تبريز

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر تبريز

ماذنی باویل علیائی فرین

ماذنی باویل علیائی فرین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

10سال کانونی / 164 آزمون

تجربی
خلیل آذر رها

خلیل آذر رها

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تبريز | روزانه

10سال کانونی / 162 آزمون

تجربی
توتونچیان سمانه

توتونچیان سمانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

8سال کانونی / 148 آزمون

تجربی
معمار افرا

معمار افرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

7سال کانونی / 141 آزمون

تجربی
جبرائیلی نسرین

جبرائیلی نسرین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

8سال کانونی / 140 آزمون

تجربی
محمدپور دونا

محمدپور دونا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

10سال کانونی / 137 آزمون

تجربی
اسدی سما

اسدی سما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

8سال کانونی / 136 آزمون

تجربی
رسولی قره ورن مهدی

رسولی قره ورن مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 132 آزمون

تجربی
آسایش ریحانه

آسایش ریحانه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

11سال کانونی / 129 آزمون

تجربی
جهانگیروند حسین

جهانگیروند حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 126 آزمون

تجربی
نجفی داغلیان امیر

نجفی داغلیان امیر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 124 آزمون

تجربی
ورزقانی امیررضا

ورزقانی امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 123 آزمون

تجربی
سلیمانی سحر

سلیمانی سحر

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي تهران | ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 122 آزمون

تجربی
سهرابی هادی

سهرابی هادی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

6سال کانونی / 122 آزمون

تجربی
امیری احسان

امیری احسان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

6سال کانونی / 117 آزمون

تجربی
علی پور قنات علی

علی پور قنات علی

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

7سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
محمودزاده حسین

محمودزاده حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
عزیزی علی

عزیزی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

6سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
قاصدی فاطمه

قاصدی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

7سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
ناموروحید امین

ناموروحید امین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مراغه | روزانه

6سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
بهنود سینا

بهنود سینا

اقتصاد|دانشگاه تبريز | روزانه

6سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
حدودی عتیق سیدطاها

حدودی عتیق سیدطاها

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

7سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
حسنی پاکزاد پدرام

حسنی پاکزاد پدرام

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

9سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
حسن زاده کولانی میلاد

حسن زاده کولانی میلاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
ولدی اسکندر عطا

ولدی اسکندر عطا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

5سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
عمرانی پریا

عمرانی پریا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

5سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
اکبری حقرو طلا

اکبری حقرو طلا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
عبدالهی رضا

عبدالهی رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
سلیمان نژاد نیلوفر

سلیمان نژاد نیلوفر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

6سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
صلاح جو امیر حسین

صلاح جو امیر حسین

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

6سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
غلام اف آیسل

غلام اف آیسل

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
زرین نیا علی

زرین نیا علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

7سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
پاکی زهرا

پاکی زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
قضایی صبا

قضایی صبا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

6سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
ترحیب سارا

ترحیب سارا

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
یوسفی سرد صحرایی سردرود یوسفعلی

یوسفی سرد صحرایی سردرود یوسفعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
حسام امیر یوسف

حسام امیر یوسف

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
جلیلیان حامد آرمین

جلیلیان حامد آرمین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
راستکار محسن

راستکار محسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

6سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
جویبان کیمیا

جویبان کیمیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
شفاعت آرزو

شفاعت آرزو

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

6سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
میرزاآقاسی هستی

میرزاآقاسی هستی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | روزانه

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
قدس زاد ریحانه

قدس زاد ریحانه

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غير انتفاعي

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
اسماعیلی فاطمه

اسماعیلی فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
مهاری ثمر

مهاری ثمر

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
رسولی زهرا

رسولی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
نصیر اوغلی خیابانی امیرحسن

نصیر اوغلی خیابانی امیرحسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
خداپرست حقایقی بابک

خداپرست حقایقی بابک

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | روزانه

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
محمدی مهدیه

محمدی مهدیه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
حسین زاده شایان

حسین زاده شایان

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
محمدپور علی حسین

محمدپور علی حسین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

6سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
ابراهیمی فرشته

ابراهیمی فرشته

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
حیدری طاها

حیدری طاها

کاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
اسلام زاده حصاری محدثه

اسلام زاده حصاری محدثه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
سلمانی پریسا

سلمانی پریسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
تهم بهکام

تهم بهکام

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

7سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
صفری ساناز

صفری ساناز

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

6سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
امیرگرامی اورین

امیرگرامی اورین

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غير انتفاعي

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
بهرام ژینو

بهرام ژینو

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
خوشبین کوثر

خوشبین کوثر

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
رازی نوید

رازی نوید

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
فتحعلی زاده پراپری پیمان

فتحعلی زاده پراپری پیمان

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز | غير انتفاعي

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
امیدی زهرا

امیدی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
سلمان زاده علی

سلمان زاده علی

اقتصاد|دانشگاه تهران | روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
اصل نجاری ساناز

اصل نجاری ساناز

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
روزپیکر رها

روزپیکر رها

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
رفیع زاده قراملکی محمد

رفیع زاده قراملکی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
رسولی پرویزیان سحر

رسولی پرویزیان سحر

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

7سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
آرمان فر شقایق

آرمان فر شقایق

کاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
صادقی سمانه

صادقی سمانه

اقتصاد|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
مولائی سپهر

مولائی سپهر

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
پاشابیگی زاده اسما

پاشابیگی زاده اسما

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
ظریف اسفهلان محمدرضا

ظریف اسفهلان محمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
اشرفی مهنا

اشرفی مهنا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
مهدی زاده گاوگانی صبا

مهدی زاده گاوگانی صبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
حداد عسل

حداد عسل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
یوسفی قراملکی محمدرضا

یوسفی قراملکی محمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
جمالی آرمیتا

جمالی آرمیتا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
حمیدی زهرا

حمیدی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
اسکندری محمدحسین

اسکندری محمدحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
پالیزوان وند زهرا

پالیزوان وند زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
برون بری آیلین

برون بری آیلین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
علمداری دریا

علمداری دریا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
سرکارات هلیا

سرکارات هلیا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
رحیمی کندلجی مهدیه

رحیمی کندلجی مهدیه

روانشناسي|دانشگاه تبريز | روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
جداری زارع زاده مائده

جداری زارع زاده مائده

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
پذیره سینا

پذیره سینا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
باقر زاده خواجه نفیسه

باقر زاده خواجه نفیسه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
عیوض زاده خدیجه

عیوض زاده خدیجه

روانشناسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
علیزاده امیر

علیزاده امیر

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
درخشانی کوثر

درخشانی کوثر

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
عظیمی شراره

عظیمی شراره

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
سلطانپور امیررضا

سلطانپور امیررضا

اعضاي مصنوعي|موسسه اموزش عالي علمي -کاربردي هلال ايران | روزانه

6سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
اسماعیلی دارایی مهدی

اسماعیلی دارایی مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
صابر آرش

صابر آرش

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
مسن باویلی سحر

مسن باویلی سحر

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
فیروزی زهره

فیروزی زهره

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
احمدی ساروخلیل مبینا

احمدی ساروخلیل مبینا

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
واعظ قراملکی نسترن

واعظ قراملکی نسترن

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
ابراهیمی مرتضی

ابراهیمی مرتضی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

8سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
یدی پور شادیا

یدی پور شادیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
شفقی مسعود

شفقی مسعود

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
معتمد کوزه کنان ابوالفضل

معتمد کوزه کنان ابوالفضل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
افتخاری ابراهیم

افتخاری ابراهیم

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
افکاری امیرمهدی

افکاری امیرمهدی

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
پورشجاع شبنم

پورشجاع شبنم

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تبريز | روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
سعید ابادی سیما

