تالش

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر تالش

حسن پور سکوسر سعیده

حسن پور سکوسر سعیده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
جوادی نژاد محمدرضا

جوادی نژاد محمدرضا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
عظیمی سیده فاطمه

عظیمی سیده فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
جعفری نژاد محمدرضا

جعفری نژاد محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
همتی عرفان

همتی عرفان

مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

5سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
پورسیاه ناوی غزاله

پورسیاه ناوی غزاله

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
جمشیدی روژانو

جمشیدی روژانو

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نیکخوی ابوالفضل

نیکخوی ابوالفضل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
الیاسی محمدمهدی

الیاسی محمدمهدی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نظامی محمدرضا

نظامی محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ابراهیمی خوجین محمدرضا

ابراهیمی خوجین محمدرضا

مهندسي نفت|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نوروزی محمد

نوروزی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اختیاری مجتبی

اختیاری مجتبی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
گوهری فرناز

گوهری فرناز

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
صحبت زاده حانیه

صحبت زاده حانیه

حسابداري|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
آقاجانی علیرضا

آقاجانی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جواهری امیرمحمد

جواهری امیرمحمد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جمشید دوست زهرا

جمشید دوست زهرا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مشتاقی محدثه

مشتاقی محدثه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قربانی رضا

قربانی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
علی نژاد مصطفی

علی نژاد مصطفی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شربتی امیر

شربتی امیر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خیاطی گیوی آیسان

خیاطی گیوی آیسان

شيمي کاربردي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عباسی جوکندان تارا

عباسی جوکندان تارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پرویزی خطبه سرا علی

پرویزی خطبه سرا علی

ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صدقی هادی

صدقی هادی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
افکند فاطمه

افکند فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پوراکبری ماهان

پوراکبری ماهان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عبادی سروش

عبادی سروش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صابری هانیه

صابری هانیه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
میرزایی محمدمهدی

میرزایی محمدمهدی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فرجی نسرین

فرجی نسرین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بشیر پور روژینا

بشیر پور روژینا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سهرابی احسان

سهرابی احسان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رضایی شیرین

رضایی شیرین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسینی بابک

حسینی بابک

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
باقری مهشید

باقری مهشید

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سیاح کوهی معین

سیاح کوهی معین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حاجتی ماهره

حاجتی ماهره

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آقاجانی محمد امین

آقاجانی محمد امین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
کاظمی علیرضا

کاظمی علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فتحی نژاد خطبه سرا طاها

فتحی نژاد خطبه سرا طاها

جامعه شناسي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
کمالی نازنین

کمالی نازنین

شيمي کاربردي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
کرمی شیوا

کرمی شیوا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
رشید ارده جانی اصلان

رشید ارده جانی اصلان

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صیاد مهدیه

صیاد مهدیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صحبت زاده شاهین

صحبت زاده شاهین

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زارع پور نازنین

زارع پور نازنین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بیگ زاده رومینا

بیگ زاده رومینا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فاضلی فرهاد

فاضلی فرهاد

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
قنبری آریانا

قنبری آریانا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
واحدی مهیار

واحدی مهیار

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
نجفی فائزه

نجفی فائزه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
قربانی الهه

قربانی الهه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
وردی پناه نگین

وردی پناه نگین

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
5/30/2023 8:44:34 AM
Menu