شاهين دژ

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر شاهين دژ

باستان بیتا

باستان بیتا

روانشناسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
احمدی خاطره

احمدی خاطره

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
محمدزاده سامان

محمدزاده سامان

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
مهدوی مهسا

مهدوی مهسا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
اکبریان پارسا

اکبریان پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
عزیزی لعیا

عزیزی لعیا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
عزتیان کیوان

عزتیان کیوان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
نور محمدی شبنم

نور محمدی شبنم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
مرادیان امیر حسین

مرادیان امیر حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
گوهری ندا

گوهری ندا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
نصرتی پویا

نصرتی پویا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | محروم-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
موسوی سید آرمان

موسوی سید آرمان

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عبدی فاطمه

عبدی فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
شکری معین

شکری معین

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

زبان
حضرتی وند نگین

حضرتی وند نگین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
قمری دریا

قمری دریا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ابراهیمی حسین

ابراهیمی حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محمدی زکریا

محمدی زکریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اکرامی ساسان

اکرامی ساسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فرجی زهرا

فرجی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
حسین زاده نسترن

حسین زاده نسترن

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
بخشی علیرضا

بخشی علیرضا

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
الهامی محمد جواد

الهامی محمد جواد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نعمتی فاطمه

نعمتی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
زارع زهرا

زارع زهرا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
افضلی لعیا

افضلی لعیا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
غیور اقدم فاطمه

غیور اقدم فاطمه

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حمدالهی نگین

حمدالهی نگین

علوم قران وحديث|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صادق پور علیرضا

صادق پور علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | محروم-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
6/4/2023 10:34:14 AM
Menu