چابكسر

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر چابكسر

شیرزاد فاطمه

شیرزاد فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
سلملیان علی

سلملیان علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
جان زاده کرات محله سعید

جان زاده کرات محله سعید

مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
مرادی سجاد

مرادی سجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
قنبرزاده لپاسر فاطمه

قنبرزاده لپاسر فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
علی نژاد عرفان

علی نژاد عرفان

حقوق|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
کهنموئی نیایش

کهنموئی نیایش

علوم ومهندسي اب|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
علیزاده چابکی نگین

علیزاده چابکی نگین

شيمي کاربردي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
وحیدی مجد رقیه

وحیدی مجد رقیه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قنبرزاده حامد

قنبرزاده حامد

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حسن پور آرمان

حسن پور آرمان

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
امیری جواد

امیری جواد

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خشنود شریعتی جاهد

خشنود شریعتی جاهد

اقتصادکشاورزي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
یوسف پور فاطمه

یوسف پور فاطمه

تاريخ|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
6/4/2023 11:24:39 AM
Menu