجتبی

حسابداري|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
بهرامی ستاره

بهرامی ستاره

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
اسدی مهدی

اسدی مهدی

مهندسي شيمي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
معروفخانی بهنام

معروفخانی بهنام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رجبی مائده

رجبی مائده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
کلانتری سیده ملیکا

کلانتری سیده ملیکا

مديريت فرهنگي هنري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فرهادی امیررضا

فرهادی امیررضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
صادقی علی

صادقی علی

مهندسي برق|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
فاضلی نرجس

فاضلی نرجس

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
عابدینی محمد

عابدینی محمد

مهندسي معدن|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
یاری قلی نفیسه

یاری قلی نفیسه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
6/8/2023 11:13:25 AM
Menu