اشنويه

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر اشنويه

علیپور مصطفی

علیپور مصطفی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

6سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
لعلی ثانی ستاره

لعلی ثانی ستاره

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
کاکه مم ماریه

کاکه مم ماریه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
علی پاشایی امین

علی پاشایی امین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | نوبت دوم

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
فرخزاده کوثر

فرخزاده کوثر

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
قراخان اسرا

قراخان اسرا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
جهانگیری اصل اسامه

جهانگیری اصل اسامه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
محمودپردآباد محمدطاهر

محمودپردآباد محمدطاهر

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
احمدی فر کوثر

احمدی فر کوثر

ارتباطتصويري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

هنر
علی پاشایی دنیا

علی پاشایی دنیا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
سبحانی هلاله

سبحانی هلاله

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
قپانچی اشنویی شیرین

قپانچی اشنویی شیرین

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مصطفوی نورالدین

مصطفوی نورالدین

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
احمدی عبیدالله

احمدی عبیدالله

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
احمی گردوک احمد

احمی گردوک احمد

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
احمدی آذر سمیع

احمدی آذر سمیع

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
خلیل آقایی سروین

خلیل آقایی سروین

ميکروبيولوژي|دانشگاه مراغه | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
شاداب شیوا

شاداب شیوا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
شیخ محمدامینی سهیلا

شیخ محمدامینی سهیلا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
علی پاشایی راضیه

علی پاشایی راضیه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
خوشرو نگار

خوشرو نگار

باستان شناسي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
زایر اسرا

زایر اسرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نخچروان کوثر

نخچروان کوثر

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حاجی سوجه رحیم

حاجی سوجه رحیم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عباسی فر فرهاد

عباسی فر فرهاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
خلوزاده محمد

خلوزاده محمد

ميکروبيولوژي|دانشگاه مراغه | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
دلپزیر دلنیا

دلپزیر دلنیا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عزیزی سارا

عزیزی سارا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
معروف زاده سمیه

معروف زاده سمیه

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
آذرنگ یونس

آذرنگ یونس

مديريت صنعتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
پاویر سمیه

پاویر سمیه

مهندسي برق|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شاهین مهر نیما

شاهین مهر نیما

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مصطفی پور مقدم عبدالعزیز

مصطفی پور مقدم عبدالعزیز

مديريت مالي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
برزنجی سیده سروه

برزنجی سیده سروه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
یوسفی ژارآباد حامد

یوسفی ژارآباد حامد

فناوري اطلاعات سلامت|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اسپندار فخرالدین

اسپندار فخرالدین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
آهنی حسن آباد بیانه

آهنی حسن آباد بیانه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زلنو رامین

زلنو رامین

علوم ومهندسي اب|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خلوزاده فرید

خلوزاده فرید

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سلیم کورانه عبدالناصر

سلیم کورانه عبدالناصر

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زرزا سحر

زرزا سحر

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مکائیل نژاد موسی

مکائیل نژاد موسی

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حسینی سیده چیمن

حسینی سیده چیمن

زبان وادبيات عربي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مکائیل نژاد عیسی

مکائیل نژاد عیسی

علوم ورزشي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
مصطفوی محمدظاهر

مصطفوی محمدظاهر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
قدرت هاشم آباد عابد

قدرت هاشم آباد عابد

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
قادری اسرین

قادری اسرین

روانشناسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
ناصرزاده اسرین

ناصرزاده اسرین

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ابراهیمی یاسین

ابراهیمی یاسین

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
پیرمرد محمدامین

پیرمرد محمدامین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
اسعدی اسراء

اسعدی اسراء

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/1/2023 9:24:08 AM
Menu