سردشت

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر سردشت

صالحی الهام

صالحی الهام

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
میهن دوست نگار

میهن دوست نگار

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
خضرپور آریا

خضرپور آریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
خانه ای معین

خانه ای معین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
سلیمی سونا

سلیمی سونا

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه | غير انتفاعي

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
پیروتی طاهره

پیروتی طاهره

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
عثمانی سحر

عثمانی سحر

اقتصاد|دانشگاه کردستان -سنندج | نوبت دوم

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
سلطانی متین

سلطانی متین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | محروم-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
حسن زاده سیامک

حسن زاده سیامک

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نبی زاده صدف

نبی زاده صدف

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محمدامین زاده شیوا

محمدامین زاده شیوا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بریاجی متین

بریاجی متین

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فتاحی وریا

فتاحی وریا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
احمدیان محمد

احمدیان محمد

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
خوش پرواز سارا

خوش پرواز سارا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سورانی سحر

سورانی سحر

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اسماعیلی شایسته

اسماعیلی شایسته

ادبيات نمايشي|دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

هنر
عبداللهی شیدا

عبداللهی شیدا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رستم پناهی آسو

رستم پناهی آسو

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عزیزپور روناک

عزیزپور روناک

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
معروفی اریان

معروفی اریان

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شاخصی محمد

شاخصی محمد

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شیخهء کیمیا

شیخهء کیمیا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
احمدیان معین

احمدیان معین

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
عثمانی هانا

عثمانی هانا

جامعه شناسي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حسن نژاد محمد

حسن نژاد محمد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
قیامی عایشه

قیامی عایشه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
بهرامی خضر

بهرامی خضر

زيست فناوري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
6/2/2023 3:25:47 PM
Menu