خرم آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر خرم آباد

سبزواری نازنین

سبزواری نازنین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 140 آزمون

تجربی
معتمدی نگین

معتمدی نگین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

6سال کانونی / 131 آزمون

تجربی
ویس کرمی سما

ویس کرمی سما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 128 آزمون

تجربی
بیرانوند زهرا

بیرانوند زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 125 آزمون

تجربی
الماسیان مسعود

الماسیان مسعود

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

7سال کانونی / 124 آزمون

تجربی
فلاح نژاد محمد

فلاح نژاد محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

8سال کانونی / 123 آزمون

تجربی
بهرامی مهدی

بهرامی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | شهريه پرداز-نيمسال دوم

7سال کانونی / 117 آزمون

تجربی
سپهوند هدیه

سپهوند هدیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 114 آزمون

تجربی
اسمعیل وند شهلا

اسمعیل وند شهلا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

7سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
اسدی نژاد یاسین

اسدی نژاد یاسین

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

7سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
دوست محمدی علی

دوست محمدی علی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرج | دانشگاه ازاد

6سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
عزیزی کوثر

عزیزی کوثر

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

5سال کانونی / 100 آزمون

ریاضی
عزیزی مریم

عزیزی مریم

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

5سال کانونی / 100 آزمون

ریاضی
حیدری پریا

حیدری پریا

روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

6سال کانونی / 99 آزمون

انسانی
حاجی جودکی حسین

حاجی جودکی حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

5سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
سعیدی نیا راحله

سعیدی نیا راحله

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | شهريه پرداز

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
پروانه پور کوثر

پروانه پور کوثر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | شهريه پرداز-نيمسال دوم

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
دریکوندی فاطمه

دریکوندی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

6سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
مرادی مهدی

مرادی مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
شفیعیان غزال

شفیعیان غزال

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

6سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
شیراوند مبینا

شیراوند مبینا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
چگنی زهرا

چگنی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

6سال کانونی / 85 آزمون

انسانی
احمدپور نگین

احمدپور نگین

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | شهريه پرداز

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
موسوی مقدم سیده زهرا

موسوی مقدم سیده زهرا

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

7سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
ولی پور هدیه

ولی پور هدیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
علی پور باغی فاطمه

علی پور باغی فاطمه

مهندسي برق|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

6سال کانونی / 81 آزمون

ریاضی
حسنوند الهه

حسنوند الهه

شيمي محض|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
آهور آرین

آهور آرین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
بهرامی محمد جواد

بهرامی محمد جواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | شهريه پرداز-نيمسال دوم

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
کولیوند فاطمه

کولیوند فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
متین کیا آیدا

متین کیا آیدا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

6سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
موسوی سیده عطیه

موسوی سیده عطیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
سورنی زهرا

سورنی زهرا

ارتباطتصويري|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

6سال کانونی / 76 آزمون

هنر
حاتمی زاده مبینا

حاتمی زاده مبینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | شهريه پرداز-نيمسال دوم

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
مریدی مبینا

مریدی مبینا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
گراوند کیانا

گراوند کیانا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
شیرزادیان فاطمه

شیرزادیان فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | شهريه پرداز-نيمسال اول

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
بیداربخت نازنین

بیداربخت نازنین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
نصرالهی نیاء گلبو

نصرالهی نیاء گلبو

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | شهريه پرداز

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
اسدی فاطمه

اسدی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
محمودی اریا

محمودی اریا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
یاراحمدی پردیس

یاراحمدی پردیس

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
کوشکی پیمان

کوشکی پیمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
بهرامی نگین

بهرامی نگین

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

6سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
نقی بیرانوند فاطمه

نقی بیرانوند فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

6سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
جهانی چگنی نازنین

جهانی چگنی نازنین

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
مهدی پور ریحانه

مهدی پور ریحانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
شاهرخی سیده فاطمه

شاهرخی سیده فاطمه

روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
تیموری طولابی مهدیس

تیموری طولابی مهدیس

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
رحمتی علی

رحمتی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
طهماسبی فاطمه

طهماسبی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
محمدی نژاد حسین

محمدی نژاد حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
بنی احمد فاطمه

بنی احمد فاطمه

بهداشت موادغذايي|دانشگاه ايلام | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
گراوند پویا

گراوند پویا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
احمدی چگنی محمد مسعود

