تربت حيدريه

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر تربت حيدريه

زارعی امیرعلی

زارعی امیرعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | شهريه پرداز

11سال کانونی / 181 آزمون

تجربی
خلیلی امیر حسین

خلیلی امیر حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

9سال کانونی / 175 آزمون

تجربی
ضیاء حیدری مرتضی

ضیاء حیدری مرتضی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

8سال کانونی / 168 آزمون

تجربی
انصاری فیض ابادی امیر محمد

انصاری فیض ابادی امیر محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

11سال کانونی / 155 آزمون

تجربی
عظیمی سیوکی محمد تقی

عظیمی سیوکی محمد تقی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

8سال کانونی / 142 آزمون

تجربی
رسولی نامقی نسترن

رسولی نامقی نسترن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

9سال کانونی / 142 آزمون

ریاضی
رضائی سجاد

رضائی سجاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز-نيمسال دوم

9سال کانونی / 142 آزمون

تجربی
کوثری سیوکی امیر علی

کوثری سیوکی امیر علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز

9سال کانونی / 139 آزمون

تجربی
معلمی نگین

معلمی نگین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

9سال کانونی / 130 آزمون

تجربی
زنگنه آیلین

زنگنه آیلین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 120 آزمون

تجربی
پرسینه فاطمه

پرسینه فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

6سال کانونی / 117 آزمون

انسانی
مهدیانی مهدی

مهدیانی مهدی

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

5سال کانونی / 116 آزمون

تجربی
حسن زاده گوجی معراج

حسن زاده گوجی معراج

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

6سال کانونی / 112 آزمون

ریاضی
کدکنیان علیرضا

کدکنیان علیرضا

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

6سال کانونی / 112 آزمون

ریاضی
حاجیان مهدی

حاجیان مهدی

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
پاکدامن مریم

پاکدامن مریم

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

5سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
سبزواری علی

سبزواری علی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
ساربان مقدم سحر

ساربان مقدم سحر

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 89 آزمون

ریاضی
مغول زاده محمد ناصر

مغول زاده محمد ناصر

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | دانشگاه ازاد

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
توکلی الهه

توکلی الهه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
چرخیان عرفان

چرخیان عرفان

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
خوشرو عارفه

خوشرو عارفه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
کامیاب صنوبری کیان

کامیاب صنوبری کیان

علوم ورزشي|دانشگاه بيرجند | روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
جلالی مهدی

جلالی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
امانی امیر محمد

امانی امیر محمد

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | دانشگاه ازاد

7سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
ایل بیگی علی

ایل بیگی علی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
جعفری سجاد

جعفری سجاد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
اکبری آتنا

اکبری آتنا

فلسفه|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 75 آزمون

انسانی
کیانفر فاطمه

کیانفر فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
مومن خدابنده محدثه

مومن خدابنده محدثه

علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

انسانی
رضائی آغوی نگین

رضائی آغوی نگین

عکاسي|دانشگاه نيشابور | نوبت دوم

5سال کانونی / 72 آزمون

هنر
هوشمند اشکان

هوشمند اشکان

فيزيک|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

7سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
زیرک مرجانه زینب

زیرک مرجانه زینب

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
ناصری فهیمه

ناصری فهیمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
چرخیان فاطمه

چرخیان فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | شهريه پرداز

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
نامجو محمد

نامجو محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
کارگر سجاد

کارگر سجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
غلامی منظری فائزه

غلامی منظری فائزه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
روحیان کسرینه آیدا

روحیان کسرینه آیدا

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
قرایی محمد رضا

قرایی محمد رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
نجفی امیر حسین

نجفی امیر حسین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
زال خان محمد

زال خان محمد

مديريت صنعتي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
محمد زاده شهریار

محمد زاده شهریار

شيمي کاربردي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
امانی محبوبه

امانی محبوبه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
سرافرازی مهراب

سرافرازی مهراب

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
معصومی پور امیر حسین

معصومی پور امیر حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | شهريه پرداز-نيمسال اول

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
بهنام رسول

بهنام رسول

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
معظم پور محمد

معظم پور محمد

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
مهدی زاده کاریزکی ابوالفضل

مهدی زاده کاریزکی ابوالفضل

مديريت دولتي|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
اشجعی امیر

اشجعی امیر

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
خادمی سیده یگانه

خادمی سیده یگانه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز-نيمسال اول

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
قنبری زاده حسانه

قنبری زاده حسانه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
وفاپور محمد مبین

وفاپور محمد مبین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
محمد نیا بنهنگی زهرا

محمد نیا بنهنگی زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
فهیمی تروسکی فائزه

فهیمی تروسکی فائزه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
رئوفیان معصومه

رئوفیان معصومه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | شهريه پرداز

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
محدثی بایگی صالح

محدثی بایگی صالح

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز

5سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
سلیمانی نیک فاطمه

سلیمانی نیک فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نقیبی سید محمد رضا

نقیبی سید محمد رضا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نمازی شادمهری رضا