سعید ابادی سیما

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
حسن زاده دیزجی حسان

حسن زاده دیزجی حسان

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غير انتفاعي

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
سرکش آیلا

سرکش آیلا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
غفاری سینا

غفاری سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
صادقی نخفروزانی غزال

صادقی نخفروزانی غزال

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
شهیدی تمنا

شهیدی تمنا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
رهجو آیلا

رهجو آیلا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
جباریان پوریا

جباریان پوریا

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
مرادپور امیررضا

مرادپور امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
فیلی امیرحسین

فیلی امیرحسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

6سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
استاد رحیمی سعید

استاد رحیمی سعید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
زمانی محمد مهدی

زمانی محمد مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
پروین زاد فاطمه

پروین زاد فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
جدیدالسلامی آراز

جدیدالسلامی آراز

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
ایمان علیزاده پوریا

ایمان علیزاده پوریا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
امین سبحانی احسان

امین سبحانی احسان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
شفیعی عرفان

شفیعی عرفان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
پاتیار سینا

پاتیار سینا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
اولاد غفاری محمد

اولاد غفاری محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
محمدزاده مهریار علی

محمدزاده مهریار علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
روحی وحید

روحی وحید

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
پور محمد حمید

پور محمد حمید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
ساسانی زهرا

ساسانی زهرا

شيمي کاربردي|دانشگاه تبريز | روزانه

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
رقمی مرتضی

رقمی مرتضی

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
کبیری شایان

کبیری شایان

گياه پزشکي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
رجبی امیر

رجبی امیر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
اختری اسکوئی کیانا

اختری اسکوئی کیانا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
علی محمدی سیابان حسان

علی محمدی سیابان حسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
شیرینی صبا

شیرینی صبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
اسلامی خسروشاهی شیما

اسلامی خسروشاهی شیما

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
فرشیدفر علی

فرشیدفر علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
وردست فرشته

وردست فرشته

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
جوهری کامیار

جوهری کامیار

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
فرج اوغلی رسا

فرج اوغلی رسا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
روده چی یوسف نژادان نهال

روده چی یوسف نژادان نهال

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
تقی پور دیزجی ثنا

تقی پور دیزجی ثنا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
پیرزاده مهدیار

پیرزاده مهدیار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
آقاپور سجاد

آقاپور سجاد

مديريت مالي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
نوین فر الهه

نوین فر الهه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
تقوی دغدغان محمد

تقوی دغدغان محمد

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
برقی مقدم شادی

برقی مقدم شادی

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
کاظمی میلاد

کاظمی میلاد

زيست فناوري|دانشگاه مراغه | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
هاشم پور پویا

هاشم پور پویا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
قربان زاده نظرلو دنیز

قربان زاده نظرلو دنیز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
اصغرنیا ائلشن

اصغرنیا ائلشن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
علیجانی ممقانی هادی

علیجانی ممقانی هادی

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
وطن خواه بارنجی محمدرضا

وطن خواه بارنجی محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
شیرین زاده اسما

شیرین زاده اسما

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
عبدی امیر آباد فاطمه

عبدی امیر آباد فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
فیروزی محمدرضا

فیروزی محمدرضا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
موسوی نژاد بنام سیده زهرا

موسوی نژاد بنام سیده زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
تابان صادقی کسری

تابان صادقی کسری

زيست شناسي جانوري|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
زارع شاهمرس مهدی

زارع شاهمرس مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
سلطانی سیس مهدی

سلطانی سیس مهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
برزگر باروق سپیده

برزگر باروق سپیده

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
حسین پورداش آتانی صنم

حسین پورداش آتانی صنم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
مقدسی عسل

مقدسی عسل

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
گل محمدی امین

گل محمدی امین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
عباس نژاد پریا

عباس نژاد پریا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
عباس نژاد امیر رضا

عباس نژاد امیر رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

6سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
جلالی فاطمه

جلالی فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
نقی پور یاشار

نقی پور یاشار

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
عزتی تبریزی زهرا

عزتی تبریزی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
عسکری علی

عسکری علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
هاشم زاده مهدی

هاشم زاده مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
صمد نژاد خانقاه سمیرا

صمد نژاد خانقاه سمیرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
جعفری کوثر

جعفری کوثر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
عبادی محمدرضا

عبادی محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
احمدی کند جانی محمدامین

احمدی کند جانی محمدامین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
نیمه فروش سمانه

نیمه فروش سمانه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
قدرتی آذر میلاد

قدرتی آذر میلاد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
اجتماعی پریا

اجتماعی پریا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
نادری آیسان

نادری آیسان

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

6سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
غلامی ساحل

غلامی ساحل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
حیدری کسری

حیدری کسری

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
نریمانی مائده

نریمانی مائده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
شیخ آقائی ژینا

شیخ آقائی ژینا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
رحیمی سلوا

رحیمی سلوا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
خدادوست آذین

خدادوست آذین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
نریمانی رسول

نریمانی رسول

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
فرساد لایق امیرعلی

فرساد لایق امیرعلی

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
رنجبران آرش

رنجبران آرش

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز | غير انتفاعي

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
دائی سرخابی امین

دائی سرخابی امین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
آراد امیررضا

آراد امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
رحیمی سینا

رحیمی سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
کاشی زنوزی فاطمه

کاشی زنوزی فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
یگانه احمدی مریم

یگانه احمدی مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
باقری پیروز یاشار

باقری پیروز یاشار

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غير انتفاعي

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
غیبی نیلوفر

غیبی نیلوفر

شيمي کاربردي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
سید برحق زهرا

سید برحق زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
نامدار نیما

نامدار نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
رسولی جابری صبا

رسولی جابری صبا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
موقر نیا الهه

موقر نیا الهه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
علی محمدی سیابان عسل

علی محمدی سیابان عسل

شيمي کاربردي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
نیکان فر امیر وحید

نیکان فر امیر وحید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
غفوریان فرناز

غفوریان فرناز

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مستقیمی مطلق پارسا

مستقیمی مطلق پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
شاکری فر مهدی

شاکری فر مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
فاضل هروی بهنام

فاضل هروی بهنام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
رسول زاده محمدرضا

رسول زاده محمدرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
زادبود مهسا

زادبود مهسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
پرچمی پارلار

پرچمی پارلار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
زارعی تازه کند هادی

زارعی تازه کند هادی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
ضابط ثمین

ضابط ثمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
بهارامید سامان

بهارامید سامان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
دانشپایه آیدا

دانشپایه آیدا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

5سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
اسفند یاری نژاد ایلین

اسفند یاری نژاد ایلین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
محمدپور امیرحسین

محمدپور امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
خادمی خامنه میلاد

خادمی خامنه میلاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
بیرام زاده حانیه

بیرام زاده حانیه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
عادلی نیک مهرنوش

عادلی نیک مهرنوش

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
رنجبری کسانق سحر

رنجبری کسانق سحر

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
عارفی زهرا

عارفی زهرا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
نظرپوری کیمیا

نظرپوری کیمیا

شيمي محض|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
مهری مهدیه

مهری مهدیه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
طباطباوکیلی یاسمین

طباطباوکیلی یاسمین

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
نعمتی هادی

نعمتی هادی

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
محمودی رضا

محمودی رضا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

5سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
موسوی فاطمه

موسوی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
غلامی انیس

غلامی انیس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
سلطان زاده عرفان

سلطان زاده عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
رضائی نسیم

رضائی نسیم

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
بهمنی امیرمحمد

بهمنی امیرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
سروری عرفان

سروری عرفان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه نيرو انتظامي

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
بهمنی شهرزاد

بهمنی شهرزاد

روانشناسي|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
نوشین فرد کوثر

نوشین فرد کوثر

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
ممقانی زاده احسان

ممقانی زاده احسان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
نیکنام لاله نسیم

