داران

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر داران

یارعلی دارانی محمدجواد

یارعلی دارانی محمدجواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
یوسفی دارانی مهران

یوسفی دارانی مهران

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
عبداللهی امیرمحمد

عبداللهی امیرمحمد

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
هاشمی امیر محمد

هاشمی امیر محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
قاسمی نیل آبی سپیده

قاسمی نیل آبی سپیده

گردشگري|دانشگاه هنراصفهان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رحیمی انالوجه فاطمه

رحیمی انالوجه فاطمه

حقوق|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
6/3/2023 2:06:54 AM
Menu