آذرشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر آذرشهر

سالکی دهخوارقانی امیرحسین

سالکی دهخوارقانی امیرحسین

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

10سال کانونی / 171 آزمون

تجربی
وکیلی قاضیجهانی رقیه

وکیلی قاضیجهانی رقیه

مهندسي عمران|دانشگاه اروميه | روزانه

9سال کانونی / 163 آزمون

ریاضی
طیب زاده خانمیری فاطمه

طیب زاده خانمیری فاطمه

مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

8سال کانونی / 159 آزمون

ریاضی
همتی قرمز گلی مهدیه

همتی قرمز گلی مهدیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

8سال کانونی / 146 آزمون

تجربی
پیری صغایش لیلا

پیری صغایش لیلا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 141 آزمون

تجربی
شیر محمدی گاوگانی اسما

شیر محمدی گاوگانی اسما

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
علی اصغرزاده ینگجه امین

علی اصغرزاده ینگجه امین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
بشارت مهرشاد

بشارت مهرشاد

فيزيک|دانشگاه شيراز | روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

ریاضی
بایرامی قاضیجهانی لیلی

بایرامی قاضیجهانی لیلی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 85 آزمون

انسانی
فتح اله زاده سعید

فتح اله زاده سعید

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

6سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
باغبان اورندی احسان

باغبان اورندی احسان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

ریاضی
رنجبری سینا

رنجبری سینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
دیسه عزیزه

دیسه عزیزه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 80 آزمون

انسانی
قرجه داغی الوانق ریحانه

قرجه داغی الوانق ریحانه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
حامدی علی

حامدی علی

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
نظری خانمیری مهسا

نظری خانمیری مهسا

جامعه شناسي|دانشگاه تبريز | روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

انسانی
تیموری خانمیری امیرعلی

تیموری خانمیری امیرعلی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
عموی خانمیری راضیه

عموی خانمیری راضیه

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

انسانی
یزدانی مینا

یزدانی مینا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 67 آزمون

انسانی
باقرزاده الناز

باقرزاده الناز

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
عیوض نژاد فیروز سالاری علیرضا

عیوض نژاد فیروز سالاری علیرضا

روانشناسي|دانشگاه مراغه | روزانه

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
محمودی کلوانق زینب

محمودی کلوانق زینب

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
رنجبری جراغیلی رضا

رنجبری جراغیلی رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
پاشاپور علی

پاشاپور علی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
علی پور گواهر علی

علی پور گواهر علی

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
رسولی امیر دیزج المیرا

رسولی امیر دیزج المیرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حسن نژاد هفت چشمه امیر

حسن نژاد هفت چشمه امیر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مولازاده اقدم مرضیه

مولازاده اقدم مرضیه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
صادقی اخیجهانی مهدیه

صادقی اخیجهانی مهدیه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
مصطفی پور رقیه

مصطفی پور رقیه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
تقی زاده غله زاد فریبا

تقی زاده غله زاد فریبا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
قبولی شیوا

قبولی شیوا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نجارپور گاوگانی حجت

نجارپور گاوگانی حجت

روانشناسي|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
عاطفی دهخوارقانی سبا

عاطفی دهخوارقانی سبا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
میرزاخانی الوانق عرفان

میرزاخانی الوانق عرفان

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
قهرمانی کابدول سالار

قهرمانی کابدول سالار

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 34 آزمون

زبان
زارعپورصغایش فرزاد

زارعپورصغایش فرزاد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
موسوی گاوگانی سیده فاطمه

موسوی گاوگانی سیده فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بذلی جانیار عرفان

بذلی جانیار عرفان

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
سلمانی دهخوارقانی علی

سلمانی دهخوارقانی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فولادی نادینلوئی حسین

فولادی نادینلوئی حسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
بال افکن سجاد

بال افکن سجاد

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
ایمان زاده قاضی جهانی آرمین

ایمان زاده قاضی جهانی آرمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
برنجیان علی ابادی عارف

برنجیان علی ابادی عارف

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
محمدآقاپوردین آباد لیلا

محمدآقاپوردین آباد لیلا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حیدری اقدم علیرضا

حیدری اقدم علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
جباری تیمورلویی علی

جباری تیمورلویی علی

مشاوره|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حفاری آیدا

حفاری آیدا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
ابوالحسنی تیمورلویی امیر

ابوالحسنی تیمورلویی امیر

حقوق|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
شکری امیرحسین

شکری امیرحسین

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مدیری علی

مدیری علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مرادی تیمورلوئی هادی

مرادی تیمورلوئی هادی

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
اسدزاده الهام

اسدزاده الهام

علوم کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
روحی پور امیررضا

روحی پور امیررضا

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
تقی زاده علی

تقی زاده علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
رضائی غله زاری فاطمه

رضائی غله زاری فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اسماعیلی تیمورلویی امیر

اسماعیلی تیمورلویی امیر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
غفاری قدیم عاطفه

غفاری قدیم عاطفه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فتحی هفت چشمه مهدی

فتحی هفت چشمه مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
دباغ عرفان

دباغ عرفان

مددکاري اجتماعي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
تقی زاده ابولفضل

تقی زاده ابولفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رهنمای ممقانی مرتضی

رهنمای ممقانی مرتضی

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
خورایه افشین

خورایه افشین

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حداداحمدی مهسا

حداداحمدی مهسا

مهندسي مکانيک|دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خیاط زاده حسنلوئی علیرضا

خیاط زاده حسنلوئی علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فرجزاده تیمورلوئی احسان

فرجزاده تیمورلوئی احسان

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رحمتی معصومه

رحمتی معصومه

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رسولی اقدم اکبر

رسولی اقدم اکبر

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
آهنگری اصل محمد

آهنگری اصل محمد

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رنجبراصل مهدی

رنجبراصل مهدی

مددکاري اجتماعي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
حسین پورفیروزسالاری احسان

حسین پورفیروزسالاری احسان

تاريخ|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
علی اصغر زاده ینگجه آیدا

علی اصغر زاده ینگجه آیدا

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/3/2023 5:59:25 PM
Menu