نیکنام لاله نسیم

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مجیدی دستجردی الناز

مجیدی دستجردی الناز

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
علی زاده پویا

علی زاده پویا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
حسین زاده ذبیحی رومینا

حسین زاده ذبیحی رومینا

شيمي کاربردي|دانشگاه مراغه | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
دیندارصفا نوشین

دیندارصفا نوشین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
رزمان آرمین

رزمان آرمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مردی مهدی

مردی مهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
بهشتی رسا

بهشتی رسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
شقاقی قیچاقی رضی

شقاقی قیچاقی رضی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
معصومی فاطمه

معصومی فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
دنیافر امیرحسین

دنیافر امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
برومندپور محمدرضا

برومندپور محمدرضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
معرفت غزاله

معرفت غزاله

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
رحیمی مرتضی

رحیمی مرتضی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
عباپور محدثه

عباپور محدثه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
دهقانی کندلجی زهرا

دهقانی کندلجی زهرا

گياه پزشکي|دانشگاه تبريز | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
پرچمی سمن

پرچمی سمن

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه تهران | روزانه

5سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
دلیر قراملکی مینا

دلیر قراملکی مینا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز | غير انتفاعي

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
چائی رسولی تبریزی اشکان

چائی رسولی تبریزی اشکان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
عمرانی بهارک

عمرانی بهارک

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

5سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
عبداله زاده ایلخچی محمدامین

عبداله زاده ایلخچی محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
راهوار گلنوش

راهوار گلنوش

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نیک حال سمانه

نیک حال سمانه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نعمت روژانو

نعمت روژانو

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
شاهد خطیبی امیر

شاهد خطیبی امیر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
پیرزاده فاطمه

پیرزاده فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نظری مینا

نظری مینا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
وزیری تیمورلوئی سمیرا

وزیری تیمورلوئی سمیرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
قریبی عرفان

قریبی عرفان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
عزتی پارسا اتابک

عزتی پارسا اتابک

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
محمدخانی آیدا

محمدخانی آیدا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
علی زاده لمعانی لادن

علی زاده لمعانی لادن

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
صادق محمد

صادق محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
گل محمدی قراخانلو حانیه

گل محمدی قراخانلو حانیه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
صادقیان ملکی عرفان

صادقیان ملکی عرفان

شيمي کاربردي|دانشگاه تبريز | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
طالب نژاد پناه

طالب نژاد پناه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
دوستار اقدم محمدامین

دوستار اقدم محمدامین

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غير انتفاعي

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
فرج زاده شهریار

فرج زاده شهریار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
رضائی شیرین

رضائی شیرین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
کرم نژاد اتنا

کرم نژاد اتنا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
احمدزاده ایلمان

احمدزاده ایلمان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
دستوری المیرا

دستوری المیرا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غير انتفاعي

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
قاسمی مهسا

قاسمی مهسا

گردشگري|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مهام آرین

مهام آرین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
ساعی پارسا

ساعی پارسا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
محمدی زهرا

محمدی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
نایبی امیرحسین

نایبی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
عباس پور کامیاب امیر

عباس پور کامیاب امیر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
صفی امیر

صفی امیر

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
اربی گیسو

اربی گیسو

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
نبیی ساینا

نبیی ساینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
سلطانی عباس

سلطانی عباس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
سلمانی وند باسمنج عاطفه

سلمانی وند باسمنج عاطفه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
ظهری آیدین

ظهری آیدین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
صمدی افشار ساحل

صمدی افشار ساحل

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
ابیضی پویا

ابیضی پویا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
جعفری مقدم طیول کوثر

جعفری مقدم طیول کوثر

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
منافی فاطمه

منافی فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
ابولی مهدی

ابولی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
سهراب نوی اسما

سهراب نوی اسما

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اژدری کجاباد حامد

اژدری کجاباد حامد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
محمدپور الهه

محمدپور الهه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
سلیمانی فاطمه

سلیمانی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
خدابخش سحر

خدابخش سحر

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
عبدالحسین زاده بیتا

عبدالحسین زاده بیتا

شيمي محض|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
عالی بیگی فاطمه

عالی بیگی فاطمه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غير انتفاعي

5سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
سهرابی دلی علی

سهرابی دلی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
نور آئین سپهر

نور آئین سپهر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
اساسی امیرحسین

اساسی امیرحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
عباسی کبودان سجاد

عباسی کبودان سجاد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
حبیب زاده محمد

حبیب زاده محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
برهان رشیدی آرین

برهان رشیدی آرین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
جدیت رضا

جدیت رضا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
حیدری حسین

حیدری حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
یاوری ثمین

یاوری ثمین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
کمیجانی صبا

کمیجانی صبا

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
دادخواه زین آباد علی

دادخواه زین آباد علی

زمين شناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
اصل لاهیجانی هاله

اصل لاهیجانی هاله

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غير انتفاعي

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
نجائی آبادی مهلا

نجائی آبادی مهلا

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
علیزاده باغبانان یگانه

علیزاده باغبانان یگانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
شهلوی منور محمد پوریا

شهلوی منور محمد پوریا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
محقق نیما

محقق نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
یعقوبی محمدرضا

یعقوبی محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
نیک نفس دولت آبادی مهسا

نیک نفس دولت آبادی مهسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
صابر فرزام پویا

صابر فرزام پویا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
انسانی خواجه نیایش

انسانی خواجه نیایش

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
باوری ثنا

باوری ثنا

شيمي محض|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اختری باویل علیائی پریا

اختری باویل علیائی پریا

شيمي کاربردي|دانشگاه اروميه | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
امیری شیخ احمد لو حسن

امیری شیخ احمد لو حسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ملکی اقدم مهدی

ملکی اقدم مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
بانی شرکا آلاله

بانی شرکا آلاله

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
تشنه دل عطا

تشنه دل عطا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ملکی فر حسنا

ملکی فر حسنا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
سمساریه الهام

سمساریه الهام

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
افتابی یوسف اباد ثنا

افتابی یوسف اباد ثنا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
غنی نژادی اهری پریا

غنی نژادی اهری پریا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
صالحی ندا

صالحی ندا

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
محمودی شاهسوار آیسا

محمودی شاهسوار آیسا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
سبزی متنق علی

سبزی متنق علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
فرهمندراد ثنا

فرهمندراد ثنا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حسن پور الهه

حسن پور الهه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
میلادی قره آغاج پریا

میلادی قره آغاج پریا

روانشناسي|دانشگاه مراغه | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
سبزی متنق سهیل

سبزی متنق سهیل

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عبادزاده نسترن

عبادزاده نسترن

علوم وصنايع غذايي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
بابازاده آغ اسماعیلی احمدرضا

بابازاده آغ اسماعیلی احمدرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
نصرت لو میلاد

نصرت لو میلاد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
دهقان زاده نیره

دهقان زاده نیره

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ره گوی کیامهر

ره گوی کیامهر

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
امامی علی

امامی علی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
پناهی هریس یزدان

پناهی هریس یزدان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
تقی زاده ابوالفضل

تقی زاده ابوالفضل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
جعفری زاد امیررضا

جعفری زاد امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
صمد نشان سیده حانیه

صمد نشان سیده حانیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نصیرزاده سامان

نصیرزاده سامان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ابراهیمی سینا

ابراهیمی سینا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عباسی هروی سانیا

