مرند

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر مرند

گشاده رو مریم

گشاده رو مریم

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

9سال کانونی / 148 آزمون

تجربی
مرتضی پورهرزند رضا

مرتضی پورهرزند رضا

مهندسي عمران|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

8سال کانونی / 142 آزمون

ریاضی
موسالو اسماء

موسالو اسماء

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

7سال کانونی / 141 آزمون

تجربی
دهقانپور مهدیس

دهقانپور مهدیس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

8سال کانونی / 136 آزمون

تجربی
سجودی امیر حسین

سجودی امیر حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

7سال کانونی / 112 آزمون

ریاضی
وامی حمیدرضا

وامی حمیدرضا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

6سال کانونی / 109 آزمون

زبان
یوسف زاده دستجرد علی

یوسف زاده دستجرد علی

ميکروبيولوژي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

8سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
احمدی سینا

احمدی سینا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
عابدین پور رامین

عابدین پور رامین

اقتصاد|دانشگاه تبريز | روزانه

6سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
ارشادی ندا

ارشادی ندا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

6سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
پرستار علی رضا

پرستار علی رضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه

4سال کانونی / 93 آزمون

ریاضی
داداش پور علی

داداش پور علی

مهندسي برق|دانشگاه اروميه | روزانه

5سال کانونی / 92 آزمون

ریاضی
شفابخش هرزندی لیدا

شفابخش هرزندی لیدا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
فتاحی ثانی مرضیه

فتاحی ثانی مرضیه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
اعاشه جو زهرا

اعاشه جو زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 90 آزمون

انسانی
عنصری دیزجیکان الناز

عنصری دیزجیکان الناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
مصطفائی لیلا

مصطفائی لیلا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
عزیزی محمدهادی

عزیزی محمدهادی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

6سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
باقری شادی

باقری شادی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
طالقانی علی

طالقانی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
زحمت یار مهدی

زحمت یار مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
گودرزی مهدی

گودرزی مهدی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
خدربیگی مهیار

خدربیگی مهیار

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
کتابچی ذکیه

کتابچی ذکیه

روانشناسي|دانشگاه زنجان | روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

انسانی
علی حسینی نگین

علی حسینی نگین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

6سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
احمدی لیلا

احمدی لیلا

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 79 آزمون

انسانی
هاشم نژاد زهرا

هاشم نژاد زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
پیغمبردوست محدثه

پیغمبردوست محدثه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
سلطانپور نازیلا

سلطانپور نازیلا

بهداشت وبازرسي گوشت|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
منصوری علی

منصوری علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
رضائی زنوز هادی

رضائی زنوز هادی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
باغی کشکی حمیدرضا

باغی کشکی حمیدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
غلامی دیزج یکان امین

غلامی دیزج یکان امین

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
علیاری سجاد

علیاری سجاد

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
دادبین هادی

دادبین هادی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
پاسبانی معصومه

پاسبانی معصومه

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه تبريز | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
محمدیان کاشف علی

محمدیان کاشف علی

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
قهرمان نژاد صبا

قهرمان نژاد صبا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
نصرالهی محمد

نصرالهی محمد

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
سیدنژاد یامچی اسراءالسادات

سیدنژاد یامچی اسراءالسادات

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
طباطبائی یامچی زهرا

طباطبائی یامچی زهرا

مديريت دولتي|دانشگاه اروميه | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
قائمی علی

قائمی علی

مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
کریمی نژاد اصل امیر

کریمی نژاد اصل امیر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
گندمی یامچی زهرا

گندمی یامچی زهرا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
محمودی فاطمه زهرا

محمودی فاطمه زهرا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
صاحبی سحر

صاحبی سحر

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
ملکانی امین

ملکانی امین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
اجتماعی محمدحسین

اجتماعی محمدحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
لطفعلی زاده مهسا

لطفعلی زاده مهسا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه مراغه | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