احمدی چگنی محمد مسعود

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | شهريه پرداز-نيمسال اول

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
القاصی پردیس

القاصی پردیس

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
بیرانوند راضیه

بیرانوند راضیه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
باباعلی امیرحسین

باباعلی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

3سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
بیرانوند احمد

بیرانوند احمد

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
موسوی ده پیری سید امیررضا

موسوی ده پیری سید امیررضا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
صارمی راد فاطمه

صارمی راد فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
حیات الغیب امیررضا

حیات الغیب امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
قربانی نیلوفر

قربانی نیلوفر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
صارمیان اصل یاسمین

صارمیان اصل یاسمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | شهريه پرداز-نيمسال اول

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مهرابی مهدیه

مهرابی مهدیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
صیادی نظرآباد فاطمه

صیادی نظرآباد فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
حیدری متین الهه

حیدری متین الهه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
حسینی فائزه

حسینی فائزه

ارتباطتصويري|دانشگاه هنرشيراز | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

هنر
الواری آیدا

الواری آیدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | شهريه پرداز-نيمسال اول

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
رمضانی نسیم

رمضانی نسیم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
هدایتی مهر فرناز

هدایتی مهر فرناز

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

6سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
آریان سارا

آریان سارا

زيست فناوري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
صحرائی جلیل

صحرائی جلیل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
میرزائی کمند

میرزائی کمند

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | شهريه پرداز-نيمسال اول

5سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
ویسی دولیسکان فاطمه

ویسی دولیسکان فاطمه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
ملکشاهی مهداء

ملکشاهی مهداء

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
رحمتی آرمیتا

رحمتی آرمیتا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نیک آبادی نگین

نیک آبادی نگین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
امرایی صادق

امرایی صادق

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
طرهانی فاطمه

طرهانی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
بیرانوند امیر

بیرانوند امیر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
عبدالهیان مهرناز

عبدالهیان مهرناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز

5سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
فیضی پور زهرا

فیضی پور زهرا

علوم تربيتي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
بزرگی نیا منا

بزرگی نیا منا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تهران | شهريه پرداز

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
شاکرمی نسترن

شاکرمی نسترن

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | شهريه پرداز

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
کریمی مریم

کریمی مریم

مامايي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
ملکی چگنی زهرا

ملکی چگنی زهرا

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
میردریکوند یوسف

میردریکوند یوسف

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
حیدری آنیتا

حیدری آنیتا

زيست فناوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
رحمتی مهر بهرام

رحمتی مهر بهرام

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
شاهرخی مهرگان

شاهرخی مهرگان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
نورمحمدی نازنین

نورمحمدی نازنین

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
فتح الهی کیارش

فتح الهی کیارش

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
سپهوند عرفان

سپهوند عرفان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
عزیزی فیلی سعیده

عزیزی فیلی سعیده

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
صادقی سپهر

صادقی سپهر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
امانی پور سارینا

امانی پور سارینا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
زیدی زاده آرمان

زیدی زاده آرمان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
بادپی فاطمه

بادپی فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

5سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
دریکوند مرضیه

دریکوند مرضیه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | شهريه پرداز

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
فرهادی مهسا

فرهادی مهسا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ملکی طولابی مصطفی

ملکی طولابی مصطفی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
رستمی رضا

رستمی رضا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
میخک بیرانوند نرجس

میخک بیرانوند نرجس

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
الماسیان فاطمه

الماسیان فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
یزدانی بیوکی گوهر

یزدانی بیوکی گوهر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
خورشیدی تیام

خورشیدی تیام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
یاراحمدی علی

یاراحمدی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ویسکرمی محمد

ویسکرمی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
گودرزی فاطمه

گودرزی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
باقری صالح

باقری صالح

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
سیار امیررضا

سیار امیررضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
درویشی امیر حسین

درویشی امیر حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
سپهوند آیدا

سپهوند آیدا

تاريخ|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
زیودار علی

زیودار علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شیری نازنین

شیری نازنین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | شهريه پرداز-نيمسال دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سعیدی کیا غزال

سعیدی کیا غزال

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

زبان
اکبریان امیرحسین

اکبریان امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
زراتی امیررضا

زراتی امیررضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
آزادی فرد نیلوفر

آزادی فرد نیلوفر

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
غلامی یاراحمدی شادی

غلامی یاراحمدی شادی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
امیری شیرین