عباسی هروی سانیا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
کرمی علی

کرمی علی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
صارمی پارسا

صارمی پارسا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
علی نژادفردفخیم محمد

علی نژادفردفخیم محمد

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
طالبی نهر زهرا

طالبی نهر زهرا

گردشگري|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مرسلی رها

مرسلی رها

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
انوری سیامک

انوری سیامک

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سلمانی صبا

سلمانی صبا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
خیری ابوالفضل

خیری ابوالفضل

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سراندیبیان محدثه

سراندیبیان محدثه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
داداشی ممقانی سینا

داداشی ممقانی سینا

شيمي کاربردي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
احمدی زاده محمد

احمدی زاده محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
صنعتی حانیه

صنعتی حانیه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
کوهی گل تپه مصطفی

کوهی گل تپه مصطفی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سرائی علی

سرائی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
تبریزی کیان

تبریزی کیان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
شکوری بیلانکوهی سیدعرفان

شکوری بیلانکوهی سیدعرفان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فتحی رشید سهند

فتحی رشید سهند

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
محمودنسب حورا

محمودنسب حورا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
دلجوان قدرتی تارا

دلجوان قدرتی تارا

روانشناسي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حقی تینا

حقی تینا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
تهموزی محمد

تهموزی محمد

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
محمدپور سمیرا

محمدپور سمیرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نجفی پارسا

نجفی پارسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
زارع جانان

زارع جانان

شيمي محض|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
یوسف خانی سینا

یوسف خانی سینا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فرحمی سبا

فرحمی سبا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سیفی خواحه مرجان سمیه

سیفی خواحه مرجان سمیه

اقتصاد|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
غلامی امیرمحمد

غلامی امیرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
گوزل پور فرناز

گوزل پور فرناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
میرزائی نهر عطا

میرزائی نهر عطا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
فرخی آروین

فرخی آروین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نعمتی سارا

نعمتی سارا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
بدری امیر

بدری امیر

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
میرزاپور مریم

میرزاپور مریم

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ایمانی سیده ثمین

ایمانی سیده ثمین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
پاک منش نادیا

پاک منش نادیا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نصیری حسین

نصیری حسین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
گل بهار نیلوفر

گل بهار نیلوفر

زيست شناسي جانوري|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
محمدعلی زاده نامدار مهسا

محمدعلی زاده نامدار مهسا

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
کریمی یگانه

کریمی یگانه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
محرابی کلجاهی سیده پریا

محرابی کلجاهی سیده پریا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز | غير انتفاعي

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حمیدی عدل ایلین

حمیدی عدل ایلین

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه | غير انتفاعي

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
طرزمنی علی

طرزمنی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
پیراهش سیدکسری

پیراهش سیدکسری

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
اقدامی شجاعی آیناز

اقدامی شجاعی آیناز

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ایفائی نازنین

ایفائی نازنین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
پاکباز اسکندر نیما

پاکباز اسکندر نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عیوضی سیه کلان معصومه

عیوضی سیه کلان معصومه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بحری زهرا

بحری زهرا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
آذر دین آباد یاشار

آذر دین آباد یاشار

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز | غير انتفاعي

5سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
راحلی امیرعطا

راحلی امیرعطا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حسن پورشعاری امیر

حسن پورشعاری امیر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شفیعی میرعلی

شفیعی میرعلی

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
پایدار نوجه ده سمیرا

پایدار نوجه ده سمیرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
پاکفرد نیلوفر

پاکفرد نیلوفر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قیاسی بخشایش مهران

قیاسی بخشایش مهران

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حیدری آیدا

حیدری آیدا

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اول آبادی ثمین

اول آبادی ثمین

شيمي محض|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
باستار آفرین

باستار آفرین

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز | روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
انصاری مینق ایناز

انصاری مینق ایناز

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
علی زاده مریم

علی زاده مریم

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه اروميه | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
آقامحمدی فرناز

آقامحمدی فرناز

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
پورمحمدشاهسوار سمیرا

پورمحمدشاهسوار سمیرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نصیری هادی

نصیری هادی

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حیدرزاده نیکی کند پویا

حیدرزاده نیکی کند پویا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
صفوی الهام سادات

صفوی الهام سادات

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
کیانی کیمیا

کیانی کیمیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
توانائی مریم

توانائی مریم

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
قنبری امیررضا

قنبری امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جباری رنجبر علی

جباری رنجبر علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حسن پور فردین

حسن پور فردین

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اسدی پیغان افسانه

اسدی پیغان افسانه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مطیع شرعی علی

مطیع شرعی علی

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عباسی الهه

عباسی الهه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اکبری خیره مسجدی دنیز

اکبری خیره مسجدی دنیز

شيمي محض|دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
معینی هلیا

معینی هلیا

شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مسلمی سعیده

مسلمی سعیده

گردشگري|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فروتن راد سارا

فروتن راد سارا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
صلحائی کهنموئی معصومه

صلحائی کهنموئی معصومه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رءوف صایب هدیه

رءوف صایب هدیه

ميکروبيولوژي|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رحیمی راد مهدیه

رحیمی راد مهدیه

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فیروزی نیما

فیروزی نیما

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نوحی نیما

نوحی نیما

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
بهی محمدجواد

بهی محمدجواد

علوم قران وحديث|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
پورکریم معصومه

پورکریم معصومه

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
آقایی علی

آقایی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
قهرمانی دهبکری محمدثنا

قهرمانی دهبکری محمدثنا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حاجی محمدلو فراز

حاجی محمدلو فراز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
زینالی امیرحسین

زینالی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مالکی القلندیس احسان

مالکی القلندیس احسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جهانی اقبلاغ مهری

جهانی اقبلاغ مهری

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سبزبهاریان آیسان

سبزبهاریان آیسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سعادتمند فرینو

سعادتمند فرینو

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عزتی عبدالجبار محدثه

عزتی عبدالجبار محدثه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مهدوی طباطبائی آیدا

مهدوی طباطبائی آیدا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
کیوانی نادیا

کیوانی نادیا

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اقدامی خواجه رها

اقدامی خواجه رها

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عبدالحسین فام احسان

عبدالحسین فام احسان

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
پورشیخ علی اصغری میلاد

پورشیخ علی اصغری میلاد

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ایمانی زهرا

ایمانی زهرا

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غير انتفاعي

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
یوسف زاده امین

یوسف زاده امین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
یاسنی محدثه

یاسنی محدثه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
صفری کسری

صفری کسری

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ولی زاده حیدرلو فاطمه

ولی زاده حیدرلو فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اکبری میانبازور الهه

اکبری میانبازور الهه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
پاکروساری یاریقان ندا

پاکروساری یاریقان ندا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بهاور حدیث

بهاور حدیث

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
کوه نورداصلی ایلین

کوه نورداصلی ایلین

اقتصاد|دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
موثقی محیا

موثقی محیا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
پهلوان علمداری پارسا

پهلوان علمداری پارسا

شيمي کاربردي|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
خلقی فاطمه

خلقی فاطمه

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
آتشگاهی کیوان

آتشگاهی کیوان

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اردوبادی ثمین

اردوبادی ثمین

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غير انتفاعي

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
غلامی خامنه سامان

غلامی خامنه سامان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
یوسف زاده گندوانی نیلوفر

یوسف زاده گندوانی نیلوفر

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شاهگلی سیدفراز

شاهگلی سیدفراز

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
پیروز پناه سیده ساناز

پیروز پناه سیده ساناز

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
روحانی زاده فاطمه

روحانی زاده فاطمه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
آذری کلوانق هادی

آذری کلوانق هادی

مديريت بازرگاني|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
پور مستقیمی شایان