زبان
پاک دین امیرحسین

پاک دین امیرحسین

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
زارع یامچی نسرین

زارع یامچی نسرین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
کلاهی سحر

کلاهی سحر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
وجدی علی

وجدی علی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
رضوی فاطمه

رضوی فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
حسینی سیدجلال

حسینی سیدجلال

مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
جلیل پور میر مرتضی

جلیل پور میر مرتضی

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
رستمی اسماعیل

رستمی اسماعیل

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
افتخاری سعید

افتخاری سعید

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
مشتاقی نادیا

مشتاقی نادیا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
ضیائی رستم

ضیائی رستم

حقوق|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
عقیلی یاجدا سیدمجید

عقیلی یاجدا سیدمجید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
صفی اقدم فرشته

صفی اقدم فرشته

گردشگري|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
خدایی مهر مرتضی

خدایی مهر مرتضی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
رجبی اسماء

رجبی اسماء

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
عاقل وند یامی فاطمه

عاقل وند یامی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
یقینی الهه

یقینی الهه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
حسن زاده حسین

حسن زاده حسین

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
آقایی سید جمال الدین

آقایی سید جمال الدین

روانشناسي|دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
نصیری محمدحسین

نصیری محمدحسین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
جلیل زاده ام البنین

جلیل زاده ام البنین

شيمي کاربردي|دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رشتبری حسین

رشتبری حسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
سجادی میرامیرحسین

سجادی میرامیرحسین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
اشرفی مجتبی

اشرفی مجتبی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
سفیدگر سولماز

سفیدگر سولماز

شيمي کاربردي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
فضل الهی آیسان

فضل الهی آیسان

علوم تربيتي|دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
میرزاپور میثم

میرزاپور میثم

مهندسي حمل ونقل ريلي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
محمودی انامق متین

محمودی انامق متین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
پورانلو امین

پورانلو امین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نصیری اصل سینا

نصیری اصل سینا

مهندسي پليمر|دانشگاه بناب | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
صبوری فرشته

صبوری فرشته

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
حبیب پور علی

حبیب پور علی

مهندسي عمران|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
امامی دیزجی زهرا

امامی دیزجی زهرا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
یادگاری موسی

یادگاری موسی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فردین مهدی

فردین مهدی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مجیدی فائزه

مجیدی فائزه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فضل الهی اسراء

فضل الهی اسراء

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
خورشیدی بناب ابوالفضل

خورشیدی بناب ابوالفضل

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حنیفه پور فاطمه

حنیفه پور فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
زارعی پور زهرا

زارعی پور زهرا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
دین پژوه محمد

دین پژوه محمد

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
عقبی طلب مهدی

عقبی طلب مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ایمان پوریامچی علی

ایمان پوریامچی علی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
جعفری فارفار علی

جعفری فارفار علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
صیادی ناهید

صیادی ناهید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
جلیلی مهرداد

جلیلی مهرداد

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
قربانزاده امین

قربانزاده امین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
سلالی حمیدرضا

سلالی حمیدرضا

اقتصاد|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
قهوچی قشونی هانیه

قهوچی قشونی هانیه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
نقدی پور علی

نقدی پور علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
بهاری حسین

بهاری حسین

مهندسي برق|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
نریمانی احسان

نریمانی احسان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
ادیبی نیا محمد

ادیبی نیا محمد

مهندسي معماري|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
موثقی کریم

موثقی کریم

مهندسي عمران|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
اسماعیلی مهسا

اسماعیلی مهسا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
ملکوتی عرفان

ملکوتی عرفان

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
سرائی زهرا

سرائی زهرا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
کاظم پور سید امین

کاظم پور سید امین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
رستمی وحیده

رستمی وحیده

اقتصاد|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
علی یاری زنوز امیررضا