امیری شیرین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
یاراحمدی علی

یاراحمدی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رازانی علی

رازانی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حکیمی مقدم سارا

حکیمی مقدم سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
یوسفی مبینا

یوسفی مبینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
زند ایلیا

زند ایلیا

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
هدایتی امیرمحمد

هدایتی امیرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ایمان پور علی

ایمان پور علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
میر امیر

میر امیر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فلاحی نسب مبینا

فلاحی نسب مبینا

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
دریکوند مهشید

دریکوند مهشید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
امیری هستی

امیری هستی

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
پیامنی امیر

پیامنی امیر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عبدی بسطامی مبین

عبدی بسطامی مبین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عربان هستی

عربان هستی

ميکروبيولوژي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
معصومی کیانا

معصومی کیانا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | شهريه پرداز

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نورالدینی سیدمحمدجواد

نورالدینی سیدمحمدجواد

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

زبان
یوسفوند حسین

یوسفوند حسین

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
باقری گلنوش

باقری گلنوش

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عینی رومیانی شیرین

عینی رومیانی شیرین

حقوق|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | محروم-بومي لرستان

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
ملکی نیا علیرضا

ملکی نیا علیرضا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
چگنی معین

چگنی معین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رکرک علی

رکرک علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
کردعلیوند فاطمه

کردعلیوند فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
میرزاپور زهابی جاوید

میرزاپور زهابی جاوید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اشراقی احمد

اشراقی احمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رشیدی احمد آباد دریا

رشیدی احمد آباد دریا

شيمي محض|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شمس خرم آبادی کیانا

شمس خرم آبادی کیانا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
میر فاطمه

میر فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
موسوی سیدمحمد

موسوی سیدمحمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمدی علی

محمدی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شریفی پور امیرپویا

شریفی پور امیرپویا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بازگیر محمد

بازگیر محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
گوهری علیرضا

گوهری علیرضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
موسویان سیده مریم

موسویان سیده مریم

مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
اخلاقی علیرضا

اخلاقی علیرضا

تاريخ|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

3سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
نظری علیرضا

نظری علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
کدخدائی سعیده

کدخدائی سعیده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
کرموند علی محمد

کرموند علی محمد

مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
کردی علی

کردی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رضائی شیما

رضائی شیما

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

زبان
رضائی تاری مریم

رضائی تاری مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
انصاری عرفان

انصاری عرفان

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
امیری احسان

امیری احسان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ذوالفقاری علی

ذوالفقاری علی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نیازی مطلق آذین

نیازی مطلق آذین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
روستایی عباس

روستایی عباس

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 33 آزمون

زبان
انصاری فر پوریا

انصاری فر پوریا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ملکی محمد

ملکی محمد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
بیرانوند امیرمحمد

بیرانوند امیرمحمد

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

زبان
هاشمی فاطمه

هاشمی فاطمه

حسابداري|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
احمدی چگنی حسین

احمدی چگنی حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فکوری آرتین

فکوری آرتین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
قائمی منش رضا

قائمی منش رضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
لطیفی مهدیه

لطیفی مهدیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رازانی گلنوش

رازانی گلنوش

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
شریفی محمدمهدی

شریفی محمدمهدی

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سوری زهرا

سوری زهرا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ايلام | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

زبان
حسینی علی

حسینی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
بهاروندی محمد

بهاروندی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
کوشکی محمدامین

کوشکی محمدامین

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 30 آزمون

زبان
همتی علی

همتی علی

علوم سياسي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
دالوند محمد

دالوند محمد

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
طرهانی امیررضا

طرهانی امیررضا

علوم ورزشي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
قانعی چگنی محمد

قانعی چگنی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رادمند فاطمه

رادمند فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
معتمدی ریحانه

معتمدی ریحانه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
زارعیان محمدحسین

زارعیان محمدحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
حسینی چگنی فائزه

حسینی چگنی فائزه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
موسوی نیا سیدرضا

موسوی نیا سیدرضا

مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رشیدی سارا

رشیدی سارا

حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
یاسمی فرد آرمان

یاسمی فرد آرمان

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
سپهوند امیرحسین

سپهوند امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ستایش پرنیان

ستایش پرنیان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
زینی وند مجرد زهرا

زینی وند مجرد زهرا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي قم | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
رحیمی موسوی سیده فاطمه

