پيرانشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر پيرانشهر

وحید وند افرا

وحید وند افرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

9سال کانونی / 128 آزمون

تجربی
رسولی منیره

رسولی منیره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

6سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
مصطفی زاده شاهو

مصطفی زاده شاهو

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

5سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
عباسیان فریبا

عباسیان فریبا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
خضری هادی

خضری هادی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
رسولی کلفت سیما

رسولی کلفت سیما

زيست شناسي جانوري|دانشگاه اراک | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
احمدی روژگار

احمدی روژگار

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | محروم-بومي آذربايجان غربي

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
دودکانلو میلان محمدسمیع

دودکانلو میلان محمدسمیع

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
محمدی نیلوفر

محمدی نیلوفر

علوم ورزشي|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
امینی فرزانه

امینی فرزانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
انبارته ابوبکر

انبارته ابوبکر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
عبدالهی عبدالرحمن

عبدالهی عبدالرحمن

علوم ورزشي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
صلاحیت رشیدی داود

صلاحیت رشیدی داود

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه اروميه | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

زبان
مرادی سحر

مرادی سحر

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه اروميه | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

زبان
قادری صابر

قادری صابر

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
سیدحبیب اله زاده فهیمه

سیدحبیب اله زاده فهیمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
سلطان زاده مائده

سلطان زاده مائده

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شمسی رضا

شمسی رضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
بهجتی نادیا

بهجتی نادیا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | نوبت دوم

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
رحیمی فاطمه

رحیمی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
خضری اوین

خضری اوین

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اکرامی آرام

اکرامی آرام

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
سیداحمدی صائمه

سیداحمدی صائمه

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رستمی نساء

رستمی نساء

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
برنوسی صبری

برنوسی صبری

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
برنوسی حنیفه

برنوسی حنیفه

شيمي کاربردي|دانشگاه اروميه | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حسن نژاد سارا

حسن نژاد سارا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
دادور آسو

دادور آسو

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
شیخ زاده فائزه

شیخ زاده فائزه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
جمالی سروه

جمالی سروه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
پیروتی محمدرضا

پیروتی محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
شریفیان عرفان

شریفیان عرفان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
احمدی نگار

احمدی نگار

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شریفی مرصاد

شریفی مرصاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
کریمیان محمد

کریمیان محمد

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
منصرف علی

منصرف علی

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
قادری اقدم اوین

قادری اقدم اوین

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمد مرادی کازیوه

محمد مرادی کازیوه

علوم ورزشي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
طه پور کوثر

طه پور کوثر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
موسوی نیا سیدسعید

موسوی نیا سیدسعید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
دانشفر کیمیا

دانشفر کیمیا

زيست فناوري|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
احمدی خضریان احسان

احمدی خضریان احسان

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

زبان
خضری مهدی

خضری مهدی

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محمدیان محمدقسیم

محمدیان محمدقسیم

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
چوکل فربانی متین

چوکل فربانی متین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بالوایه ابوبکر

بالوایه ابوبکر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
شریفی تروسکه

شریفی تروسکه

علوم ورزشي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
پورخضر آین

پورخضر آین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
زل آلوتان امیرارسلان

زل آلوتان امیرارسلان

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي اذربايجان غربي

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
شاهوی هانیه

شاهوی هانیه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قادری ریزان

قادری ریزان

گياه پزشکي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رسول آقایی اوین

رسول آقایی اوین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عزیزپور دریا

عزیزپور دریا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
خضرپور محمد

خضرپور محمد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
قلندری سینا

قلندری سینا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
آزیز حنیفه

آزیز حنیفه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مطلبی آرمین

مطلبی آرمین

زيست شناسي جانوري|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدامینی مصلح

محمدامینی مصلح

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
عبدی ژاکانی یاسین

عبدی ژاکانی یاسین

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
اصلانی آسیه

اصلانی آسیه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
شمسی شیما

شمسی شیما

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
ابراهیمی مرضیه

ابراهیمی مرضیه

علوم تربيتي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
کیان پور عایشه

کیان پور عایشه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/4/2023 3:00:48 PM
Menu