درچه پياز

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر درچه پياز

عابدی درچه زینب

عابدی درچه زینب

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
بهرامی مهسا

بهرامی مهسا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
قاسمی فاطمه زهرا

قاسمی فاطمه زهرا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

زبان
امینی مهسا

امینی مهسا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
پناهی درچه زهرا

پناهی درچه زهرا

مهندسي عمران|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
حفیظی حسین

حفیظی حسین

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
قاسمی بهاره

قاسمی بهاره

شيمي محض|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
قائدی حیدری امیر

قائدی حیدری امیر

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
امان اللهی مهدی

امان اللهی مهدی

مهندسي مکانيک|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نظری امیرحسین

نظری امیرحسین

مهندسي مکانيک|مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
پناهی علی

پناهی علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عابدی راضیه

عابدی راضیه

مشاوره|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
سلیمانی ریحانه

سلیمانی ریحانه

ميکروبيولوژي|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شریفیان سمیرا

شریفیان سمیرا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
میردامادی بدرالسادات

میردامادی بدرالسادات

زبان چيني|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
ماندنی محمدحسین

ماندنی محمدحسین

مهندسي نساجي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
6/1/2023 8:34:57 AM
Menu