رحیمی موسوی سیده فاطمه

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حلاجی شایان

حلاجی شایان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نوری فر علی

نوری فر علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
آدینه مریم

آدینه مریم

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
بیرانوند فاطمه

بیرانوند فاطمه

مهندسي معدن|دانشگاه ملاير | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
میربیگ سبزواری حسین

میربیگ سبزواری حسین

حقوق|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
خانلری زهرا

خانلری زهرا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اکبری پشم سهیل

اکبری پشم سهیل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
دریکوند علیرضا

دریکوند علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ویسکرمی مسعود

ویسکرمی مسعود

مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
میرزاپور نصیری مرتضی

میرزاپور نصیری مرتضی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شجاعی مهر رضا

شجاعی مهر رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اسدی علی

اسدی علی

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عزیزی علیرضا

عزیزی علیرضا

اقتصاد|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نیکویی محمد

نیکویی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شکوری فاطمه

شکوری فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
گرگاب سپهوندی مبینا

گرگاب سپهوندی مبینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
رشیدی محمد

رشیدی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
دهقانی تارا

دهقانی تارا

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
جلالی علی

جلالی علی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
کردی مریم

کردی مریم

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حنائی محمدمهدی

حنائی محمدمهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
یوسفوند مهسا

یوسفوند مهسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
تیموری نیا محمدجواد

تیموری نیا محمدجواد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
امانی فرد سارا

امانی فرد سارا

جامعه شناسي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
مرادی محمدمهدی

مرادی محمدمهدی

روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فولادی گلنوش

فولادی گلنوش

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
خدامی سنا

خدامی سنا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | شهريه پرداز

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
گودرزی نیایش

گودرزی نیایش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شاهرخی سیدمهدی

شاهرخی سیدمهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
بیرم وند الهه

بیرم وند الهه

تکنولوژي پزشکي هسته اي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
بهادری چگنی سارا

بهادری چگنی سارا

مهندسي عمران|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
احمدی نیا مریم

احمدی نیا مریم

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سپهوند عاطفه

سپهوند عاطفه

مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
نظری نازنین

نظری نازنین

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قاسمی محمدحسین

قاسمی محمدحسین

زيست شناسي جانوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خداکرمی شایان

خداکرمی شایان

حسابداري|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عباسی زاده محمدامین

عباسی زاده محمدامین

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
سپهوند زهرا

سپهوند زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اسدی فاطمه

اسدی فاطمه

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
میربیک سبزواری علیرضا

میربیک سبزواری علیرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بختیاری حسام

بختیاری حسام

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

زبان
طولابی محمد

طولابی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
صفری مقیم سارا

صفری مقیم سارا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سبزی چگنی محمدمهدی

سبزی چگنی محمدمهدی

اقتصاد|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
بهاروندی ریحانه

بهاروندی ریحانه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فتاحیان غلامی طاها

فتاحیان غلامی طاها

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
خوشبختی مهدیه

خوشبختی مهدیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نصری زاد علی

نصری زاد علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عزیزپور علی

عزیزپور علی

ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عادلی علیرضا

عادلی علیرضا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
شاهرودی فاطمه

شاهرودی فاطمه

حقوق|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
کاویان کیمیا

کاویان کیمیا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رشنو آناهیتا

رشنو آناهیتا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
گودرزی مهر احمدرضا

گودرزی مهر احمدرضا

مهندسي پليمر|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ساکی بیتا

ساکی بیتا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

زبان
کوشکی فاطمه

کوشکی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
امرائی جواد

امرائی جواد

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فتح الهی مهشاد

فتح الهی مهشاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شرفی ام البنین

شرفی ام البنین

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
دارائی پور گلرخ

دارائی پور گلرخ

شيمي محض|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
دارائی پور گلنوش

دارائی پور گلنوش

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بستامی نگین

بستامی نگین

گياه پزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اصلانی کرچی محمدصالح

اصلانی کرچی محمدصالح

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
رستمی چگنی النا

رستمی چگنی النا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
قائدرحمت راحیل

قائدرحمت راحیل

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سالاری امیرمحمد

سالاری امیرمحمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رشیدی سارا

رشیدی سارا

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
شمس تارا

شمس تارا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ايلام | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

زبان
دریکوندی آیدین

دریکوندی آیدین

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | شهريه پرداز

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فرشادی فر محمد

فرشادی فر محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
دهقانی مهدی

دهقانی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
یاری پور اسماء

یاری پور اسماء

روانشناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
محمودی گلشید

محمودی گلشید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | شهريه پرداز-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اوستا فاطمه