پور مستقیمی شایان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ملک پور میثم

ملک پور میثم

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اسماعیل زاده نوید

اسماعیل زاده نوید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
چمنی چمن زمین محمدرضا

چمنی چمن زمین محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مهرزاد صدقیانی ساقی

مهرزاد صدقیانی ساقی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
توحیدتوراقای حسین

توحیدتوراقای حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
دهقان نژاد سولماز

دهقان نژاد سولماز

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محمد زاده مارالانی اصل اسماء

محمد زاده مارالانی اصل اسماء

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فرتاش کرکج حانیه

فرتاش کرکج حانیه

شيمي کاربردي|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شاهرخی هلق سیما

شاهرخی هلق سیما

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
قهرمانی هوراند زهرا

قهرمانی هوراند زهرا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رحیمی اذر مهدیه

رحیمی اذر مهدیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خلیل زاده عطاری زهرا

خلیل زاده عطاری زهرا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نقی زاده خانقاه علی

نقی زاده خانقاه علی

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غير انتفاعي

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خانی نگارستان ریحانه

خانی نگارستان ریحانه

گياه پزشکي|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سلیمانی وند آذر سیده الهام

سلیمانی وند آذر سیده الهام

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عبدلی امیررضا

عبدلی امیررضا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر-تبريز | غير انتفاعي

5سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مهدیزاده نگین

مهدیزاده نگین

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه | غير انتفاعي

4سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ظفری رسا

ظفری رسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
علی نژاد رسول

علی نژاد رسول

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سیدی فاطمه

سیدی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ارشدی هاله

ارشدی هاله

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عبدالحسین زاده مجتبی

عبدالحسین زاده مجتبی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
جلیلی امیرحسین

جلیلی امیرحسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
جعفری قریچه ثنا

جعفری قریچه ثنا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ایمانی دیزج یکان مریم

ایمانی دیزج یکان مریم

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
راعی امیررضا

راعی امیررضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
یاوری افشرد مهدی

یاوری افشرد مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
بناء خلدی اسما

بناء خلدی اسما

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
یاری کلجاهی نادیا

یاری کلجاهی نادیا

زيست شناسي گياهي|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
بخت اور سهند

بخت اور سهند

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
آزادی عسل

آزادی عسل

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
یوسفی فاطمه

یوسفی فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حکیمی علی

حکیمی علی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
امامعلی زاده ملیکا

امامعلی زاده ملیکا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فرهادزاده شقایق

فرهادزاده شقایق

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
دشتی هادی

دشتی هادی

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
امامی حسین

امامی حسین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حامد انیسه

حامد انیسه

گردشگري|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مرادی کریمی رضا

مرادی کریمی رضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
قنبری سهرون حسین

قنبری سهرون حسین

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
غیبی وایقان رقیه

غیبی وایقان رقیه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اسمعیل زاده قراجه سنا

اسمعیل زاده قراجه سنا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
جوی بار مهسا

جوی بار مهسا

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
جمشیدی اقدم فاطمه

جمشیدی اقدم فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
علیزاده فنانلو فاطمه

علیزاده فنانلو فاطمه

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عابد داش اتان معصومه

عابد داش اتان معصومه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نسیمی آیدین

نسیمی آیدین

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شجاعی نسترن

شجاعی نسترن

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
کمپانی محمدی یاسمین

کمپانی محمدی یاسمین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
جعفریان مهدی

جعفریان مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
پیر ساور مهسا

پیر ساور مهسا

روانشناسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عموزین الدینی موسوی نازنین

عموزین الدینی موسوی نازنین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
پورپرتوی آلانق الهه

پورپرتوی آلانق الهه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
جمیری سارا

جمیری سارا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
بلندی زهرا

بلندی زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سیفی نژاد سودا

سیفی نژاد سودا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حسن پور فاطمه

حسن پور فاطمه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حسینی نژاد شاد باد فاطمه

حسینی نژاد شاد باد فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
پور عبدلی متنق امیررضا

پور عبدلی متنق امیررضا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مراغه | نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
کریم پور اسرا

کریم پور اسرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رسولی پگاه

رسولی پگاه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
موسوی هروی مهتا

موسوی هروی مهتا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
کاظمی نسبان شتربان امید

کاظمی نسبان شتربان امید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
توفیق الهام

توفیق الهام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ذوقی تجرق ثنا

ذوقی تجرق ثنا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
محمدزاده سالار

محمدزاده سالار

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
صیادی مهر آیدا

صیادی مهر آیدا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اسفندیاری کلجاهی مهران

اسفندیاری کلجاهی مهران

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مقدم نا نساء سمیرا

مقدم نا نساء سمیرا

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نقی زاده مهدیه

نقی زاده مهدیه

شيمي محض|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عبادی وند هستی

عبادی وند هستی

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
احدی خیرآباد امیرحسام

احدی خیرآباد امیرحسام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
کیانی امیرحسین

کیانی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اقاپور نسیم

اقاپور نسیم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
سید نژاد بارنجی مژگان

سید نژاد بارنجی مژگان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نامور الهه

نامور الهه

روانشناسي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
فتاحی سیده آی تک

فتاحی سیده آی تک

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
وظیفه ندا

وظیفه ندا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محبی علی

محبی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
یاز حنانه

یاز حنانه

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اسماعیل نژاد حانیه

اسماعیل نژاد حانیه

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محسنی فاطمه

محسنی فاطمه

شيمي محض|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
طالب زاده سیدمهراد

طالب زاده سیدمهراد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
جبارزاد نوری سویل

جبارزاد نوری سویل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شرقی زهرا

شرقی زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
امین برنجی محمد

امین برنجی محمد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اسدزاده فاطمه

اسدزاده فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
آئین مهتاب

آئین مهتاب

روانشناسي|دانشگاه مراغه | نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
یاری خسروشاهی فاطمه

یاری خسروشاهی فاطمه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
بخشی دیزج علی

بخشی دیزج علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عزیزی زین الحاجلو مهدی

عزیزی زین الحاجلو مهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
کیکاوس ایرانق زهرا

کیکاوس ایرانق زهرا

روانشناسي|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
کاوه مهدیه

کاوه مهدیه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
راستی زهرا

راستی زهرا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
غفاری کرد لر فاطمه

غفاری کرد لر فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
افضلی شادی

افضلی شادی

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شیرزادی امیرحسین

شیرزادی امیرحسین

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اسدالهی زهرا

اسدالهی زهرا

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه | غير انتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
بابائی اقدم فردین

بابائی اقدم فردین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فاضلی نسب فاطمه

فاضلی نسب فاطمه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
العباد نوید

العباد نوید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اسلامی بناب مریم

اسلامی بناب مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جعفری صندلی زهرا

جعفری صندلی زهرا

علوم وصنايع غذايي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جوادی زهرا

جوادی زهرا

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
موسوی سید علی

موسوی سید علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مجد قراملکی آرمان

مجد قراملکی آرمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
موافقی نوید

موافقی نوید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حسنی فر علی رضا

حسنی فر علی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سیدسجادی حنانه

سیدسجادی حنانه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خداخواه نگار

خداخواه نگار

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
علیزاده حصار پارمیس

علیزاده حصار پارمیس

علوم ورزشي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جعفر پور ثنا

جعفر پور ثنا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مقیمی آذری ناز گل

مقیمی آذری ناز گل

گردشگري|دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فتحی خشندرق پریا

فتحی خشندرق پریا

زيست شناسي گياهي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قادری زمهریر حنانه

قادری زمهریر حنانه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شریف زاده صیفار فرزانه

