كيار

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر كيار

باقری زهرا

باقری زهرا

حقوق|دانشگاه ميبد | نوبت دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
پرمایه مهدی

پرمایه مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حسینی سیده حدیثه

حسینی سیده حدیثه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رضایی حمید

رضایی حمید

مديريت مالي|دانشگاه يزد | محروم-بومي چهارمحال وبختياري

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
همتیان الهه

همتیان الهه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
نصراللهی زهرا

نصراللهی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان -ازاد-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
داوری شلمزاری محمد

داوری شلمزاری محمد

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان -ازاد-بومي چهارمحال وبختياري

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
نیکخواه سحر

نیکخواه سحر

علوم ومهندسي باغباني|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حسینی تشنیزی شیرین

حسینی تشنیزی شیرین

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
جمشیدی فرشته

جمشیدی فرشته

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
عباسی پرنیا

عباسی پرنیا

علوم سياسي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
اسکندری دهکردی ستاره

اسکندری دهکردی ستاره

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
جمشیدی زینب

جمشیدی زینب

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مرادیان تشنیزی علی

مرادیان تشنیزی علی

مديريت دولتي|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
کرمی قلعه تکی ابراهیم

کرمی قلعه تکی ابراهیم

جامعه شناسي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
بخشی فاطمه

بخشی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
6/10/2023 8:36:40 PM
Menu