ريگان

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر ريگان

حیدرپور ناصرآبادی نازنین

حیدرپور ناصرآبادی نازنین

جغرافيا|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
زید آبادی زینب

زید آبادی زینب

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
پارسا محمدمهدی

پارسا محمدمهدی

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
فریدافشار فاطمه

فریدافشار فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
نظری فاطمه

نظری فاطمه

تاريخ|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
حقیقی محدثه

حقیقی محدثه

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
دارباز نرگس

دارباز نرگس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رستمی پورعلی آبادی محمدجواد

رستمی پورعلی آبادی محمدجواد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
5/30/2023 2:25:27 AM
Menu