شریف زاده صیفار فرزانه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عرفان فاضل علیرضا

عرفان فاضل علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اکرامی نیا سید حسین

اکرامی نیا سید حسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زارعی فرشاد

زارعی فرشاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
موصف قالیچه نازنین

موصف قالیچه نازنین

ميکروبيولوژي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مهدی زاده امیرمحمد

مهدی زاده امیرمحمد

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
برزگران اسنجان مهدیه

برزگران اسنجان مهدیه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دلجوان اکبری عسل

دلجوان اکبری عسل

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
پورحاجی فاطمه

پورحاجی فاطمه

گياه پزشکي|دانشگاه مراغه | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حسینی عسل

حسینی عسل

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مراغه | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صارمی لیلا

صارمی لیلا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رهبران دادبخش نگین

رهبران دادبخش نگین

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نقیبی یاشار

نقیبی یاشار

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محمدجعفری عاطفه

محمدجعفری عاطفه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قبادیان آنیتا

قبادیان آنیتا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عبداله زاد رضا

عبداله زاد رضا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شاطری زهرا

شاطری زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
هاشم زاده سعید

هاشم زاده سعید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
وحدت فائزه

وحدت فائزه

مديريت دولتي|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زبر جدی کجاباد حنانه

زبر جدی کجاباد حنانه

شيمي کاربردي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
علی زاده نرجس

علی زاده نرجس

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
پور عباد رویا

پور عباد رویا

شيمي محض|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
توحیدی مهر رعنا

توحیدی مهر رعنا

علوم ورزشي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
آصفی محمدصدرا

آصفی محمدصدرا

علوم وصنايع غذايي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عباس پور آقبلاق مهدیه

عباس پور آقبلاق مهدیه

بهداشت وبازرسي گوشت|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رفعتیان شکیبا

رفعتیان شکیبا

گياه پزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مقامی حسن

مقامی حسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جباری بیرامی علیرضا

جباری بیرامی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نوری مهدی

نوری مهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
داداشی سیما

داداشی سیما

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
واعظی آنیما

واعظی آنیما

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
علافی اسگوئی دیبا

علافی اسگوئی دیبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نوری هادی

نوری هادی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اصل صمدیان سردرود سجاد

اصل صمدیان سردرود سجاد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خانی زهرا

خانی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سلماسی نگین

سلماسی نگین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
پناهی فرزاد

پناهی فرزاد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حقیی زهرا

حقیی زهرا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
آزاد بهادران مهسا

آزاد بهادران مهسا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
یوسفی آذر فام ثنا

یوسفی آذر فام ثنا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نوری برمس اعظم

نوری برمس اعظم

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
دانایی رزا

دانایی رزا

شيمي محض|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
علوی سیده مهدیه

علوی سیده مهدیه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز | غير انتفاعي

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جلیلی گلزار ریحانه

جلیلی گلزار ریحانه

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمودآبادی پریا

محمودآبادی پریا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدزاده مهدی

محمدزاده مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
موسوی پور عرفان

موسوی پور عرفان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دوستی فرد نرگس

دوستی فرد نرگس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قربانی محسن

قربانی محسن

روانشناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
موسوی صولت آبادی میرمهدی

موسوی صولت آبادی میرمهدی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسن پور زهرا

حسن پور زهرا

روانشناسي|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مظاهری حبیب

مظاهری حبیب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
امیری سعیده

امیری سعیده

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زارعی اوین

زارعی اوین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خبازی دولت اباد حنانه

خبازی دولت اباد حنانه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نژاد خالان رضا

نژاد خالان رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عطاریفر مرتضی

عطاریفر مرتضی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بنازاده اسکوئی امیررضا

بنازاده اسکوئی امیررضا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شهنازغازانی آیدین

شهنازغازانی آیدین

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عبدی مریم

عبدی مریم

روانشناسي|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسینی حنانه

حسینی حنانه

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عابدینی لیلا

عابدینی لیلا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پیروز پناه سیده سارا

پیروز پناه سیده سارا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
طبیبی حسناء

طبیبی حسناء

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
امیری فر آرین

امیری فر آرین

زيست فناوري|دانشگاه ايلام | نوبت دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مرده کتانی اصل صبا

مرده کتانی اصل صبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حریری محمدرضا

حریری محمدرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدی زهرا

محمدی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رنجبر سارینا

رنجبر سارینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محسنی نیا عرفان

محسنی نیا عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رفیع زاده قراملکی مهدی

رفیع زاده قراملکی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اسماعیل زاده عقیمی آرینا

اسماعیل زاده عقیمی آرینا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پرتوشعار هریس علی اصغر

پرتوشعار هریس علی اصغر

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اسدی آیدینلو فاطمه

اسدی آیدینلو فاطمه

ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پارسا مهسا

پارسا مهسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نوبهار امیرمحمود

نوبهار امیرمحمود

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اصلانی لجین فاطمه

اصلانی لجین فاطمه

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سهرابی قراخانلو فائزه

سهرابی قراخانلو فائزه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خوابی شتربانی آیدا

خوابی شتربانی آیدا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سنایی صبا

سنایی صبا

روانشناسي|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
کیوان فر مهسا

کیوان فر مهسا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اسداله پور عبیدی طناز

اسداله پور عبیدی طناز

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شاه محمدی زغن آباد الهام

شاه محمدی زغن آباد الهام

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دهقان کهنموئی حسین

دهقان کهنموئی حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بابایان ونستان کوثر

بابایان ونستان کوثر

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نیرومند باروجی رضا

نیرومند باروجی رضا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر-تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسینی قراگوزایل فائزه

حسینی قراگوزایل فائزه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسنی اسکویی فاطمه

حسنی اسکویی فاطمه

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خورسندی الهه

خورسندی الهه

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه | غير انتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
طاعتی علمداری یلدا

طاعتی علمداری یلدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ثروتی گرگری الهام

ثروتی گرگری الهام

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سپهری لاله سهند

سپهری لاله سهند

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اسدی زهرا

اسدی زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
معین مهر محمد

معین مهر محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
علیائی باویل علیائی پریا

علیائی باویل علیائی پریا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اسکندری مهدی

اسکندری مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدی نسب امین

محمدی نسب امین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نادری شایان

نادری شایان

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بابائیان دستجرد رضا

بابائیان دستجرد رضا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پای کوب بناب مهدی

پای کوب بناب مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مقبولی کوثر

مقبولی کوثر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
علی محمدی مرضیه

علی محمدی مرضیه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ذکری لاچین

ذکری لاچین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
گلچین هومن

گلچین هومن

شيمي کاربردي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضائی مهدی

رضائی مهدی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
طلائی یگانه

طلائی یگانه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
گل پرورنوبری سلوی

گل پرورنوبری سلوی

شيمي کاربردي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قاسمی سیدسجاد

قاسمی سیدسجاد

شيمي کاربردي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شمسی النجق فاطمه

شمسی النجق فاطمه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
کبیری دیزجیکان امیرمحمد

کبیری دیزجیکان امیرمحمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
امیر خانی مهدیه

امیر خانی مهدیه

ميکروبيولوژي|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جعفری اصل امیرحسین

جعفری اصل امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بایرامی زنون عطاالله

بایرامی زنون عطاالله

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
غفاری سیمین

غفاری سیمین

گياه پزشکي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نوجوانی مهدیه

نوجوانی مهدیه

مديريت صنعتي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
معینی پور سرخاب هدیه

معینی پور سرخاب هدیه

اقتصادکشاورزي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
کرمزاده اسفنجانی محمدرضا

کرمزاده اسفنجانی محمدرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رنجبری مهسا

