ملارد

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر ملارد

ترشیزی برگوئی پارسا

ترشیزی برگوئی پارسا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

5سال کانونی / 116 آزمون

تجربی
آسبان عارف

آسبان عارف

مديريت دولتي|دانشگاه تهران | روزانه

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
رحیمی آیدا

رحیمی آیدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
نظری محمد

نظری محمد

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل شهيدعباسپور

4سال کانونی / 90 آزمون

ریاضی
نوذری رضا

نوذری رضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

4سال کانونی / 89 آزمون

ریاضی
کیائی ثنا

کیائی ثنا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
یوسفی مرند مهدی

یوسفی مرند مهدی

بهداشت وبازرسي گوشت|دانشگاه تبريز | روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
توانافر علیرضا

توانافر علیرضا

مترجمي زبان عربي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

انسانی
کمانکش عرفان

کمانکش عرفان

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

4سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
مالمیر محمدرضا

مالمیر محمدرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
امجدی امیرمحمد

امجدی امیرمحمد

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
چوپانی امین

چوپانی امین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
قلی زاده محمدامین

قلی زاده محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
حاجی پورچرکخانه حسن

حاجی پورچرکخانه حسن

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
برخوردار علیرضا

برخوردار علیرضا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
نظری پیرودلو اسماء

نظری پیرودلو اسماء

علوم تربيتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
سردشتی امیرحسین

سردشتی امیرحسین

دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
نیکوکار محمدامین

نیکوکار محمدامین

روانشناسي|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
خلیفه بهبهانی سیده فاطمه

خلیفه بهبهانی سیده فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
کاظمی آرمان

کاظمی آرمان

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
گودرزی پرهام

گودرزی پرهام

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رفیعی گنبدجق رقیه

رفیعی گنبدجق رقیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
یوسفی درگاه مرتضی

یوسفی درگاه مرتضی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
جعفرپوربارکوسرائی سیده حدیثه

جعفرپوربارکوسرائی سیده حدیثه

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

زبان
متانی امیرحسین

متانی امیرحسین

حقوق|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
دادگسترنژاد متین

دادگسترنژاد متین

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
رمضانی دادگریان الهه

رمضانی دادگریان الهه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

زبان
حسینی معین

حسینی معین

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
زنگنه مهدیه

زنگنه مهدیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
ملکی لیلا

ملکی لیلا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
حاجی محمدی امیرحسن

حاجی محمدی امیرحسن

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
لطیف علی اصغر

لطیف علی اصغر

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
بیات امیرحسین

بیات امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
احمدی مهدیه

احمدی مهدیه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
چراغ چشم کیاسرائی زهرا

چراغ چشم کیاسرائی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
معصومی مریم

معصومی مریم

مشاوره|دانشکده علوم انساني وهنرحضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
کوشکی صبا

کوشکی صبا

علوم سياسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
حاجیانی محمدرضا

حاجیانی محمدرضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدگرمسار | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
افضلی عرفان

افضلی عرفان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محمدپور حنانه

محمدپور حنانه

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

زبان
دهقان نیری علی

دهقان نیری علی

مديريت مالي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
گوهری آرا مهسا

گوهری آرا مهسا

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نظری محمد

نظری محمد

مهندسي کامپيوتر|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
صادقی محمدامین

صادقی محمدامین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عبوسی علی

عبوسی علی

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
دهخدا شقایق

دهخدا شقایق

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
خلیلی کیسمی مریم

خلیلی کیسمی مریم

علوم کامپيوتر|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
معصومی احمدرضا

معصومی احمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
کورانی خواجه ها فاطمه

کورانی خواجه ها فاطمه

تاريخ|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
قربانی مائده

قربانی مائده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شاکری حسین آباد ابراهیم

شاکری حسین آباد ابراهیم

اقتصاد|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
عباسی سیدمحمدرضا

عباسی سیدمحمدرضا

مهندسي صنايع|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
خانی نیلوفر

خانی نیلوفر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
پورهادی آبکنار محمدحسین

پورهادی آبکنار محمدحسین

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
زمانی محمدرضا

زمانی محمدرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سعدحکمیان امیررضا

سعدحکمیان امیررضا

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
چراغی امیرمحمد

چراغی امیرمحمد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
شمس نوری زینب

شمس نوری زینب

مديريت صنعتي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ریحانی آتنا

ریحانی آتنا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
پورحیدری امیرحسین

پورحیدری امیرحسین

شيمي محض|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حیدری مهسا

حیدری مهسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
صالحی فاطمه

صالحی فاطمه

جغرافيا|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سوخته سرائی علیرضا

سوخته سرائی علیرضا

جامعه شناسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
جلیلی موید امیرحسین

جلیلی موید امیرحسین

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خلیلی مریم

خلیلی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سموری ریحانه

سموری ریحانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ندرلو محمدحسین

ندرلو محمدحسین

مهندسي معماري|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
خدایگان محمدرضا

خدایگان محمدرضا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پناهی امیرمحمد

پناهی امیرمحمد

حقوق|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
5/31/2023 2:38:09 PM
Menu