اوستا فاطمه

باستانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

هنر
قناعت پور مهران

قناعت پور مهران

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
صالحی حسین

صالحی حسین

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
کائیدی فرد رضا

کائیدی فرد رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شاه کرمی علیرضا

شاه کرمی علیرضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بیگی نصیری محمدرضا

بیگی نصیری محمدرضا

مهندسي برق|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فریدونی شاهرخ

فریدونی شاهرخ

مهندسي عمران|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شاکرمی مهدی

شاکرمی مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
همتی امیرمحمد

همتی امیرمحمد

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جمالزاده الناز

جمالزاده الناز

مهندسي معماري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
دریکوند فاطمه

دریکوند فاطمه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رحمتی فائزه

رحمتی فائزه

ارتباطتصويري|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
آب باریکی زهرا

آب باریکی زهرا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
میرزایی محمدرضا

میرزایی محمدرضا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نظری محمد

نظری محمد

مهندسي پليمر|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
دوستی بساطی علی

دوستی بساطی علی

علوم سياسي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
جعفری مهشید

جعفری مهشید

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مالمیر فاطمه

مالمیر فاطمه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بهرام نژاد خورشید

بهرام نژاد خورشید

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ملکی محمدحسین

ملکی محمدحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رکرک یاسمن

رکرک یاسمن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
نیازی فر آرمین

نیازی فر آرمین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سیفی دلی فاطمه

سیفی دلی فاطمه

علوم سياسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جهانگیری جیران

جهانگیری جیران

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شاکرمی پگاه

شاکرمی پگاه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بهاروند سارا

بهاروند سارا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ساکی نسیم

ساکی نسیم

ميکروبيولوژي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فتحی زهرا

فتحی زهرا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فتح الهی مهرسا

فتح الهی مهرسا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احمدی علی

احمدی علی

روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اسکندری هانیه

اسکندری هانیه

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | محروم-بومي لرستان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قادر یگانه بهار

قادر یگانه بهار

زيست شناسي گياهي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بیرانوند محدثه

بیرانوند محدثه

مهندسي برق|دانشگاه لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اسمعیلی روزبهانی فاطمه

اسمعیلی روزبهانی فاطمه

طراحي پارچه|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

هنر
گلکار تیام

گلکار تیام

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدی فاطمه

محمدی فاطمه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
هاشمی محمد

هاشمی محمد

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بابائی محمدی سیدعرفان

بابائی محمدی سیدعرفان

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
مرادی میر حسین

مرادی میر حسین

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نوروزی علیرضا

نوروزی علیرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فرسا فاطمه

فرسا فاطمه

جغرافيا|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
شاکرمی راضیه

شاکرمی راضیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
موسوی راد سیدوحید

موسوی راد سیدوحید

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دالوند کامیار

دالوند کامیار

مهندسي عمران|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
آذرجو زهرا

آذرجو زهرا

مترجمي زبان عربي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نصیری رضا

نصیری رضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عباسی نژاد عباس

عباسی نژاد عباس

ميکروبيولوژي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پیروز فاطمه

پیروز فاطمه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
کرم اللهی رضا

کرم اللهی رضا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

زبان
علم دار علی

علم دار علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شاه کرمی علیرضا

شاه کرمی علیرضا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حاتمی بهاران

حاتمی بهاران

مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
موسوی مبینا

موسوی مبینا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
برزگر محمد حسین

برزگر محمد حسین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
غزلی لنگرودی مرسده

غزلی لنگرودی مرسده

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قاسم نژاد فائزه

قاسم نژاد فائزه

اقتصاد|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عزیزی مبینا

عزیزی مبینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رفیعی زهرا

رفیعی زهرا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | شهريه پرداز

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شفیع نژاد سینا

شفیع نژاد سینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
موسی پور زهرا

موسی پور زهرا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمودوند مهسا

محمودوند مهسا

بهداشت موادغذايي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ندری آیدا

ندری آیدا

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
معتمدی فائزه

معتمدی فائزه

اقتصاد|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مرادی سرابی هانیه

مرادی سرابی هانیه

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
زبردستی کیمیا

زبردستی کیمیا

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سیف السادات سیده سارا

سیف السادات سیده سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اسماعیلی آرین