نمازی شادمهری رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
قلیچی زاوه حدیثه

قلیچی زاوه حدیثه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
خوجوی سحر

خوجوی سحر

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

6سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
حیدری امیرحسین

حیدری امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
فروغی منش سحر

فروغی منش سحر

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مولوی مهران

مولوی مهران

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
محمدپور فائزه

محمدپور فائزه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
فارغی نجمه

فارغی نجمه

جامعه شناسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
صباغی سیوکی علی

صباغی سیوکی علی

روانشناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
دادگر محبی مائده

دادگر محبی مائده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
مهرگان مهدی

مهرگان مهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
حسینی بهزاد

حسینی بهزاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
نجفی یاسمن

نجفی یاسمن

علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
عیدی فائزه

عیدی فائزه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
قلیچ محمد

قلیچ محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
صباغی سیوکی حسین

صباغی سیوکی حسین

حسابداري|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
فاضل بهشتی امید

فاضل بهشتی امید

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
طاهری تربتی امیررضا

طاهری تربتی امیررضا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
عباس زاده فائزه

عباس زاده فائزه

حقوق|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
خالدار زینب

خالدار زینب

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
محرابی محمدرسول

محرابی محمدرسول

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حقدادی ویدا

حقدادی ویدا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
خدادوست امیرحسین

خدادوست امیرحسین

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
شیبانی زهرا

شیبانی زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | شهريه پرداز

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
قربانی نسترن

قربانی نسترن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
قربانی فاطمه

قربانی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
راعی حمیدرضا

راعی حمیدرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
معمر متین

معمر متین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
قلی زاده وحید

قلی زاده وحید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سنائی شیما

سنائی شیما

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | خودگردان دانشگاه آزاد-بصورت خودگردان

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
قوامی نازنین

قوامی نازنین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
دل آرامی علی

دل آرامی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اصغرزاده منظری مریم

اصغرزاده منظری مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حسنی سهیل

حسنی سهیل

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

زبان
پاغنده سیده فاطمه

پاغنده سیده فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نجف زاده آرمیتا

نجف زاده آرمیتا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
قاینی محمدحسین

قاینی محمدحسین

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
داورانی سینا

داورانی سینا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نیک بین محمدحسین

نیک بین محمدحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نجاتیان سمانه

نجاتیان سمانه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | شهريه پرداز-نيمسال اول

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
قادری خیرآبادی الهه سادات

قادری خیرآبادی الهه سادات

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
محدثی بایگی علیرضا

محدثی بایگی علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عابدی حسین

عابدی حسین

فيزيک|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
نکوهی سیوکی امیر محمد

نکوهی سیوکی امیر محمد

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
دادخواه فاطمه

دادخواه فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عبدالحسین زاده نیایش

عبدالحسین زاده نیایش

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حسن نژاد لیلا

حسن نژاد لیلا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
قهرمان نازنین

قهرمان نازنین

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
خیاطان مریم

خیاطان مریم

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
محمدآبادی مهلا

محمدآبادی مهلا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
پیروزی امیرمحمد

پیروزی امیرمحمد

حسابداري|دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شیبانی محسن

شیبانی محسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
طایفه علی اکبرخانی سحر

طایفه علی اکبرخانی سحر

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه-

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
بلوچ قرائی ساناز

بلوچ قرائی ساناز

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
صداقت امیر رضا

صداقت امیر رضا

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مسافر مجتبی

مسافر مجتبی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فدوی حصاری مهدی

فدوی حصاری مهدی

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مرادپور مبینا

مرادپور مبینا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رادمهر فاطمه

رادمهر فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
آریش مهدیه

آریش مهدیه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نوری مهلا

نوری مهلا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شهر زاد محدثه

شهر زاد محدثه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حسن زاده فائزه

حسن زاده فائزه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
هاشمی یاسمن

هاشمی یاسمن

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
یاحسینی امیررضا

یاحسینی امیررضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سلامت عبدل ابادی محمد امین

سلامت عبدل ابادی محمد امین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
پایدار حدیث

پایدار حدیث

مديريت دولتي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
قائمی طلب سیدیونس

قائمی طلب سیدیونس

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
صداقتی فر محسن

صداقتی فر محسن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حیدری محمدمهدی

حیدری محمدمهدی

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شهرضائی رویا

شهرضائی رویا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد | غيرانتفاعي

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
صدقی پوریا

صدقی پوریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رضاپور یگانه

رضاپور یگانه

حقوق|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
جعفری مبینا

جعفری مبینا

علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
میری صوفی ابادی کامران

میری صوفی ابادی کامران

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | شهريه پرداز

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
صادقی مقدم حنانه

صادقی مقدم حنانه

مهندسي پليمر|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
یوسف زاده چناری مهدی

یوسف زاده چناری مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
کوه جانی گوجی محمد

کوه جانی گوجی محمد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
امینی فر محمدجواد

امینی فر محمدجواد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
قویدل بایگی نرگس

