رودسر

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر رودسر

رمضانی لیما نیلوفر

رمضانی لیما نیلوفر

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
کامیاب رودسری علیرضا

کامیاب رودسری علیرضا

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

4سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
حسن پورمقدم نیما

حسن پورمقدم نیما

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
نجفی حاجی آبادی حانیه

نجفی حاجی آبادی حانیه

حسابداري|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
موسوی سیده مرضیه

موسوی سیده مرضیه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
رحیمی زهرا

رحیمی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
فروغی کلدره رضا

فروغی کلدره رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
عشوری میان پشته سارا

عشوری میان پشته سارا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

4سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
اکبری لسبو مرجان

اکبری لسبو مرجان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
کدیورچافجیری فاطمه

کدیورچافجیری فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
حق بین مریدانی فاطمه

حق بین مریدانی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
ابراهیم زاده حمیدرضا

ابراهیم زاده حمیدرضا

مهندسي نفت|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
محمدرضائی معصومه

محمدرضائی معصومه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
امیریان مبینا

امیریان مبینا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
جوینده رودسری فرینوش

جوینده رودسری فرینوش

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
محمدزاده نازنین

محمدزاده نازنین

مهندسي معماري|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
محمدی داخل مریم

محمدی داخل مریم

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رحیمی تمیجانی محمد

رحیمی تمیجانی محمد

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محمدی کیوانی رضا

محمدی کیوانی رضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نجفی اسماعیل گاوری مریم

نجفی اسماعیل گاوری مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ابراهیمی حسین آبادی امید

ابراهیمی حسین آبادی امید

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
پورجعفر چافجیری مائده

پورجعفر چافجیری مائده

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت | غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سیدی سیاهکله سیده فاطمه

سیدی سیاهکله سیده فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسین پور نسیم

حسین پور نسیم

مهندسي عمران|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بهرامی غزاله

بهرامی غزاله

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
قاسمی بالانی مهشید

قاسمی بالانی مهشید

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اشکورکیائی کوثر

اشکورکیائی کوثر

رياضيات وکاربردها|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
موسوی حق دوست فاطمه

موسوی حق دوست فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رضائی رودسری زهرا

رضائی رودسری زهرا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
فرجی زهرا

فرجی زهرا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
محمدنیا هدیه

محمدنیا هدیه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
صنعت کار امین

صنعت کار امین

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
6/4/2023 3:08:19 PM
Menu