اسماعیلی آرین

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
مختاری زاده فاطمه

مختاری زاده فاطمه

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
علی محمدی سعید

علی محمدی سعید

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
موسوی سیدعلیرضا

موسوی سیدعلیرضا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
دریکوند فاطمه

دریکوند فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
یوسفی فرد معصومه

یوسفی فرد معصومه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسنوند مبینا

حسنوند مبینا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسنوند اسراء

حسنوند اسراء

بهداشت موادغذايي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بهاروند احمدی فاطمه

بهاروند احمدی فاطمه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
یاسمی امیرحسین

یاسمی امیرحسین

مهندسي نفت|دانشگاه ايلام | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
علی پور فائزه

علی پور فائزه

اقتصاد|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رنجبرکاکایی سپهر

رنجبرکاکایی سپهر

مهندسي عمران|دانشگاه لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسنوند نگار

حسنوند نگار

تاريخ|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
یاراحمدی علیرضا

یاراحمدی علیرضا

مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مهرابی علیرضا

مهرابی علیرضا

علوم ورزشي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
تیموری محمدامین

تیموری محمدامین

گردشگري|دانشگاه شهرکرد | محروم-بومي لرستان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دلشادیان غزل

دلشادیان غزل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مرادی گندابه اسما

مرادی گندابه اسما

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
جعفری مجد ساسان

جعفری مجد ساسان

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مراد پور بیتا

مراد پور بیتا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
دانیالی امیررضا

دانیالی امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مریدی محمد

مریدی محمد

مهندسي برق|دانشگاه لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مرادی نرگس

مرادی نرگس

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
سپهوند هلیا

سپهوند هلیا

اعضاي مصنوعي ووسايل کمکي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | شهريه پرداز

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
میرزایی احسان

میرزایی احسان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رستگاریان کیمیا

رستگاریان کیمیا

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
هاشمی صفورا

هاشمی صفورا

حقوق|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
اسدی امیرحسین

اسدی امیرحسین

مديريت بازرگاني|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خرمیان پرنیان

خرمیان پرنیان

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بیرانوند علی

بیرانوند علی

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | شهريه پرداز

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دریکوند نسیم

دریکوند نسیم

اقتصاد|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سپهوند امیررضا

سپهوند امیررضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عالی پور کوثر

عالی پور کوثر

اقتصاد|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قربانی مهدی

قربانی مهدی

حسابداري|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
چنگائی یاسمن

چنگائی یاسمن

اقتصاد|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
میردریکوند رامین

میردریکوند رامین

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمدی زینب

محمدی زینب

مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فلاح پور زهرا

فلاح پور زهرا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
پروائی نیلوفر

پروائی نیلوفر

روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
دالوند کیمیا

دالوند کیمیا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ریاحی مریم

ریاحی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بازدار محمدامین

بازدار محمدامین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمدزاده فاطمه

محمدزاده فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شکر بیرانوند نرگس

شکر بیرانوند نرگس

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | محروم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رازانی مهدی

رازانی مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جمشیدی فر شایان

جمشیدی فر شایان

مهندسي عمران|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
میردریکوند امیرحسین

میردریکوند امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بازوند حمیدرضا

بازوند حمیدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
دلفانی فاطمه

دلفانی فاطمه

روانشناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
مرادی رباطی مریم

مرادی رباطی مریم

علوم تربيتي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
نصرتی پور محمدمهدی

نصرتی پور محمدمهدی

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
تقوی امیرحسین

تقوی امیرحسین

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
برزوئی فاطمه

برزوئی فاطمه

علوم ورزشي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
رحیمی مریم

رحیمی مریم

اقتصادکشاورزي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اسماعیل زاده نسترن

اسماعیل زاده نسترن

طراحي لباس|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
رشیدی پردیس

رشیدی پردیس

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
میرزایی عرفان

میرزایی عرفان

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
صادقی درویشی سعید

صادقی درویشی سعید

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
آزادی علیرضا

آزادی علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
موسوی سیده مریم

موسوی سیده مریم

بهداشت موادغذايي|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اسکینی تارا

اسکینی تارا

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صیف سیده گلنوش

صیف سیده گلنوش

شيمي محض|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
دریکوند ماهان

دریکوند ماهان

اقتصاد|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
دریکوندی امیررضا

دریکوندی امیررضا

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نورالهی محمدجواد

نورالهی محمدجواد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
پاینده علیرضا

