فيروزآباد

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر فيروزآباد

پورشیخی فاطمه

پورشیخی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
کاکولوند فائزه

کاکولوند فائزه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
پورعین علیرضا

پورعین علیرضا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
موسویان سیده حانیه

موسویان سیده حانیه

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
6/3/2023 11:49:52 AM
Menu