لالجين

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر لالجين

نجفی وثوق محمدرضا

نجفی وثوق محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
محسنی پیکان مبینا

محسنی پیکان مبینا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
عبدی ریحانه

عبدی ریحانه

حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حیدری زهرا

حیدری زهرا

اقتصاد|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اله قلی پور زهرا

اله قلی پور زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
کریمی محدثه

کریمی محدثه

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عباسی لیلا

عباسی لیلا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
طالبی فاطمه

طالبی فاطمه

جامعه شناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
بختیاری مریم

بختیاری مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حاجیلو ستار

حاجیلو ستار

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ربیعی پارسا نگین

ربیعی پارسا نگین

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رنجبر پوریا

رنجبر پوریا

مهندسي معماري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
البسه مصطفی

البسه مصطفی

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ارغوانی تابش امیرحسین

ارغوانی تابش امیرحسین

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
6/5/2023 7:57:33 PM
Menu