كياشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر كياشهر

شفیعی ثابت سعیده

شفیعی ثابت سعیده

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
محسن پور حسن کیاده پونه

محسن پور حسن کیاده پونه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
ملائی متعلق محله صغری

ملائی متعلق محله صغری

زيست شناسي جانوري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
کاظمی گیلده مهدی

کاظمی گیلده مهدی

مهندسي برق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
نوروزی زاد امیررضا

نوروزی زاد امیررضا

گردشگري|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
خانجانی شهرستانی نگین

خانجانی شهرستانی نگین

ميکروبيولوژي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
هوشیار مهرنوش

هوشیار مهرنوش

حقوق|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
محبوبی حسن کیاده الهه

محبوبی حسن کیاده الهه

مشاوره|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نصرتی حسن کیاده سما

نصرتی حسن کیاده سما

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
قربان نیای حسن کیاده پریا

قربان نیای حسن کیاده پریا

علوم مهندسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بنیاد کیمیا

بنیاد کیمیا

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
6/7/2023 5:05:39 AM
Menu