رنجبری مهسا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
علیپورسلیانی علیرضا

علیپورسلیانی علیرضا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فرشباف رودبار جمشیدی زهرا

فرشباف رودبار جمشیدی زهرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رضوان خواه علیرضا

رضوان خواه علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ابراهیمی تبار گیتا

ابراهیمی تبار گیتا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پرتوی ابراهیم پور فریبا

پرتوی ابراهیم پور فریبا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قانع علی

قانع علی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فرج زاده مهدیه

فرج زاده مهدیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عطاری ابراهیم زاد سیده شادی

عطاری ابراهیم زاد سیده شادی

روانشناسي|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جعفری انیس

جعفری انیس

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اکبری امیرعلی

اکبری امیرعلی

شيمي کاربردي|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قاسمی سارا

قاسمی سارا

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
راستی معصومه

راستی معصومه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
چراغی دانالو فاطمه

چراغی دانالو فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صدیق جمالی پانته آ

صدیق جمالی پانته آ

شيمي کاربردي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قنبری رضا

قنبری رضا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
موظفی مائده

موظفی مائده

شيمي محض|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خانجانی زهرا

خانجانی زهرا

گياه پزشکي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شیخ میلانی هلیا

شیخ میلانی هلیا

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدعلی پور حانیه

محمدعلی پور حانیه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهرتبار احسان

مهرتبار احسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دهقان نیما

دهقان نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
علیمرادی علی

علیمرادی علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
علی پوربنائی عرفان

علی پوربنائی عرفان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جوان ایرانق فاطمه

جوان ایرانق فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضایی نیلوفر

رضایی نیلوفر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
گواهی میثم

گواهی میثم

ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صابری مائده

صابری مائده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خاندار شاه آباد ارشیا

خاندار شاه آباد ارشیا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اصلانی محمدرضا

اصلانی محمدرضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فرهادی علی رضا

فرهادی علی رضا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دهقان زاده خامنه فاطمه

دهقان زاده خامنه فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شیرمحمدی ثنا

شیرمحمدی ثنا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ایمانی فاطمه

ایمانی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عابدی صبا

عابدی صبا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خلج کندری رویا

خلج کندری رویا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زهتابی اصل خیابانی سارا

زهتابی اصل خیابانی سارا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قندریزبرادران ساناز

قندریزبرادران ساناز

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ابهری نسیم

ابهری نسیم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
تقوی نیال نفیسه

تقوی نیال نفیسه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهدی پوردیزج فرزانه

مهدی پوردیزج فرزانه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مومنی اندریان پریسا

مومنی اندریان پریسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قلی پور مهدی

قلی پور مهدی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پناهیان کمارسفلی علی

پناهیان کمارسفلی علی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
چولی خیابانی علیرضا

چولی خیابانی علیرضا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دهقانی حسین

دهقانی حسین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رحیم مدار دلشاد

رحیم مدار دلشاد

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
موسی زاده مهلا

موسی زاده مهلا

گياه پزشکي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فرجاد نیا آیلی

فرجاد نیا آیلی

شيمي محض|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نیمگزاسمعیلی فاطمه زهرا

نیمگزاسمعیلی فاطمه زهرا

گياه پزشکي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اغنائی النجق اکبر

اغنائی النجق اکبر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
برشان هدیه

برشان هدیه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دواسازتبریزی ثمین

دواسازتبریزی ثمین

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
امجد خطیبی سینا

امجد خطیبی سینا

حسابداري|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رزاقی گاوگانی نگین

رزاقی گاوگانی نگین

شيمي کاربردي|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نریمانی ندا

نریمانی ندا

بهداشت وبازرسي گوشت|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهدیلی زینب

مهدیلی زینب

شيمي محض|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ملائی دانیال

ملائی دانیال

زيست شناسي گياهي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ایزان آی ناز

ایزان آی ناز

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هفتادی یام سینا

هفتادی یام سینا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محیط آرمان

محیط آرمان

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
علی زاده سمیرا

علی زاده سمیرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قدسی هریس مینا

قدسی هریس مینا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صفری میلاد

صفری میلاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دهقان ثمین

دهقان ثمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فرهادی زنگ آباد غزاله

فرهادی زنگ آباد غزاله

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صدقی عباس آباد مجتبی

صدقی عباس آباد مجتبی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قراجه مرند محمدرضا

قراجه مرند محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عبدی سهرون علی

عبدی سهرون علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بهمنی کتایون

بهمنی کتایون

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ابراهیمی فرشکاری پریسا

ابراهیمی فرشکاری پریسا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قهرمان پور پویا

قهرمان پور پویا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عالی باف پریا

عالی باف پریا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پور حسین مریم

پور حسین مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شه نهاد لیقوان مریم

شه نهاد لیقوان مریم

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صاری خان خلجانی فائزه

صاری خان خلجانی فائزه

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
وصلی پرستو

وصلی پرستو

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زبانی شقایق

زبانی شقایق

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رئیس نیا دنیز

رئیس نیا دنیز

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آبیاری سبلانکندی سعیده

آبیاری سبلانکندی سعیده

روانشناسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بردبار قاضیجهانی زهرا

بردبار قاضیجهانی زهرا

زيست فناوري|دانشگاه مراغه | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
امامی امیررضا

امامی امیررضا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رضائی مریم

رضائی مریم

اقتصاد|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سامی میلاد

سامی میلاد

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فروتن راد زهرا

فروتن راد زهرا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
کریم پورکشکی زهرا

کریم پورکشکی زهرا

شيمي کاربردي|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عزتی شیوا

عزتی شیوا

زيست شناسي گياهي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
لعلی قراملکی فائزه

لعلی قراملکی فائزه

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اسعدی هریس مینا

اسعدی هریس مینا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فرخ پی زهرا

فرخ پی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جهان خواه سوزان

جهان خواه سوزان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حیدرنژاد محمدرضا

حیدرنژاد محمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قره باغی مهدی

قره باغی مهدی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
موفقی آذر یاشار

موفقی آذر یاشار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
امامی پور احسان

امامی پور احسان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عزیزپوراصل مهتاب

عزیزپوراصل مهتاب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سیفی اصل سهیل

سیفی اصل سهیل

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
برزگری علی اباد آیدا

برزگری علی اباد آیدا

روانشناسي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جوانی سعادت زهره

جوانی سعادت زهره

شيمي کاربردي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
روده چی نایبی معصومه

روده چی نایبی معصومه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قاسمخانی اهلی میلاد

قاسمخانی اهلی میلاد

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عیدلی فرزانه

عیدلی فرزانه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
وکیلی سعدآبادی نازیلا

وکیلی سعدآبادی نازیلا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دائی فرشباف مهدیه

دائی فرشباف مهدیه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صادقزاده سارا

صادقزاده سارا

گياه پزشکي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
آسمانی هروی محمد

آسمانی هروی محمد

گياه پزشکي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
وطن خواه آیسل

وطن خواه آیسل

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه | غير انتفاعي

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ذبیحی نو عماد

ذبیحی نو عماد

شيمي کاربردي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شاه محمدی الهه

شاه محمدی الهه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
آقائی مقدم اوزبک امین

آقائی مقدم اوزبک امین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زبرجدی لاله پرستو

زبرجدی لاله پرستو

شيمي کاربردي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جهانگیری علی

جهانگیری علی

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زارع زاده زهرا

زارع زاده زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
برزگر خانقاه سمیرا

برزگر خانقاه سمیرا

روانشناسي|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جدی قره بابا مهدی

جدی قره بابا مهدی

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عزتی زنگ اباد سحر

عزتی زنگ اباد سحر

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دهقان شیما

دهقان شیما

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
امیدوار قره بابا مهسا

امیدوار قره بابا مهسا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عابدی قره آغاج مرتضی