پاینده علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
قبادیان امیرمحمد

قبادیان امیرمحمد

حسابداري|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حاتمی نژاد رضا

حاتمی نژاد رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
مختاری کیا فردین

مختاری کیا فردین

مهندسي عمران|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
شکری امید

شکری امید

مهندسي مکانيک|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
بابایی طاهره

بابایی طاهره

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بیرانوند مرتضی

بیرانوند مرتضی

اقتصاد|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فرهادی نیا روژان

فرهادی نیا روژان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حیدری امیررضا

حیدری امیررضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | شهريه پرداز-نيمسال اول

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حافظی فر محمد

حافظی فر محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رشنوئی امین

رشنوئی امین

مهندسي عمران|دانشگاه لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
بیرانوند بهزاد

بیرانوند بهزاد

مهندسي پليمر|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
امانی کمالوند زهرا

امانی کمالوند زهرا

مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مرصع نشان آرمین

مرصع نشان آرمین

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 9 آزمون

زبان
شمسی محدثه

شمسی محدثه

روانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
طرهانی شکیلا

طرهانی شکیلا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
قدیری علیرضا

قدیری علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
موسوی زهرا

موسوی زهرا

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
خادم منا

خادم منا

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
امیری سارا

امیری سارا

حسابداري|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
جهان پناهی زینب

جهان پناهی زینب

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
معزز فاطمه

معزز فاطمه

روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حیدری امیرحسین

حیدری امیرحسین

علوم ومهندسي اب|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
بختیارزاده محدثه

بختیارزاده محدثه

اقتصاد|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
جاودانه محمد

جاودانه محمد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
دالوند محمد

دالوند محمد

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
سپهوند راحله

سپهوند راحله

مهندسي عمران|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
صفر بیرانوند طاهره

صفر بیرانوند طاهره

علوم ورزشي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
بشارتیان محمدامین

بشارتیان محمدامین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
سپهوند الهه

سپهوند الهه

شيمي کاربردي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
امیری علی

امیری علی

مهندسي معدن|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
نظری بهناز

نظری بهناز

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
بیرانوند امیرحسین

بیرانوند امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | محروم-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
فرج اللهی محمدامین

فرج اللهی محمدامین

مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
خدایاری ابوالفضل

خدایاری ابوالفضل

مهندسي معدن|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
میراسمعیلی زهرا

میراسمعیلی زهرا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
موسوی نیا سیده زینب

موسوی نیا سیده زینب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
احمدی امیررضا

احمدی امیررضا

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
نورالهی علیرضا

نورالهی علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
رمضانی خرم آبادی مبین

رمضانی خرم آبادی مبین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
دادگر محمدپویا

دادگر محمدپویا

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
علی مرادی سجاد

علی مرادی سجاد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
نجفی نگار

نجفی نگار

علوم سياسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
خادمی کیا عارف

خادمی کیا عارف

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نجم سهیلی امیرمحمد

نجم سهیلی امیرمحمد

روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
جهانگیری عدنان

جهانگیری عدنان

مهندسي مکانيک|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
میرسالاری محمدرضا

میرسالاری محمدرضا

علوم ومهندسي اب|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
نادی پور زهرا

نادی پور زهرا

حقوق|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
سالار پور شیدا

سالار پور شیدا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

زبان
عبادی نژاد مهدی

عبادی نژاد مهدی

روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
محمدی ثناء

محمدی ثناء

مهندسي عمران|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
فهیم محمد

فهیم محمد

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

2سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
نظریان رضا

نظریان رضا

علوم سياسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
عالی پور کوثر

عالی پور کوثر

مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
همت پور فرخی فائزه

همت پور فرخی فائزه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
خیرالهی رضا

خیرالهی رضا

کتابداري واطلاع رساني پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
معرفی علی

معرفی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
عزیزی احمدی سروش

عزیزی احمدی سروش

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
فلاحوند چگنی فاطمه

فلاحوند چگنی فاطمه

فقه وحقوق اسلامي|دانشکده علوم انساني وهنرحضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
بازوند مجتبی

بازوند مجتبی

پرستاري|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
چگنی احمدرضا

چگنی احمدرضا

فيزيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
محمودوند حسین

محمودوند حسین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
ناصری شیما

ناصری شیما

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
ملکشاهی اسماء

ملکشاهی اسماء

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
کیوان نیا علیرضا

کیوان نیا علیرضا

علوم ومهندسي اب|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/10/2023 11:46:57 PM
Menu