تازه كندانگوت

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر تازه كندانگوت

وحید تازه کند نگین

وحید تازه کند نگین

علوم تربيتي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
پروین جدا هانیه

پروین جدا هانیه

مشاوره|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
پورشامی سونیا

پورشامی سونیا

علوم سياسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
جعفرییان محدثه

جعفرییان محدثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
ذکی گرمی سعید

ذکی گرمی سعید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عدلی حمزه خانلو زهرا

عدلی حمزه خانلو زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فتوحی سرو آغاجی پویا

فتوحی سرو آغاجی پویا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
یوسفی ایلخچی فاطمه

یوسفی ایلخچی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رستم زاده پیام

رستم زاده پیام

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
5/30/2023 2:19:54 PM
Menu