عابدی قره آغاج مرتضی

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صدیق جمالی علیرضا

صدیق جمالی علیرضا

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مصطفائی محمد

مصطفائی محمد

بهداشت وبازرسي گوشت|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
طهماسب پور سیما

طهماسب پور سیما

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
گل محمدی شهربانو

گل محمدی شهربانو

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
یحیی پور ریحانه

یحیی پور ریحانه

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فردرضانیا فرزانه

فردرضانیا فرزانه

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فرجی باویل علیائی مهدی

فرجی باویل علیائی مهدی

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسینی شادباد فاطمه

حسینی شادباد فاطمه

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عبداله زاده نوبریان زهرا

عبداله زاده نوبریان زهرا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدی محمدرضا

محمدی محمدرضا

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عموزاده کمارعلیا سینا

عموزاده کمارعلیا سینا

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدپور پیمان

محمدپور پیمان

شيمي کاربردي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ایمان زاده سرابی فاطمه

ایمان زاده سرابی فاطمه

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رنگ آوران شکیبا

رنگ آوران شکیبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صادقی فر امین

صادقی فر امین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
علی زاده زهرا

علی زاده زهرا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بشیری جعفر

بشیری جعفر

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
علیپور امید

علیپور امید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جاوید امین

جاوید امین

روانشناسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رحیمیان اقدم نگین

رحیمیان اقدم نگین

ميکروبيولوژي|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عاقل وند الهه

عاقل وند الهه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نوازش دل ناز

نوازش دل ناز

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جامعی سید امیر

جامعی سید امیر

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محبوبیان طناز

محبوبیان طناز

ميکروبيولوژي|دانشگاه مراغه | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فریدی فرد حسین

فریدی فرد حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زاهدی مریم

زاهدی مریم

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
دادجویان سارا

دادجویان سارا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مهرتک سبحان

مهرتک سبحان

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مراغه | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اصغری خاتونی علی

اصغری خاتونی علی

گردشگري|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اقدم شهسوار ثمین

اقدم شهسوار ثمین

اقتصادکشاورزي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
هژبری سما

هژبری سما

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عباس پور محمد حسین

عباس پور محمد حسین

فقه وحقوق امامي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
افزوزی ایرانق پریسا

افزوزی ایرانق پریسا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پیری فرزانه

پیری فرزانه

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
آزادی مرند ارشام

آزادی مرند ارشام

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مرندی شیرین

مرندی شیرین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صفائی امراله نسترن

صفائی امراله نسترن

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رنجبر دستجرد آرین

رنجبر دستجرد آرین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فرحمی ثنا

فرحمی ثنا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صادق زاده اهری امین

صادق زاده اهری امین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
وثوقی بیرامی شیرین

وثوقی بیرامی شیرین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خانمحمدی احسان

خانمحمدی احسان

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خانمحمدی پری

خانمحمدی پری

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدی نیا فاطمه

محمدی نیا فاطمه

علوم ورزشي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
یاسینی عنصرودی مهدیه

یاسینی عنصرودی مهدیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صادق زاده اسماء

صادق زاده اسماء

علوم وصنايع غذايي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سلیمانی پور علی رضا

سلیمانی پور علی رضا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صادق زاده اسراء

صادق زاده اسراء

شيمي محض|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اشرفی محمدصالحلو محمد

اشرفی محمدصالحلو محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بهشتی حسام

بهشتی حسام

شيمي کاربردي|دانشگاه مراغه | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
هاشمی پور آیلار

هاشمی پور آیلار

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
افرازه الینا

افرازه الینا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پور نوری ندا

پور نوری ندا

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قرجه داغی سعدآباد امیررضا

قرجه داغی سعدآباد امیررضا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ممی پور چاپاری لیلا

ممی پور چاپاری لیلا

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صیامی اسکلو صبا

صیامی اسکلو صبا

زيست شناسي گياهي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مشیرآبادی رسا

مشیرآبادی رسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نیک نفس پریا

نیک نفس پریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نجفی محیا

نجفی محیا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رضوی محمودآباد لیلا

رضوی محمودآباد لیلا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
باز آمد هانیه

باز آمد هانیه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محرمی علافی سروین

محرمی علافی سروین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
احمدیان سرند رقیه

احمدیان سرند رقیه

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زحمتی مهدیه

زحمتی مهدیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بازآور فاطمه

بازآور فاطمه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نوروز دخت اکبر

نوروز دخت اکبر

شيمي محض|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
هوشمند افسون

هوشمند افسون

شيمي محض|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شریفی علیرضا

شریفی علیرضا

اقتصاد|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
علی پور میثاق

علی پور میثاق

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حسن زاده رقیه

حسن زاده رقیه

بهداشت وبازرسي گوشت|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
دیلمی خیابانی ساناز

دیلمی خیابانی ساناز

زيست شناسي جانوري|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
برجی قصابی طناز

برجی قصابی طناز

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حسینعلی زاده بازرگانی فاطمه

حسینعلی زاده بازرگانی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مطلب زاده محمد

مطلب زاده محمد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عظیمی آشپزی اشکان

عظیمی آشپزی اشکان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
منیری سعید

منیری سعید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
خاجوی نوشهر علی

خاجوی نوشهر علی

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عبدی سمیرا

عبدی سمیرا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سمنکان نوشین

سمنکان نوشین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
پورباقر الهام

پورباقر الهام

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نوجوان کهنه شهری ساناز

نوجوان کهنه شهری ساناز

شيمي کاربردي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
کاشفی ممقانی محمد

کاشفی ممقانی محمد

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
امیرطوری زهرا

امیرطوری زهرا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فرجی اسفنگره مینا

فرجی اسفنگره مینا

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
دلخرمی علی

دلخرمی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
قلیزاده سارا

قلیزاده سارا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
هادی عطااله

هادی عطااله

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
علی پور کرگج سما

علی پور کرگج سما

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
آذری کاوه

آذری کاوه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حسینی ثانی پریا

حسینی ثانی پریا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ریحانی قزل احمد الهه

ریحانی قزل احمد الهه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مهدی زادتکیه ثناء

مهدی زادتکیه ثناء

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
احمدی زینت

احمدی زینت

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اکبری خیاوی پریا

اکبری خیاوی پریا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
امیر احسانی پریسا

امیر احسانی پریسا

گياه پزشکي|دانشگاه مراغه | نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اکبری عرفان

اکبری عرفان

شيمي محض|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
پوررسول تبریزی حنانه

پوررسول تبریزی حنانه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عطار کوچه باغی سنا

عطار کوچه باغی سنا

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
منیری داش آتان علی

منیری داش آتان علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
بهین مهران

بهین مهران

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
اکبرپوراسفهلانی حسین

اکبرپوراسفهلانی حسین

زيست شناسي گياهي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
صادقی حانیه

صادقی حانیه

اقتصادکشاورزي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حسین زاده سارا

حسین زاده سارا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
خوش اخلاق زهرا

خوش اخلاق زهرا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
سلماسی آرین

سلماسی آرین

شيمي کاربردي|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مطلب جو محسن

مطلب جو محسن

شيمي کاربردي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
زارع طرف فرشید

زارع طرف فرشید

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
اسمعیلی خسرقی آرزو

اسمعیلی خسرقی آرزو

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
رادی ماهر فاطمه

رادی ماهر فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
غفوری سلوا

غفوری سلوا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
صباغ فرتاش فاطمه

صباغ فرتاش فاطمه

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/7/2023 8:47:19 AM
Menu