علی یاری زنوز امیررضا

مهندسي شيمي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
رادی زنوز زهرا

رادی زنوز زهرا

جغرافيا|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
نجات بخش سهند

نجات بخش سهند

مهندسي شيمي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
داودی ساجد

داودی ساجد

مهندسي برق|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اعلائی آیسا

اعلائی آیسا

روانشناسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
چمن گرد بهنام

چمن گرد بهنام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فرمنش محمدحسن

فرمنش محمدحسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اسکندری مهرداد

اسکندری مهرداد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
شهیدی زنوز آیدا

شهیدی زنوز آیدا

تاريخ وتمدن ملل اسلامي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
محمدزاده مریم

محمدزاده مریم

تکنولوژي پزشکي هسته اي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
دین پژوه الهه

دین پژوه الهه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمدیان کلو مهدی

محمدیان کلو مهدی

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
خانواری احمدرضا

خانواری احمدرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
میرزایی مهدی

میرزایی مهدی

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حمیدزاده علی

حمیدزاده علی

علوم ومهندسي اب|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نعمتی حسن

نعمتی حسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مهرجو امیرحسین

مهرجو امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
باقری اقدم مریم

باقری اقدم مریم

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
هاجری محمد

هاجری محمد

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
پورمحمدنگارستان احسان

پورمحمدنگارستان احسان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اعلمی یامچی حانیه

اعلمی یامچی حانیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
هاشم پور مقدم یامچی سجاد

هاشم پور مقدم یامچی سجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نان پزی محمد

نان پزی محمد

مديريت بيمه|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
آقا بیگلو علی

آقا بیگلو علی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حسین زاده اوردکلوئی علی

حسین زاده اوردکلوئی علی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
بوستانی محدثه

بوستانی محدثه

تاريخ|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
شبانی معصومه

شبانی معصومه

فيزيک مهندسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
وحیدی مرتضی

وحیدی مرتضی

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عباسی معصومه

عباسی معصومه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مردی مهسا

مردی مهسا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ناصری گوگجه مریم

ناصری گوگجه مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدی علیرضا

محمدی علیرضا

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حسن زاده خانه سر فاطمه

حسن زاده خانه سر فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آفتاب میرمحمدرضا

آفتاب میرمحمدرضا

مهندسي برق|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حسینی محمد

حسینی محمد

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عبدالحسین زاده مهدی

عبدالحسین زاده مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جدیی زهرا

جدیی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فرقانی محبوب آباد کوثر

فرقانی محبوب آباد کوثر

گردشگري|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
علیزاده استرقان نسترن

علیزاده استرقان نسترن

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خوش خلق عسل

خوش خلق عسل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ساجدی نژاد سیدطاها

ساجدی نژاد سیدطاها

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسینی مرکید سیدمهدی

حسینی مرکید سیدمهدی

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حقیر هانیه

حقیر هانیه

فيزيک مهندسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
کاظمی انامق زهرا

کاظمی انامق زهرا

زيست شناسي گياهي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شیری زاده ژاله

شیری زاده ژاله

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صمدپور بناب فاطمه

صمدپور بناب فاطمه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ملایی حسن

ملایی حسن

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ریاحی افسانه

ریاحی افسانه

فيزيک|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ماقبل سالار

ماقبل سالار

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ولی پور منصوره

ولی پور منصوره

زبان وادبيات عربي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ابراهیمی الهام

ابراهیمی الهام

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اربابی مهدی

اربابی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رنجبر پدرام

رنجبر پدرام

مهندسي عمران|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اسدی اکبر

اسدی اکبر

مهندسي برق|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
یاری علیرضا

یاری علیرضا

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
صادقی خدیجه

صادقی خدیجه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
لطفی معصومه

لطفی معصومه

ميکروبيولوژي|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
میرزایی اقدم احسان

میرزایی اقدم احسان

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدی وند کشکی محمدرضا

محمدی وند کشکی محمدرضا

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حق جو مریم

حق جو مریم

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
5/30/2023 6:15:07 PM
Menu