قویدل بایگی نرگس

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سرای سرور فاطمه

سرای سرور فاطمه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
بازرنگ زهرا

بازرنگ زهرا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
حدادمقدم یاسمن

حدادمقدم یاسمن

حقوق|مجتمع اموزش عالي گناباد | نوبت دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
حیدری صبا

حیدری صبا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اکرامی فاطمه

اکرامی فاطمه

حقوق|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
شیبانی فهندری امیرمحمد

شیبانی فهندری امیرمحمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مریخی ساجده

مریخی ساجده

زيست شناسي گياهي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شمس نیا سیدسجاد

شمس نیا سیدسجاد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
رجب نژاد محمدمعین

رجب نژاد محمدمعین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
صابریان آیدا

صابریان آیدا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حقانی یگانه

حقانی یگانه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مودب بیلندی جواد

مودب بیلندی جواد

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
دلیر امیر حسین

دلیر امیر حسین

زيست شناسي جانوري|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
جمعه پور پرنیا

جمعه پور پرنیا

عکاسي|دانشگاه هنر | روزانه

4سال کانونی / 25 آزمون

هنر
سمیعی علیرضا

سمیعی علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
جهانشیری محدثه

جهانشیری محدثه

جغرافيا|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مهرجو زینب

مهرجو زینب

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مهاجر عسل

مهاجر عسل

حقوق|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
حقیقی رودمعجنی رسول

حقیقی رودمعجنی رسول

حقوق|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
برباره مبینا

برباره مبینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
میرزائی فاطمه

میرزائی فاطمه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ضیایی سیده فاطمه

ضیایی سیده فاطمه

فقه وحقوق اسلامي|دانشکده علوم انساني وهنرحضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
شیردل پرنیا

شیردل پرنیا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اخلاقی اشکان

اخلاقی اشکان

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
احتشام پور امین

احتشام پور امین

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
محمدزاده حوض سرخی فاطمه

محمدزاده حوض سرخی فاطمه

اقتصاد|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
کلاتگی حسین

کلاتگی حسین

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فخاریان تربتی فاطمه

فخاریان تربتی فاطمه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
قندابی فائزه

قندابی فائزه

حقوق|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
زنگنه علیرضا

زنگنه علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اسدی وحید

اسدی وحید

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
کله ده پایینی اعظم

کله ده پایینی اعظم

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جلیلی فرد مبین

جلیلی فرد مبین

فيزيک|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مقربی محمدرضا

مقربی محمدرضا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
کیفری کیمیا

کیفری کیمیا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
یعقوبی علی

یعقوبی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ناصری محمد

ناصری محمد

جغرافيا|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
کریمی اصل مهین

کریمی اصل مهین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رضوانی نجمه

رضوانی نجمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شجاع نازنین

شجاع نازنین

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسین نژاد ساربان ابوالفضل

حسین نژاد ساربان ابوالفضل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بهزادپور علی

بهزادپور علی

باستان شناسي|دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رجبی مرتضی

رجبی مرتضی

تاريخ|دانشگاه بيرجند | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اسحاق زاده نامقی النازسادات

اسحاق زاده نامقی النازسادات

جغرافيا|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
طحان حسین

طحان حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ابراهیم نیا قندشتنی نیلوفر

ابراهیم نیا قندشتنی نیلوفر

جامعه شناسي|دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مهدیان فر میترا

مهدیان فر میترا

علوم ورزشي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
اسماعیل پور فاطمه

اسماعیل پور فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
طاهری قاسم آبادی محسن

طاهری قاسم آبادی محسن

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
کامیاب خورشبری مهدی

کامیاب خورشبری مهدی

مهندسي برق|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حسین زاده اله آبادی رضا

حسین زاده اله آبادی رضا

کتابداري واطلاع رساني پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مومن میرآبادی میلاد

مومن میرآبادی میلاد

حقوق|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مجیدی میثم

مجیدی میثم

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مسعودی کاظم آباد محمدعرفان

مسعودی کاظم آباد محمدعرفان

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ملازاده فدردی ملیکا

ملازاده فدردی ملیکا

تاريخ|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
موسوی سیده مریم

موسوی سیده مریم

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
تاجی مهشید

تاجی مهشید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مهاجر محمدجلال

مهاجر محمدجلال

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فخارزاده تربتی حمیدرضا

فخارزاده تربتی حمیدرضا

علوم ومهندسي اب|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
کفاش نسری زهرا

کفاش نسری زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
یعقوبی مهلا

یعقوبی مهلا

مهندسي عمران|دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
آخوندشریف ساجده

آخوندشریف ساجده

باستان شناسي|دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
چمنی امیرحسین

چمنی امیرحسین

جامعه شناسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
ادرب حسین

ادرب حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
ذبیحی فیض اباد نرجس خاتون

ذبیحی فیض اباد نرجس خاتون

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
توسلی فرشه حکیمه

توسلی فرشه حکیمه

مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
حیدری نگار

حیدری نگار

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
کربلایی زاده امیرحسین

کربلایی زاده امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
نظریان حانیه

نظریان حانیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
5/30/2023 8:11:13 PM
Menu