بهارستان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر بهارستان

اصغری محمدحسن

اصغری محمدحسن

مهندسي هوافضا|دانشگاه اصفهان | روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

ریاضی
صالحی محمد

صالحی محمد

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
منیری محمد

منیری محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
داوودی پوریا

داوودی پوریا

مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
مردانی مهدی

مردانی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
درویش پور نگین

درویش پور نگین

رياضيات وکاربردها|دانشگاه کاشان | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
هوشنگی پدرام

هوشنگی پدرام

مهندسي برق|دانشگاه اراک | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مدرس محمد

مدرس محمد

مهندسي کامپيوتر|مرکزاموزش عالي شهرضا | نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
نیک صفت نگین

نیک صفت نگین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
طیرانی شایان

طیرانی شایان

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
یونسی مهرگانی فائزه

یونسی مهرگانی فائزه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حسینی سیدحمیدرضا

حسینی سیدحمیدرضا

علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
باقری عطیه

باقری عطیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اسدی مهدی

اسدی مهدی

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حنظل عیدانی محمد

حنظل عیدانی محمد

فرش|دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
عباباف آرمین

عباباف آرمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محبی حسام

محبی حسام

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صفری ریحانه

صفری ریحانه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
الماسی آبتین

الماسی آبتین

فيزيک|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اسماعیلی شایسته

اسماعیلی شایسته

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسنی نجف آبادی سید علی

حسنی نجف آبادی سید علی

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سلطانپور علیرضا

سلطانپور علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
احسانی فاطمه

احسانی فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جعفری علی

جعفری علی

مهندسي پزشکي|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
فلاحی یونس

فلاحی یونس

مهندسي برق|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
6/7/2023 9:00:15 AM
Menu