گرمي

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر گرمي

جاوید علیرضا

جاوید علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
رحیمی محمدرضا

رحیمی محمدرضا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اردبيل

4سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
فتحی ساریخانلو امید

فتحی ساریخانلو امید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
پاشایی محمد

پاشایی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اردبيل

5سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
منصوری زاده کوثر

منصوری زاده کوثر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | محروم-بومي استان اردبيل

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
صفری مهران

صفری مهران

مديريت بازرگاني|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

3سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
بگلری علیرضا

بگلری علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نصیرزاده میترا

نصیرزاده میترا

روانشناسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
فیروزی ایلقار

فیروزی ایلقار

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
جمالی مهسا

جمالی مهسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حسن نژاد الناز

حسن نژاد الناز

مهندسي صنايع|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عباسی امید

عباسی امید

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
صدقی عادل

صدقی عادل

مهندسي عمران|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
یاری زاده امیرحسین

یاری زاده امیرحسین

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
لطفی فاطمه

لطفی فاطمه

فيزيک مهندسي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
دانا علیرضا

دانا علیرضا

مهندسي نفت|دانشکده فني ومهندسي گرمسار | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
موسی پور محمدرضا

موسی پور محمدرضا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خلخال | محروم-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
5/30/2023 2:34:25 AM
Menu